GENELGE: ENJEKSİYON UYGULAMALARINDA YAZILI ONAM ZORUNLU DEĞİL
ADMiN
Sağlık ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yayımlanan Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven imzalı Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelgeye göre büyük ameliyei cerrahiye olmayan işlemlerde yazılı onam alınması zorunluluğu bulunmuyorGenelgede tıbbi müdahalelerde hastanın onayı alınmasının zorunlu olduğu ancak büyük cerrahi işlem dışındaki müdahalelerde yazılı rıza alınmasının gerekli olmadığı belirtildi.

Bakan Yardımcısı Muhammet Güven imzalı Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge’ye göre büyük cerrahi işlem olmayan hastalarda sözlü bilgilendirmenin yeterli görüleceği ve yazılı onam alınmasının zorunlu olmadığı kaydedildi.

Bakan Yardımcısı Güven imzalı genelge şu şekilde:

Sayı: 14500235-401.99-872 10/06/2019
Konu: Enjeksiyon Uygulamaları
Hakkında Genelge

“1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun l'inci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır." hükmü ile 70'inci maddesinde “Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.)...” hükmü yer almaktadır.

Kanun Maddesinden de anlaşılacağı üzere, tıbbi müdahalelerde hastanın muvafakatinin alınması gereklidir. Ancak, büyük cerrahi işlemler için bu muvafakatin yazılı olması zorunlu olup mevzuatımızda bunun dışında yazılı rıza alınması gereken bir işlem öngörülmemiştir.

Enjeksiyon uygulamaları büyük ameliyei cerrahiye olmadığı için hastaların sözel olarak bilgilendirilmesinin gerekli ve yeterli olduğu, müdavi hekim tarafından reçete edilmiş güncel tedavisinin yetkili sağlık meslek mensupları tarafından hastanın reçetesi görülerek yapılması halinde yazılı onam alınması zorunluluğu bulunmadığı hususunda

Bilgilerinizi ve uygulamanın gereğini önemle rica ederim.”

 11 Haziran 2019, 14:58 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER:
İLGİLİ KONULAR: