YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE DÖNER SERMAYELERİNİ ALACAKLAR
Editor

DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Muayenehanesi olan hekimlere döner sermaye ödenmesine yönelik Anayasa Mahkemesi kararından sonra idare mahkemesine açılan ilk davadan karar çıktı: Yasal faiziyle birlikte döner sermaye ödenecekBilindiği üzere 26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6569 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Geçici 70. maddesi eklenmiş ve bu hükmün 1. fıkrasında yer alan “Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez ” düzenlemesi nedeni ile muayenehanesi olan üniversitede görevli öğretim üyelerine döner sermaye ek ödemesi ve üniversite ödeneği ödenmemesine karar verilmişti.

21 Eylül 2016 tarih ve 29834 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 2016/13 E 2016/127 K sayılı kararı yayımlanmıştır. Kararda şu gerekçeye yer verilmiştir:

“…Bu bağlamda çalışmış oldukları kadronun kanuni yükümlülüklerini yerine getiren, görev, yetki ve sorumluluklarını ifa eden öğretim üyelerinin, hukuk sisteminin tanıdığı bir imkândan yararlanarak mesai saatleri dışında çalışmaya devam etmeleri nedeniyle çalışma koşullarının kurallarda belirtildiği şekilde özlük hakkı kapsamındaki bazı ödemeler bakımından sınırlandırılarak aynı hak ve yükümlülüklere sahip öğretim üyeleri arasında farklılaşmaya gidilmesi ve kurallarda öngörülen bazı ödemelerden tamamen yoksun bırakılmaları ölçülü kabul edilmeyeceği gibi hakkaniyete de uygun değildir. Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır.” denilmiş ve ödeme işlemine dayanak olan 2547 sayılı Kanun’un Geçici 70. maddesinin 1. cümlesi iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesinin bu kararından sonra açılmış olan davalardan ilk sonuç Ankara Bölge İdare Mahkemesinden geldi. Dava Avukatı Abdullah Hızal, Medimagazin’e yaptığı açıklamada bu kararın bir ilk olduğunu söylerken, Anayasa Mahkemesinin kararına atıf yapan Mahkeme;

“Bu durumda, davacının daha önce almış olduğu üniversite ödenekleri ile döner sermaye ek ödemelerinin kesilmesinin yasal dayanağının Anayasaya ve hukuka aykırı olduğu Anayasa Mahkemesi kararı ile ortaya konulması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmaktadır.” gerekçesi ile öğretim üyesine kesilmiş olan üniversite ödeneği ile döner sermaye ek ödemesinin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine karar verdi.

 02 Kasım 2016, 10:37 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: