TEZ AŞAMASINDA DÖNEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN MECBURİ HİZMETİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Editor

Kamu Denetçiliği Kurumu, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilen araştırma görevlilerinin tez aşamasında kadrolarının bulunduğu üniversitelere dönmeleri halinde mecburi hizmet sürelerinin doktora eğitimlerinin bittiği tarihten itibaren başlatılması gerektiği kararını verdi!Başvuruya konu olayda, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan başvurucu yurtiçi görevlendirme sonrasında yerine getirilmesi gereken mecburi hizmetin doktora sonrası başlatılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, yurtiçi görevlendirmesinden doğan mecburi hizmetin doktora sonrasında başlayacak şekilde belirlenmesine yönelik söz konusu işlemin iptal edilmesini talep etmiştir.

Kırklareli Üniversitesi konu hakkında verdiği cevabi yazıda; "Başvuranın kefalet senedinde yüksek lisans/doktora yapmak üzere kefalet senedi şartlarını kabul ettiği ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde eğitimini tamamladıktan sonra Üniversiteye dönüp mecburi hizmetini yerine getireceğini taahhüt ettiği, mecburi hizmet yükleme işleminin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na özgü bir uygulama olmadığı, tüm kamu personeline uygulandığı, bununla birlikte başvuranın mecburi hizmetini doğuran işlemin 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesi uyarınca yapılan geçici kadro tahsis işlemi olduğu, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile ilgisi bulunmadığı, Üniversitede tüm araştırma görevlileri için 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesinden doğan mecburi hizmetin doktora mezuniyeti sonrası başlatıldığı"nı ifade etmiştir.

Konu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen görüş yazısında ise; "2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi yaptırılarak yetiştirilen araştırma görevlilerinin, kadrolarının bulunduğu üniversite de yetişmiş öğretim elemanı olarak hizmet vermesinin amaçlandığı, yüksek lisans eğitimi sonrasında mecburi hizmet yükümlülüğünün başlatılması halinde, ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN, DOKTORA, SANATTA YETERLİK VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMLERİ SIRASINDA MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ TAMAMLAMASI SAĞLANACAĞINDAN KANUNUN AMAÇLADIĞI YETİŞMİŞ ÖĞRETİM ELEMANLARININ İHTİYACI BULUNAN ÜNİVERSİTELERDE DOKTORA, SANATTA YETERLİK VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMLERİ SONRASINDA MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİN ENGELLENECEĞİ VE İHTİYACI BULUNAN ÜNİVERSİTELERDE DAHA AZ HİZMET VERMESİNE YOL AÇACAĞI" belirtilmiştir.

İlgili kurum ve Yükseköğretim Kurulunun görüşlerini birlikte değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu; "2547 sayılı Yasanın 35 inci maddesi kapsamında Yüksek lisans/Doktora yapmak üzere Marmara Üniversitesine gönderildiği, yukarda yer verilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüş yazısından da anlaşıldığı kadarıyla 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi yaptırılarak yetiştirilen araştırma görevlilerinin, kadrolarının bulunduğu üniversite de yetişmiş öğretim elemanı olarak hizmet vermesinin amaçlandığı, İdarenin de söz konusu düzenlemenin amacına uygun şekilde başvuranın mecburi hizmet süresini doktora mezuniyet tarihinden sonra başlattığı, ZİRA BAŞVURANIN SÖZ KONUSU ÜNİVERSİTEYE SADECE YÜKSEK LİSANS YAPMAK ÜZERE GÖNDERİLMEDİĞİ AYNI ZAMANDA DOKTORA YAPMAK İÇİNDE GÖNDERİLDİĞİ, BÖYLELİKLE İDARENİN DOKTORA YAPMIŞ YETİŞMİŞ ÖĞRETİM ELEMANI İHTİYACINI MECBURİ HİZMET SÜRESİNCE DE OLSA GARANTİYE ALMAK İSTEDİĞİ, bu çerçevede hazırlanan kefalet senedinde başvuranın eğitimini tamamladıktan sonra Üniversiteye dönüp mecburi hizmetini yerine getireceğini taahhüt ettiği anlaşıldığından, başvuranın yurtiçi görevlendirmesinden doğan mecburi hizmetin doktora sonrasında başlayacak şekilde belirlenmesine yönelik işlemin iptal edilmesi talebinin reddedilmesi" gerektiği kanaatine varmak suretiyle başvuruyu reddetmiştir.

İŞTE KDK GÖRÜŞÜ 25 Mart 2021, 11:12 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: