TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNE BORÇ
Editor
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde görevli olup mesleklerini mesai saatleri dışında serbest olarak icra eden öğretim üyelerine özlük hakları kapsamında hangi tarihten itibaren hangi ödemelerin yapılmayacağını hususu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 70 inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz edilen geçici 70 inci maddede;

"Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez. Bunlardan belirtilen faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler, 31/12/2014 tarihine kadar bu konudaki iradelerini görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirirler ve bunların en geç 31/5/2015 tarihine kadar bu faaliyetleri sona ermiş sayılır ve çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilir. Bu süre içinde mali hakları ve ek ödemeleri tam olarak ödenmeye devam olunur. Bu madde kapsamında bulunan öğretim üyelerinden belirtilen faaliyetlerinden dolayı görevi kötüye kullandıkları yargı kararı ile tespit edilenlerin, genel hükümlere göre sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, serbest meslek veya özel sağlık kuruluşlarında çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilir."hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, serbest meslek faaliyetlerini sonlandırmak için 31/12/2014 tarihine kadar kurumlarına yazılı olarak başvuran ya da başvurmayan öğretim üyelerine hangi tarihten itibaren hangi ödemelerin yapılacağı ya da yapılmayacağı hususunda tereddütte düşülmüş ve bu çerçevede üniversitelerce farklı uygulamalara gidilmiştir.

Üniversitelerin büyük çoğunluğunda, 31/12/2014 tarihine kadar hangi öğretim üyesinin serbest meslek faaliyetini sonlandırmak için dilekçe vereceği belli olmadığından ( başka bir anlatımla bu öğretim üyelerinin tümünün 31/12/2014 tarihine kadar potansiyel muayenehanesini kapatmak isteyen öğretim üyesi adayı olduğundan) muayenehanesi olan bütün öğretim üyelerine 31/12/2014 tarihine kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme tahakkuku yapılmış, 01/01/2015 tarihinden sonra ise, muayenehanesini kapatmak için dilekçe vermeyenlerin bu ödemeleri kesilmiş, dilekçe verenlere ise bu ödemelerin verilmesine devam edilmiştir.

2547 sayılı Kanunun geçici 70 inci maddesi hükmünün, farklı yorumlara meydan verecek şekilde düzenlenmesi nedeniyle bu kez çeşitli yükseköğretim kurumları tarafından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş, adı geçen Genel Müdürlük de oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına hitaben yazmış olduğu 21/01/2015 tarih ve 45516914-110.04.05- 821-79-648 sayılı yazısıyla konuya ilişkin görüşünü bildirmiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün söz konusu görüşünde; öğretim üyelerinden mesleğini serbest olarak icra etmeye devam edenlere 26/11/2014 tarihinden itibaren üniversite ödeneği ve ek ödemenin ödenmemesi, 31/12!2014 tarihine kadar bu faaliyetlerini sona erdireceklerine dair bildirimde bulunanlara ise 26/11/2014 – 31/05/2015 tarihleri arasındaki dönem için üniversite ödeneği ve ek ödemelerin ödenmeye devam edilmesi gerektiği hususu bildirilmiştir.

Üniversitelerin büyük çoğunluğunda, muayenehanesini kapatmak için 31.12.2014 tarihine kadar dilekçe vermeyenlere yasanın yürürlük tarihi olan 26/11/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihi arasında kalan dönem için üniversite ödeneği ve ek ödeme (döner sermaye katkı payı) tahakkuk ettirildiğinden, Maliye Bakanlığı’nın söz konusu görüşü doğrultusunda harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin herhangi bir mali sorumlulukla karşılaşmamaları için bu öğretim üyelerine 26/11/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem için ödenen üniversite ödeneği ve ek ödeme için borç çıkartılması gerekmektedir.

Cemil Yaşar ATİLA

Dokuz Eylül Üniversitesi

EK:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görüşü

 18 Şubat 2015, 19:38 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: