TIPTA UZMANLIK SINAVI - DENEME SINAVLARI ARŞİVİ
BuroX
DİKKAT: Bu konu 9 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
http://www.tusdeneme.net.tc
 25 Mart 2010, 01:20 
hacican
Arakdasım bu yazdıgın site açılmıyor yanlıs yazmıs olabilirmisin acaba
 10 Haziran 2010, 16:39 
caliserb

Deneme sınavlarında kalite giderek düşüyor. Tusdata 2010 1. deneme sınavında çok sayıda gereksiz soru vardı


14.Malpighi korpüskülü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Bowman kapsülünün pariyetal yaprağı tek katlı yassı epitel hücreleriyle döşelidir.
B)Visseral yaprağı primer, ve sekonder hücre uzantıları içeren, podositlerce oluşturulur.
C)Fitrasyon bariyerini; pencereli endotel, bazal lamina, filtrasyon yarıkları oluşturur.
D)Vasküler kutup: efferent arteriolün girip afferent arteriolün çıktığı kutuptur.
E)İdrar kutbu: Proximal tübülüs lümeni ile Bowman kapsül aralığının bağlandığı bölümdür.

1.Servikal vertebraların en karakteristik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lamina arcus vertebrae´leri dardır
B)Gövdeleri oval şekillidir
C)Processus spinosus´ları kısa ve uçları çatallıdır
D)Processus transversus´larında foramen transversarium denilen delik bulunur
E)Foramen vertebrale´leri geniş ve üçgen şeklindedir
26.Trankripsiyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Pribnow box prokaryotik promotor bölge dir.
B)Hogness box ökaryotik promotor bölge dir.
C)Prokaryotik RNA polimeraz trankripsiyondan sorumlu enzimdir.
D)RNA polimeraz I, RNA polimeraz II, RNA polimeraz III ökaryotik transkripsiyonunda kullanılır. E)Transkripsiyon için deoksiribonükleozid trifosfatlar kullanılır.
30.Hem sentezinde hız kısıtlayıcı basamakla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hem sentezinde aminoasit olarak glutamat kullanılır.
B)Hem sentezinde hız kısıtlayıcı enzim ALA sentaz dır.
C)Koenzim olarak pridoksal fosfat kullanılır.
D)ALA sentaz aktivitesi hemin konsantrasyonundaki artma ile baskılanır.
E)Fenobarbital gibi bazı ilaçlarALA sentaz aktivitesinde belirgin bir artışa yol açar
37.Pridoksal fosfat (B6 vitamini) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Suda çözünen vitaminler arasında fazla alındığında toksik etki gösteren tek vitamindir.
B)Homosisteinin sistatyonine dönüşümünde görev alır.
C)Glikojen yıkımında görev alır.
D)Katekolamin sentezinde görev alır.
E)Yağ asidi oksidasyonunda görev alır.
38.Nikel elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Elementel nikel inflamasyon yapar ve toksisitesi çok azdır.
B)Toksik olan form nikel karbonildir.
C)Nikel karbonil İ.M, İ.V ve oral olarak alınırsa toksik etkileri ortaya çıkar.
D)ATP´az ve RNA polimerazı non kompotetif olarak inhibe eder.
E)Toksisitesinde pulmoner konjesyon oluşur ve oksi-hemoglobin oluşamaz.
72.Aşağıdakilerden hangisi foliküler lenfomanın özelliklerinden biri değildir?
A)Erişkinlerde sıklıkla görülür
B)Ekstranodal alanı sevmez
C)Zaman içinde Richter transformasyonu görülür
D)T hücreli kökenlidir
E)t (14;18) ile karakterize bcl-2´nin aşırı ekspresyonu tipiktir
74.Malabsorpsiyon tablosu ile gelen çocukta etiyolojiyi araştırmak için yapılan barsak biyopsisinde villuslarda total atrofi, kriptlerde hiperplazi, serumunda ise anti endomisyum antikorlar saptanıyor.
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Enterositlerde şilomikron üretimi defektiftir
B)Dermatitis herpetiformis riski artmıştır
C)Adenovirüs enfeksiyonu bu hastada semptomları ağırlaştırabilir
D)Ig A nefropatisi eşlik edebilir
E)İntestinal T Hücreli lenfoma riski artmıştır
81.Sitokin reseptörleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)İnsülin ile uyarılırlar.
B)İntrinsik protein kinaz aktivitesine sahiptirler.
C)Janus kinaz reseptöre kovalent bağla bağlıdır.
D)Janus kinaz reseptör üzerindeki tirozin rezidüleri forforile eder.
E)Sonuç etki nükleusta traskripsiyonun inhibisyonudur.

186.Embriyonik orjinli kistler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Morgagni kistleri paramesonefrik kanal orjinli kistlerdir.
B)Bazı embriyonik kistler over lateralinde yer alırlar
C)Gardner kanal kistleri sıklıkla vagen yan duvarında bulunurlar
D)Embriyonik kistler sıklıkla semptomatik olurlar
E)Gardner kanal kistleri mesonefrik orjinli kistlerdir


bu tür sorular sınavda çıkıyor mu? bildiğim uzun süredir bu tarz uzun cevap seçenekli sorulardan vazgeçildiği daha net sorular sorulduğu..166.Stres altındaki hastalarda kas katabolizması ve kaşeksiden sorumlu temel sitokin aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnterlökin-1
B)İnterlökin-2
C)Tümör nekrozis faktör- alfa (TNF-α)
D)İnterlökin-8
E)İnterlökin-4
167.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi kemoatraktan özelliğe sahiptir?
A)İnterlökin-2
B)İnterlökin-4
C)İnterlökin-6
D)İnterlökin-8
E)İnterlökin-12

peşpeşe iki cerrahi sorusu.. birini hadi sordun çıkabilir
ama 167. niye pato da değil cerrahi de

lütfen biraz daha ciddiyet
 20 Haziran 2010, 14:56 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: