TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 7 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER:

1- YABANCI DİL SINAVI MUAFİYET SÜRESİ 5 YILA ÇIKARILMIŞTIR:
Yabancı Dil muafiyet süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Yabancı dil sınavına girdiğiniz tarih ile Bilim sınavına başvurduğunuz tarih arasında 5 takvim yılı içerisinde muafiyetiniz devam etmektedir. (Örneğin: 09 Ekim 2011 tarihinde gireceğiniz ÜDS dil sınavının TUS'da geçerlilik tarihi 09 Ekim 2016'dır. TUS başvurusunun olduğu tarih esas alınır.)

2- TUS YABANCI DİL SINAVI EYLÜL 2011 SON KEZ YAPILACAKTIR:
Eylül 2011 TUS'unda yapılacak olan Yabancı Dil sınavı son kez uygulanacaktır. O tarihten sonraki TUS'larda yabancı dil sınavı yapılmayacaktır. Yabancı Dil olarak (ÜDS - KPDS veya dengi sınavlarında yabancı dil puanları esas alınacaktır). Eylül 2011 TUS'unda gireceğiniz son İngilizce dil sınavı gerçerlilik süresi 2014 Sonbahar TUS'u için geçerlidir. Sonraki sınavlar için (2015 İlkbahar ve sonrası) geçerli değildir.

3- %2 PUAN KESİNTİSİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR:
Asistan iken sınava giren hekimin TUS'da % 2 puan kesintisi devam etmekdir. Ayrıca ;
       - Asistan iken istifa edip (istifası kabul edilse bile) sınava giren adayların girecekleri ilk TUS'unda %2 puan kesintisi olacaktır.
       - Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde başlamayan hekimlerin takip eden ilk TUS'larında %2 puan kesintisi olacaktır.

4- ASİSTANLIK EĞİTİMİNE DEVAM EDERKEN SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ:
Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra, ortaya çıkan sağlık sorunu veya eş durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildiren belgelerini kurumları aracılığı ile kurula gönderirler. Kurulca mazeretleri geçerli görülenler tespit edilir. Mazeretleri kabul edilenlerin almış oldukları TUS puanları, geçiş yapmak istedikleri birimin (aynı dönemdeki) TUS taban puanına eşit ya da geçiş yapmak istediği birimin taban puanından yüksek puan almış olması gerekir.

O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları taşıyanların geçişleri ilgili mevzuatına göre yapılır. Kurul, sağlık raporlarını gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.

5- ASİSTANLIK EĞİTİMİNE DEVAM EDERKEN EŞ DURUMUNDAN GEÇİŞ:
Eş durumu nedeniyle geçiş talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma, böyle bir kurum yoksa en yakın ile, beşinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla atanabilir. Eşlerden ikisinin de uzmanlık öğrencisi olması halinde kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri gözönüne alınarak uygun yerde aile birliği sağlanır.

6- ASİSTANLIK GÖREVİNE DEVAM EDERKEN MAZERETSİZ BAŞKA BİR KURUMA GEÇİŞ DURUMU:
8) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitimlerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır:
a) Geçiş yapılmak istenen Kurumun kabulünü gösterir belge alınmış olması.
b) Halen eğitim görülen Kurumun onayının alınmış olması.
c) Geçiş yapılmak istenilen Kurumun kadro durumunun uygun olması.
ç) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapmak istediği birimin aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi yapılmaz.

7- YURT DIŞINDA YAPILAN UZMANLIK EĞİTİMİDE DENKLİK İŞLEMLERİ:
(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Bilimsel yeterlik sınavı 29 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan tabibin en çok üç aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.
b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir.
c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.”

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN YENİ YÖNETMELİĞİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110701-8.htm

YÖNETMELİK EKLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110701-8-1.docx
 02 Temmuz 2011, 00:47 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: