ÖĞRETİM ÜYELERİNİN NÖBET VE İCAP ÜCRETİ ALMASI İÇİN İZLEMESİ GEREKEN SÜREÇ
Editor
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Yakın zamana kadar Nöbet ve icap Nöbet Ücretleri Uzman hekimlere ödendiği halde Öğretim elemanlarına ödenmiyordu. Bu konuda yasal boşluk olduğu için Üniversiteler nöbet ve icap ücretlerini ödemediği için konu Danıştay'a gitmiş, Danıştay bu konuda Öğretim Elemanlarını haklı bulmuştu. Ancak bu tip davalarda karar kişiye yönelik olduğu için her öğretim elemanlarının bireysel olarak mahkemeye başvurması gerekiyor. Aylık icap ücreti maksimum 120 saat için ödendiği için aylık 120 saat için 1000 TL civarı arası bir ücret söz konusudur.

Mahkeme sürecini çalıştırabilmek için öğretim üyelerinin öncelikle kendi kurumlarına nöbet veya icap nöbet listesini verip, nöbet paralarını talep etmesi gerekmektedir. Üniversite Yönetimleri ise yasal boşluk olduğu için ödemeyi yapamayacaklarına dair belgeyi öğretim üyelerine verdikten sonraki 60 gün içinde idare mahkemesine başvurmak gerekiyor.

Süreç:

1. Hastane yönetimine icap ve varsa nöbet listesi verilmeli.

2. Hastane yönetiminden nöbet ücretinin ödenmediğine dair yazı alınmalı.

3. Dilekçe ile ilgili idare mahkemesine başvurulmalı.

4. Dosyaya Üniversite hastanesinin cevabi yazısı, Danıştay ve Maliye bakanlığının ekleri eklenmelidir.

Bunun için biz Danıştayın, maliye bakanlığının ve Öğretim üyeleri için örnek dilekçeyi veriyoruz.

…………………… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINADAVACI : Prof/Doç/Yrd. Doç. Dr…………………….. Üniversitesi Hastanesi…….………………………………………………..(Adres)

DAVALI : ………………….. Üniversitesi Rektörlüğü/………………..(Adres)

DAVANIN KONUSU : ……………. Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tâbi Uzman Doktorlara nöbet ve icap nöbet ücretlerini ödediği halde 2547 sayılı yasaya tâbi Uzman Doktorlara icap nöbet ve icap nöbet ücretini ödenmemesi, dolayısıyla ………………………………… Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğine yaptığım başvurunun reddine ilişkin ………………………….. sayılı işlemin iptali ve tuttuğumu icap nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : ……………… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir (Ek 1).

MADDİ OLAYLAR :1- ……………… Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği 657 sayılı devlet memurlarına tabi uzman hekimlere yasal dayanak olması nedeniyle nöbet ve icap nöbet ücretlerini ödemekte, ancak 2547 sayılı yasada bir hüküm bulunmadığı için öğretim üyesi kadrolarına sahip uzman hekimlere nöbet ve icap nöbet ücretlerini ödememektedir.HUKUKİ SEBEPLER :

……………. tarihinden beri …………….. Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde …………….. uzmanı olarak çalışıyorum. ………. Profesür/Doçent/Yrd. Doç. Dr. Ünvanıyla görev yapmaktayım. Ayda ortalama ……… gün …………Uzmanı olarak icap nöbeti tutmaktayım. Mesleğimizin aciliyet arz eden hayat kurtarıcı girişimler gerektirebilmesi nedeniyle icap nöbeti esnasında 24 saat boyunca bulunduğumuz yeri bildiriyor ve göreve hazır durumda bulunuyoruz.

 • T.C. Anayasasının ”Zorla Çalıştırma Yasağı” başlıklı 18. Maddesinin 1. Fıkrasında; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” hükmü ile “Ücrette adaletin sağlanması” başlıklı 65. Maddesinin1. Ve 2. Fıkralarında sırasıyla “ücret emeğin karşılığıdır” ve “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükümleri yer almaktadır.


 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33. Maddesinde, yataklı tedavi kurumları seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma saatleri dışında normal, branş veya acil nöbeti tutarak bu nöbet karşılığında kurumlarında izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ve sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere) aynı madde devamında gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödeneceği, Üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50. Maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Daha sonra 05/07/2005 tarihinde Ek 33. Maddede değişikliğe gidilerek “ İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline, her bir izin suretiyle karşılanamayan icap nöbeti saati için (her bir icap nöbeti süresi kesintisiz oniki saatten az olmamak üzere), yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin %30'u tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek icap nöbeti toplam süresi, aylık yüz yirmi saati geçemez. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında döner sermaye bütçesinden ödenir.” Hükmü getirilmiş ve yine “bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.” Şeklinde de vurgu yapılmıştır.


 • 2547 sayılı yükseköğretim Kanununun 50/(e) maddesinde; tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık ve ödeneklerin tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin aylık ve ödeneklerinin göz önünde tutulacağı hükmü yer almış ancak tıpta uzmanlık eğitimi veren Uzman Hekimler olan öğretim elemanlarına verilmesiyle ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.


 • 2547 sayılı YÖK Kanunua tâbi Uzman hekimlerle ilgili YÖK’ün görüş sorduğu Maliye Bakanlığı 14/05/2015 tarih ve 64314391-110.01.18-[4539] sayılı yazısında da “2547 sayılı kanunun 50’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sayılanlar hariç olmak üzere 2914 sayılı kanuna tâbi öğretim elemanlarının 657 sayılı kanunun ek 33. Maddesinde düzenlenen nöbet ücreti ile icap nöbeti ücretinden yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır” şeklinde görüş bildirmiş (Ek 2) ve yasal boşluk olması nedeniyle ……… Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği aynı konumda olan ancak farklı yasalara tâbi olan uzman hekimlere iki farklı uygulama yoluna gitmiştir.


 • Davaya konu olan uyuşmazlıkla ilgili dava dışı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı’nda görevli Kadın Doğum Uzmanları tarafından İzmir İdare mahkemesinde görülen davalarda, Danıştay 8.Dairesi’nce Uzman Hekimler haklı bulunmuş ve Ege Üniversitesinde 2547 sayılı yasaya tâbi olan doktorlara da nöbet ücreti ödemesi gerektiğine karar vermiştir. Emsal nitelikteki kararlar dilekçemin ekinde tarafınıza sunulmuştur (Ek 3 ve Ek 4).


 • Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde 2547 sayılı Kanuna tabii olan uzman doktorlara da nöbet ve icap nöbet ücretinin ödenmesi gerektiği açıktır.


 • HUKUKİ DELİLLER : …………… Üniversitesi Hastanelerinin ………… tarih ve …….. sayılı yazısı, 2547 sayılı yasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 33. maddesi, Danıştay 8. Dairesinin 2012/9336 esas ve 2015/7813 kara numaralı kararı ile Danıştay 8. Dairesinin 2013/3412 esas ve 2015/8046 karar numaralı kararı diğer mevzuat ve hukukun genel ilkeleri.

  Netice ve Talep : …………… Üniversitesi Hastanelerinde ………………….. Uzmanı olarak tuttuğum icap nöbetlerine ait ücretlerin ödenmesi istemiyle yaptığım başvurunun reddine ilişkin Başhekimliğin ……………… sayılı işleminin iptali, 2547 sayılı yasaya tabi uzman hekimlere de Nöbet ücretlerinin ödenmesi hususunda karar verilmesini, icap nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Tarih: …………………..

  Davacı

  Prof./Doç./Yrd. Doç Dr. ………….

  Ekler: 1. ………….. Üniversitesi Başhekimliğinin Nöbet ücretleri ile ilgili yazısı

  Ek 2. Maliye Bakanlığının YÖK’e bildirdiği görüş yazısı.

  Ek 3. Danıştay 8. Dairesinin 2012/9336 esas ve 2015/7813 kara numaralı kararı

  Ek 4. Danıştay 8. Dairesinin 2013/3412 esas ve 2015/8046 karar numaralı kararı.

   11 Şubat 2016, 12:01 
  Sayfalar:  
  1
  CEVAP GÖNDER: