TIBBİ İNGİLİZCE MİNİ SÖZLÜK
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 10 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Şu adresten excel formatında indirebilirsiniz:
http://rapidshare.com/files/219788508/oncetus.com_-_TIBBi_iNGiLiZCE.rar

Şu adresten excel makrosu olarak indirebilirsiniz:
http://hotfile.com/dl/29985931/af88a66/oncetus.com_tibbi_ingilizce_sozluk.rar.html
 10 Nisan 2009, 23:12 
ADMiN
 • A variety of : pek çok çeşit
 • Ability : muktedirlik, yetenek, beceri
 • Abnormal : anormal, normal olmayan
 • Abortion : abortus, düşük
 • About : hakkında
 • Above : üstünde, üzerinde
 • Abrupt : ani, birden bire
 • Absence : yokluk, mevcut olmamak
 • Absolute : mutlak , kesin
 • Abstain from : kaçınmak
 • According to : -e göre
 • Accumulate : toplanmak
 • Acquired : edinsel, kazanılmış, sonra-dan edinilen
 • Across : çapraz, diğer tarafa
 • Action : fiil, hareket, tesir etme, işleyiş
 • Active : aktif
 • Actually : gerçekte
 • Additional : ilave, ilaveten
 • Additionally : ek olarak
 • Adequate : yeterli
 • Adjacent : bitişik, bitişiğinde
 • administer : idare etmek, vermek, uygulamak
 • Adult : ergin, yetişkin
 • Adulthood : ergenlik
 • Advantage : avantaj
 • Adverse : zıt, karşı, aksi
 • Afflict : zarar vermek
 • Against : -e karşı
 • Age : yaş, ömür, çağ
 • Agent : ajan, vasıta, görevli
 • Aggregation : toplanma, bir araya gelme
 • Aim : amaç, hedef
 • Air : hava
 • Airway : hava yolu
 • Alcohol : alkol
 • All : tüm, tam, hepsi
 • Almost : hemen hemen
 • Alone : tek başına, yalnız
 • Along : boyunca, uzunluğunca
 • Also : aynı zamanda
 • Although : -e rağmen
 • Always : daime, her zaman
 • Among : arasında, arada
 • Amount : miktar
 • Anemia : anemi, kansızlık
 • Animal : hayvan
 • Ankle : ayak bileği
 • Anorexia : iştahsızlık
 • Another : başka, diğer
 • Answer : cevap vermek
 • Antibody : antikor
 • Antigen : antijen
 • Anxiety : endişe, kaygı
 • Anxious : endişe yaratan, kaygı verici
 • Anywhere : herhangi bir yer
 • Apparent : bariz, belirgin, belli
 • Appear ance : görünüm, görünüş
 • Appetite : iştah
 • Application : uygulama, başvuru
 • Approach : yol, yaklaşım
 • Appropriate : uygun , yerinde
 • Approximately : yaklaşmak, yaklaş-tırmak
 • Area : bölge, alan
 • Arise from : -den kaynaklanmak
 • Arm : kol
 • Around : çevresinde, civarında
 • Artery : arter, atar damar
 • As : olarak, gibi
 • As a consequence : sonuç olarak
 • As a consequence of : -ın sonucu ola-rak
 • As a result : sonuç olarak
 • As well as : kadar
 • Assisted : yardımlı
 • Assistence : yardım, destek
 • Association : bağlantı, birlik, ortaklık
 • At least : hiç olmazsa, en azından
 • At the onset of : -ın başlangıcında
 • Attachment : bağlantı, birleşme, bağ-lılık
 • Attention : dikkat, özen, ilgi gösterme
 • Author : otorite, yazar, müellif
 • Available : mevcut , var
 • Avert : kaçınmak
 • Baby : bebek
 • Bad : kötü, fena, çirkin
 • Balance : denge
 • Basal : taban, asgari, en düşük
 • Basic : esas, temel, başlıca
 • Basis : esas, ilke, kural, taban
 • Beat : atma, atım, vuru
 • Bebeath : altında, alt tarafında
 • Because : çünkü, -dığı için
 • Before : önce, önde, önünde
 • Beforehand : önceden, daha evvel
 • Behavior : davranış, davranım
 • Belong to : ait olmak
 • Below : aşağı, aşağısında, aşağıda
 • Best : en iyi
 • Better : daha iyi
 • Between : arasında
 • Bile : safra
 • Bile duct : safra yolu
 • Biochemical : biyokimya ile ilgili, biyokimyasal
 • Biochemistry : biyokimya
 • Bladder : mesane, idrar torbası
 • Bleed : kanamak
 • Blood : kan
 • Blood clot : kan pıhtısı
 • Bloody : kanlı
 • Blues : can sıkıntısı, neşesizlik
 • Body : vücut
 • Bone : kemik
 • Bony : kemiksi bone
 • Bowel : kalın bağırsak
 • Boy : erkek çocuk
 • Brain : beyin
 • Branch : dal, kol, branş
 • Break loose : kopmak
 • Breast : meme
 • Breathing : nefes alma
 • Broad : geniş, yaygın
 • Capacity : kapasite, kabiliyet, yeterlilik
 • Capillary : kılcal damar, kapiller
 • Care : bakım
 • Careful : dikkatli
 • Carrier : taşıyıcı
 • Cartilage : kıkırdak
 • Case : vaka
 • Caudal : kuyruk, uç
 • Causative : sebep olan
 • Cause : sebep, neden
 • Caution : dikkat
 • Cell : hücre
 • Center : merkez
 • Central : merkezi
 • Certain : kesin, mutlak, bazı
 • Chain : zincir, sıra
 • Chamber : odacık, boşluk
 • Chest : göğüs
 • Child : çocuk
 • Childhood : çocukluk
 • Children : çocuk
 • Chocolate : çikolata
 • Choking : boğma, nefesini kesme
 • Cigarette : sigara
 • Circular : yuvarlak, dairesel
 • Circulation : dolaşım, devinim
 • Circumference : çevre, çember
 • Circumstance : koşul
 • Class : sınıf
 • Clear : açık, aydınlık, berrak, aşikar
 • Clearly : açıkça
 • Clog : tıkamak
 • Closed : kapalı
 • Closure : kapatma, kapanma
 • Clot : pıhtı
 • Clue : ipucu
 • Cluster : küme
 • Cognitive : idrakla ilgili, öğrenmeye dair
 • Coincident with : aynı zamanda olan
 • Collection : birikim, birikinti
 • Cominon : ortak, sık
 • Committed : bağlı olan, işlenen
 • Common : yaygın
 • Compared with : -ile karşılaştı-rıldığında
 • Compensation : telafi, ödün
 • Complaint : şikayet
 • Completely : tamamen
 • Component : uzuv, parça, üye, öğe
 • Comprehend : anlamak
 • Compression : baskı, sıkıştırma
 • Concentration : yoğunluk, konsantras-yon
 • Conclusive : sonuçlandırıcı
 • Concominttant : birlikte olan, beraber bulunan
 • Condition : durum
 • Conditioned : şartlanmış, şartlı
 • Conduction : ileti
 • Conductor : iletken
 • Confusion : karuştırma, konfüzyon
 • Congenital : doğuştan, konjenital
 • Conipound : bileşik
 • Connective : bağlayan, bağlayıcı
 • Consequence : netice, sonuç
 • Considereble : mühim, büyük, hatırı sayılır
 • Consist of : -den oluşmak
 • Consolidation : birleştirme, sertleş-tirme, konsolide etme
 • Constant : sürekli
 • Constriction : daralma, büzülme
 • Consumption : tüketim
 • Contact : temas
 • Contaminated : bulaşmış, kirlenmiş
 • Content : içerik
 • Continuous : devamlı, sürekli
 • Contractile : kasılabilir
 • Contractility : kasılabilme
 • Contraction : kasılma
 • Controversy : tartışma
 • Copious : bol, bereketli
 • Correct : doğru
 • Cough : öksürük
 • Country : ülke, memleket
 • Course : seyir, akış, gidiş
 • Course of illness : hastalığın seyri
 • Criter : kriter
 • Crucial : çok önemli
 • Crying : ağlama
 • Crystal : kristal
 • Culture : kültür
 • Cupper : bakır
 • Cure : tedavi
 • Current : akım, geçerli, çağdaş
 • Cycle : siklus, döngü
 • Daily : günlük
 • Damage : hasar, zarar
 • Dark : koyu, karanlık
 • Darkening : kararma, koyulaşma
 • Day : gün
 • Dead : ölü
 • Death : ölüm
 • Debilitated : düşkün
 • Debris : artık madde, yıkıntı ürünü
 • Decade : on yıllık süre
 • Decide : karar vermek
 • Decline : düşüş, alçalış
 • Decrease : azalmak
 • Deep : derin
 • Default : kusur
 • Defect : hata, kusur
 • Defective : hatalı, kusurlu
 • Defense : savunma
 • Deficiency : eksiklik, yoksunluk
 • Deficient : eksik
 • Deficit : açık, eksik
 • Deglutition : yutma, yutkunma
 • Dejection : keyifsizlik, kederlilik
 • Delayed : gecikme, geç kalmış
 • Deliberate : bilinçli
 • Delivery : doğum, doğurma, yerine verme
 • Demantia : demans, bunama
 • Demonstrable : gösterilebilir
 • Dense : yoğun, kesif
 • Density : yoğunluk, kesafet
 • Dependence : bağımlılık
 • Dependent : bağlı, bağımlı
 • Deposition : depo, birikim
 • Depression : depresyon
 • Deprivation : dayanmak
 • Depth : derinlik
 • Derivative : türev
 • Descent : inme, alçalma
 • Description : tamam, tarif
 • Despite : -e rağmen
 • Destroy : tahrip etmek
 • Detail : detay
 • Detection : tespit
 • Deterioration : kötüye gidiş
 • Development : gelişme, geliştirme
 • Diagnosis : teşhis
 • Die of : -den ölmek
 • Difference : farklılık, fark
 • Different : farkı, ayrı
 • Differential : ayırıcı
 • Differentiation : ayırım, ayrıştırma
 • Dilatation : genişleme, dilatasyon
 • Dilated : dilate, genişlemiş
 • Direction : yön, doğrultu
 • Disadvantage : dezavantaj
 • Discoloration : renk değişikliği, renk bozukluğu
 • Disease : hastalık
 • Disinfectant : dezenfektan
 • Disorder : hastalık, felaket, bozukluk
 • Disproportion : oransızlık
 • Disruption : kesilme, bozulma
 • Dissection : parçalama
 • Dissemination : yayılım
 • Distant : uzak
 • Distention : şişkinlik, gerilme, şişme
 • Distinct : ayrı, farklı
 • Distinction : ayırt etme, ayırma, fark
 • Distinguish : ayrımına varmak
 • Distress : sıkıntı
 • Distribution : dağılım
 • Disturbance : bozukluk, rahatsızlık
 • Division : bölüm
 • Dizzines : baş dönmesi
 • Dosage : dozaj
 • Dose : doz
 • Dressing : pansuman
 • Drop : damla, düşüş
 • Drowsiness : uykusuzluk
 • Drug : ilaç
 • Drug trials : ilaç deneyleri
 • Dry : kuru
 • Due to : yüzünden
 • Duration : süre
 • During : süresince, boyunca
 • Dysfunction : fonksiyon bozukluğu
 • Each : ger bir, her, başlı başına
 • Early : erken
 • Edema : ödem
 • Edge : kenar
 • Effect : etki
 • Effectively : etkili bir şekilde
 • Elasticity : elastiklik
 • Elderly : yaşlı
 • Elevated : yükselmiş
 • Elimination : ortadan kaldırma
 • Elsewhere : diğer yerlerde
 • Emergency : acil
 • Emission : yayılım
 • Emotion : emosyon, heyecan, his
 • Emphasizes : vurgulamak
 • Empirically : deneysel olarak
 • Empty : boş
 • Encompass : kapsamak
 • Encounter : karşılaşmak
 • End : son
 • Endproduct : son ürün
 • Endurance : tahammül, dayanma, dayanıklılık
 • Enlarged : büyümüş
 • Enlargement : genişleme
 • Enormous : çok büyük
 • Entire : tamamen, tümüyle
 • Entry : giriş
 • Environment : çevre
 • Environmental : çevresel
 • Epidemic : salgın
 • Episode : yaka, olay, ara
 • Era : devir, dönem
 • Especially : özellikle
 • Essential : temel
 • Establish : yerleştirmek
 • Estimation : tahmin, değerlendirme
 • Etiology : etiyoloji, neden
 • Evalutation : değerlendirme, taktir, yorum
 • Evanescent : kısa süreli, kısa ömürlü
 • Even : bile
 • Even if : -se bile
 • Even though : -e rağmen
 • Eventually : en sonunda, neticede
 • Every : her
 • Everybody : herkes
 • Everyone : herkes
 • Evidence : delil, tanık, tanıklık
 • Evident : aşikar
 • Examination : inceleme, muayene
 • Except : -den başka, müstesna, hariç
 • Exception : istisna, ayrı, başka
 • Excess : aşırı, fazla, ifrat
 • Excessie : aşırı miktarda, fazlaca
 • Excretion : atılım, boşaltım
 • Exercise : egzersiz, idman, kullanma
 • Exertion : çabalama, uğraş, kullanma
 • Exhaustion : yorgunluk
 • Exist : var olmak
 • Experienced : deneyimli, tecrübeli
 • Experiment : deney
 • Experimental : deneysel
 • Exposure : maruz kalma
 • Expression : ifade, anlam, terim
 • Extend : uzatmak
 • Extensive : geniş, yaygın, aşırı miktarda
 • Extent : derece, miktar, mertebe
 • Extraction : çıkarma, sökme, soy
 • Extreme : aşırı
 • Exudate : eksüda
 • Face : yüz, çehre
 • Facial : yüze ait, yüzle ilgili
 • Factitous : mücadeleci, geçimsiz
 • Factor : faktör, sebep, unsur
 • Factory : fabrika
 • Fail : başarısızlığa uğramak
 • Failure : başarısızlık, bozukluk, çalışamama
 • Faint : bayılmak
 • Fall : düşme
 • Familial : aileye ait
 • Family : aile, cins, familya
 • Far : uzak, ötedeki
 • Fasting : aç olma
 • Fat : yağ, şişman, yağlı
 • Fatal : ölümcül
 • Father : baba
 • Fatigue : yorgunluk
 • Fatique : yorgunluk, dermansızlık, güçsüzlük
 • Fear : korku, endişe
 • Feasible : yapılabilir, mümkün
 • Feature : nitelik, özellik
 • Febrile : ateşli, ateşe ait
 • Feeling : his, hissetme
 • Female : dişi
 • Fertilization : döllenme
 • Fertilized : döllenmiş
 • Fetal : fetüse ait, bebekle ilgili
 • Fever : ateş
 • Fiber : lif, iplik, tel
 • Finding : bulgu
 • Fine : nazik, ince, iyi, mükemmel
 • First : ilk, birinci
 • Flight : uçma, uçuş
 • Floor : zemin, döşeme, kat
 • Flow : akım, akış
 • Fluid : sıvı
 • Flushing : kızarma
 • Focus : odak noktası
 • Food : gıda, besin
 • Foreign : yabancı, el
 • Form : şekil, biçim
 • Formation : oluşum, yapı
 • Formed : şekilli
 • Former : ilk bahsedilen, bir önceki
 • Foul : pis, kirli, bozuk
 • Fracture : kırık
 • Fraternal : kardeşçe, kardeşler arasındaki
 • Frequency : sıklık, frekans
 • Frequent : sık sık
 • Friend : arkadaş
 • Front : ön taraf, cephe
 • Frozen : donmuş, dondurulmuş
 • Functional : işlevsel
 • Funnel : huni, baca, huni şeklinde
 • Furthermore : üstelik
 • Gallbladder : safra kesesi
 • Gallstone : safra taşı
 • General : umumi, genel
 • Generalized : genelleştirilmiş
 • Generally : genellikle, çoğunlukla
 • Generation : nesil, jenerasyon, üretme üretim
 • Gentle : nazik, kibar, yavaş
 • German measles : kızamıkçık
 • Gestation : gebelik
 • Giant : dev
 • Girdle : kemer, kuşak
 • Girl : kız çocuk
 • Gland : bez
 • Goal : amaç
 • Good : iyi
 • Grade : derece
 • Great : büyük, muazzam
 • Grey : gri
 • Grief : keder, hüzün, gam
 • Groin : kasık
 • Groove : oluk, kanal
 • Gross : kaba, koyu, toplam, makroskobik
 • Growth : büyüme, gelişme
 • Half-life : yarı ömür
 • Hard : katı, sert, zor
 • Harm : zarar, hasar
 • Harmful : zararlı, dokunur
 • Harmless : zararsız
 • Hazardous : tehlikeli
 • Head : kafa, baş
 • Headache : baş ağrısı
 • Healing : iyileşme
 • Health : sağlık
 • Healthy : sağlıklı
 • Heart : kalp
 • Heart failure : kalp yetmezliği
 • Heat : ısı, sıcaklık, hararet
 • Heated : ısıtılmış
 • Heavy : ağır
 • Height : boy, yükseklik
 • Helpful : yardımcı
 • Helpless : çaresiz
 • Hematogenous : kan yoluyla
 • Hereditary : kalıtımsal
 • Heredity : kalıtım
 • High : yüksek, yüksekteki
 • Higldy : çok
 • Hind : arka, art
 • History : hikaye
 • Hoarse : boğuk, kısık
 • Hollow : içi boş
 • Hopeless : umutsuz
 • Horn : boynuz
 • Host : konak
 • Hot : sıcak
 • Hour : saat
 • Hourly : saat başı
 • However : her ne kadar, bununla beraber, her nasılsa
 • Human : insan
 • Humid : nemli
 • Hungry : aç
 • Hypertension : yüksek tansiyon
 • Hypotension : düşük tansiyon
 • Hypoxia : hipoksi
 • İdea : fikir, düşünce
 • İllness : hastalık
 • İmbalance : dengesizlik
 • İmmobility : hareketsizlik
 • İmmortal : ölümsüz
 • İmmunity : bağışıklık
 • İmplantation : aşılama
 • İmportance : önem
 • İmportant : önemli
 • İn addition : ilaveten, ilave olarak
 • İn contrast : tersine
 • İn fact : gerçekte
 • İn part : kısmen
 • İn the course of : sürecinde
 • İnadequate : yetersiz
 • İnanimate : cansız
 • İnappropriate : uygun olmayan
 • İncident : hadise, olay
 • İncidental : tesadüfi
 • İncision : ensizyon, kesi
 • İncompatible : mümkün olmayan
 • İncrease : artmak
 • İndentical : eş, benzer, tıpa tıp, aynı
 • İndicate : göstermek
 • İndividual : birey, kişi
 • İnduction : indükleme
 • İnfant : süt çocuğu
 • İnfarction : enfarktüs
 • İnfection : enfeksiyon
 • İnfectious : bulaştırıcı, enfekte
 • İnformation : bilgi, danışma
 • İnhalation : soluk alma
 • İnheritance : kalıtım, miras
 • İnhibition : engel, durdurmak
 • İnitial : ilk, başlangıç
 • İnjury : yaralanma, hasar, incinme
 • İnsidious : sinsi, gizli
 • İnsoluble : çözünmeyen, erimez
 • İnstance : örnek, defa, kere
 • İnstead of : yerine
 • İnstruction : öğretim
 • İnstrument : alet, araç
 • İntense : yoğun
 • İntermittent : aralıklı
 • İntolerance : tahammülsüzlük
 • İntroduction : başlama, giriş, takdim etme
 • İron : demir
 • İrreversible : geri dönüşsüz
 • İrritable : tahriş edici
 • İrritation : tahriş
 • İsolated : izole, yalnız
 • İsolation : izolasyon, yalnızlık
 • İtchy : kaşıntılı
 • Jaundice : sarılık
 • Jaw : çene
 • Joint : eklem
 • Judgement : muhakeme
 • Junctional : bağlantıyla ilgili
 • Kidney : böbrek
 • Knee : diz
 • Knowledge : bilgi
 • Labor : travayda bulunma
 • Late : geç
 • Later : sonra, daha sonra
 • Latest : en geç
 • Latter : ikinci bahsedilen
 • Layer : katman
 • Lead : kurşun
 • Lead to : yol açmak
 • Leave : terk etmek
 • Left : sol
 • Leg : bacak
 • Lesion : lezyon
 • Less : daha az
 • Level : seviye, hiza, düzey
 • Liable : sorumlu
 • Likely : olası
 • Line : hat, çizgi
 • Liquid : sıvı
 • Little : az, küçük
 • Liver : karaciğer
 • Location : mevkii, yer, yerleştirme
 • Loneliness : yalnızlık
 • Long : uzun
 • Loose : gevşek
 • Loss : kayıp
 • Low : düşük, alçak
 • Lung : akciğer
 • Lymph : lenf
 • Maintenance : idame, sürdürme
 • Malaise : kırgınlık
 • Male : erkek
 • Malformation : şekil bozukluğu
 • Malfunction : bozuk işleme
 • Malnutrition : kötü beslenme
 • Man : erkek birey
 • Management : idare
 • Mandatory : zaruri
 • Manifestation : belirti, ortaya çıkış
 • Manufacture : üretmek
 • Margin : kenar, sınır
 • Marked : belli
 • Marrow : kemik iliği
 • Mask : maske
 • Mass : kitle
 • Massive : aşırı miktarda
 • Mean : ortalama
 • Meaning : mana, anlam
 • Measles : kızamık
 • Measurement : ölçü, ölçüm
 • Medication : ilaç verme
 • Medium : çevre, ortam, besi yeri
 • Member : üye, eleman
 • Membrane : zar
 • Memory : hafıza
 • Midwife : ebe
 • Migration : göç
 • Migratory : gezici
 • Milk : süt
 • Milky : sütsü
 • Minute : dakika
 • Mixture : karışım
 • Modify : değiştirmek
 • Moist : nem
 • Moisture : nemlilik
 • Month : süre olarak ay
 • Mood : ruh hali, mizaç
 • Morbid : sağlıksız
 • Moreover : üstelik
 • Mortal : ölümcül
 • Most frequently : çok sık
 • Most likely : büyük bir olasılıkla
 • Mother : anne
 • Multiple : çoğul
 • Muscle : kas
 • Muscular : kas ile ilgili
 • Myalgia : miyalji, kas ağrısı
 • Narrow : dar
 • Narrowing : darlık, daralma
 • Natural : doğal
 • Nature : doğa, tabiat
 • Nausea : bulantı
 • Nearly : hemen hemen
 • Necessary : gerekli
 • Neck : boyun
 • Need : ihtiyaç
 • Newborn : yeni doğan
 • Next : sonraki, diğer
 • Night : gece
 • Node : düğüm, nod
 • Nose : burun
 • Notch : girinti, çentik
 • Nucleus : çekirdek
 • Numerous : çok sayıda
 • Nutrition : beslenme
 • Obese : şişman, obez
 • Obesity : şişmanlık, obesite
 • Object : cisim, nesne
 • Objective : nesnel, objektif
 • Obligatory : zorunlu
 • Observation : gözlem
 • Obstruction : tıkanıklık
 • Obstructive : tıkayıcı
 • Obtain : elde etmek
 • Occasion : hal, durum
 • Occasional : ara sıra
 • Occasionally : ara sıra, nadiren
 • Occur : olmak
 • Often : sık, sıklıkla
 • Old : eski, yaşlı
 • Once : bir kere, tek
 • Onset : başlangıç, ortaya çıkış
 • Operation : ameliyat
 • Opposite : zıt
 • Or : veya, yada
 • Order : emir, düzen, sıra
 • Orderly : düzenli
 • Ordinary : basit, sıradan, olağan
 • Other : başka, diğer
 • Otherwise : aksi takdirde
 • Outcome : sonuç
 • Output : verim gücü, randıman
 • Ovary : over, yumurtalık
 • Overall : tüm, baştan başa
 • Overdose : aşırı doz
 • Overlying : üzerinde uzanan
 • Ovulation : yumurtlama
 • Oxygen : oksijen
 • Pain : ağrı
 • Painful : ağrılı
 • Painless : ağrısız
 • Pair : çift
 • Palpitation : çarpıntı
 • Paralysis : felç, paralizi
 • Partial : parsiyel, kısmi
 • Partially : kısmen
 • Particular : has, özgü, özel
 • Particularly : özellikle
 • Parturient : doğum yapan
 • Passage : geçiş, geçme
 • Passive : pasif
 • Pathogen : patojen
 • Patient : hasta
 • Pattern : model, örnek, biçim
 • Pause : ara, durak
 • Pedicle : sap, pedikül
 • Percent : yüzde (%)
 • Perform : yapmak
 • Permeability : geçirgenlik
 • Persistant : inatçı, devamlı
 • Person : kişi, birey
 • Pessinism : kötümserlik
 • Phase : safha, dönem
 • Phenomenon : fenomen, olay
 • Physician : doktor
 • Physiologic : fizyolojik
 • Pink : pembe
 • Pituitary : hipofiz
 • Place : yerleştirmek
 • Plain : düz, sade, yalın
 • Platelet : trombosit
 • Point to : işaret etmek
 • Poor : fakir, eksik, zayıf
 • Population : nüfus, halk
 • Portion : miktar, parça
 • Possibility : ihtimal
 • Possible : mümkün
 • Posture : duruş şekli, postür
 • Practices : uygulamalar
 • Precise : kesin
 • Precisely : kesin olarak
 • Predisposition : eğilim
 • Pregnancy : hamilelik
 • Pregnant : hamile
 • Preparation : hazırlama, düzenleme
 • Prescribe : reçete yazmak
 • Presence : varlık, mevcudiyet
 • Present : var, mevcut
 • Pressure : basınç
 • Prevalent : yaygın
 • Previous : önceki
 • Previously : evvelce, önceden
 • Primary : temel
 • Primitive : ilkel
 • Principal : belirgin, belli başlı
 • Principally : temel olarak
 • Prior : önceki, önce
 • Procedure : işlem
 • Process : olay, süreç
 • Product : ürün
 • Production : üretim
 • Productive : verimli
 • Progressive : ilerleyici
 • Projectile : fışkırtır tarzda, kurşun gibi
 • Prolonge : uzatmak, sürdürmek
 • Prolonged : uzamış
 • Prominent : çıkıntılı, belli başlı
 • Propensity : eğilim
 • Property : özellik
 • Protean : değişen, çok yönlü
 • Protection : koruma
 • Provide : sağlamak
 • Proximally : uzvun bağlanma noktasına yakın
 • Psychologic : psikolojik
 • Puberty : ergenlik
 • Pulse : nabız
 • Puncture : ponsiyon
 • Purulent : cerahatli
 • Put on weight : kilo almak
 • Quiet : sessiz, sakin
 • Range : değişmek, dolaşmak
 • Rapid : hızlı
 • Rare : ender
 • Rarely : nadiren
 • Rash : döküntü
 • Rate : oran, hız, gidiş
 • Ratio : oran
 • Ray : ışın
 • Reaction : reaksiyon, yanıt
 • Real : gerçek
 • Reason : sebep
 • Reasonable : makul, akla yatkın
 • Recent : yakın, son zamanlar
 • Recently : yakında, son zamanlarda
 • Recover : iyileşmek
 • Recurrent : tekrarlayan
 • Reduce : azaltmak
 • Regimen : rejim
 • Region : bölge
 • Regulation : düzenleme
 • Related to : -la ilgili
 • Relation : yakınlık, ilgi
 • Relationship : ilişki, bağlantı
 • Relative : röletif, nispi
 • Relatively : nispi olarak
 • Relief : rahatlama, kurtulma
 • Remadiable : düzeltilebilir
 • Remainder : geriye kalan
 • Remarkable : dikkate değer
 • Remodeling : yeniden şekillendirme
 • Remote : uzak, uzaktan
 • Remove : kaldırmak
 • Replace : yerine koymak
 • Require : gerektirmek
 • Requirement : gereksinim
 • Research : araştırma
 • Reserve : stok, rezerv
 • Resistance : direnç
 • Resistant : dirençli
 • Resolution : çözülme, erme, dağılma
 • Resorption : yeniden emilme
 • Respiration : solunum
 • Respond : tepki vermek
 • Response : cevap
 • Responsibility : sorumluluk
 • Rest : istirahat, ara
 • Result : netice, sonuç
 • Result in : -le sonuçlanmak
 • Retardation : yavaşlatma, geriletme
 • Retratcion : retraksiyon, büzülme, çekilme
 • Reversible : geri dönüşlü
 • Rib : kaburga kemiği, kosta
 • Rich : zengin
 • Rickets : raşitizm
 • Right : sağ, doğru
 • Ring : halka
 • Rise : yükseliş
 • Rod : çomak, çubuk
 • Role : rol, görev
 • Room : oda
 • Rough : kaba, pürüzlü
 • Rubber : lastik
 • Sac : kase
 • Sad : üzgün
 • Sadness : kederlilik
 • Safe : güven
 • Safety : güvenlik
 • Sample : numune, örnek
 • Satellite : uydu
 • Satisfactory : tatminkar
 • School : okul
 • Secondary : ikincil, sekonder
 • Secretion : salgı, sekresyon
 • Seizure : nöbet, havale
 • Selective : seçici
 • Sensation : duyu,his
 • Sense : duyu, his, duygu
 • Several : belli, birkaç
 • Severe : ciddi
 • Sex : cinsiyet
 • Shadow : gölge
 • Sheep : koyun
 • Short : kısa
 • Shortness of breath : nefes darlığı
 • Sick : hasta
 • Sickle : orak
 • Side : yan, taraf
 • Sign : işaret
 • Significant : önemli
 • Similar : benzer
 • Simulate : benzemek, taklit etmek
 • Simultaneous : eş zamanlı olarak
 • Since : -dığı için
 • Single : tek, tekil
 • Site : yer
 • Situation : durum
 • Size : boyut, büyüklük
 • Skeleton : iskelet
 • Skilful : becerikli
 • Skill : marifet
 • Skin : deri
 • Skull : kafatası
 • Sleep : uyku
 • Smear : yayma
 • Smell : koku
 • Smoke : duman
 • Smoking : sigara içme
 • Smooth : düz, pürüzsüz
 • So called : diye bilinen
 • Soluble : çözünür, eriyebilir
 • Solution : çözüm
 • Sometimes : bazen
 • Somewhat : nasılsa, nasıl oluyorsa
 • Source : kaynak
 • Space : uzay
 • Specimen : numune, örnek
 • Speech : konuşma
 • Speed : hız
 • Spinal cord : omurilik
 • Spontaneously : kendiliğinden
 • Spot : benek, nokta, leke
 • Spread : yayılmak
 • Sputum : balgam
 • Stage : dönem, aşama
 • Stain : boya
 • State : durum, hal
 • Stem : kök, ana dal
 • Stenosis : stenoz, darlık
 • Step : adım, basamak, kademe
 • Still : henüz, hala
 • Stimulation : uyarı
 • Stone : taş
 • Stool : dışkı
 • Storage : depo, birikim
 • Strain : germek, gerilim, suş (bakte-riler için)
 • Strength : dayanıklılık
 • Stroke : inme, felç
 • Strong : kuvvetli
 • Structure : yapı, strüktür
 • Study : çalışma
 • Stuffy : tıkalı, dolu
 • Style : stil, tarz
 • Substance : madde
 • Such : gibi
 • Suffer : eziyet çekmek
 • Sufficiency : yeterlilik
 • Sufficient : yeterli
 • Suitable : uygun
 • Supplement : ilave, ek
 • Supply : sağlamak
 • Surgeon : cerrah
 • Surgery : cerrahi
 • Surgically : cerrahi olarak
 • Survival : hayatta kalma
 • Susceptibility : duyarlılık
 • Sweat : ter
 • Sweating : terleme
 • Swelling : şişme, şiş
 • Synergism : sinerji, birbirinin etkisini arttırıcı
 • Synthesis : sentez
 • Target : hedef
 • Teenager : 13-19 yaşları arasında olan
 • Temperature : sıcaklık, hararet
 • Tendency : eğilim
 • Tensile : gerilebilir, gerileyebilme, gerilme
 • Term : terim ifade
 • Tertiary : üçüncül
 • Thereby : böylelikle
 • Therefore : bu yüzden
 • Thinking : düşünme, düşünce
 • Third : üçüncü
 • Though : rağmen
 • Throughout : baştan başa
 • Thus : böylece
 • Tight : sıkı, dar
 • Time : zaman
 • Tissue : doku
 • To accelerate : hızlandırmak, çabuk-laştırmak
 • To accompany : refakat etmek, bir-likte bulunmak
 • To account for : mesul tutmak, sebe-bi olmak
 • To act : hareket etmek, yazife görmek , rol almak
 • To activate : etkin hale getirmek , canlandırmak
 • To add : eklemek, ilave etmek
 • To advance : ilerlemek, ilerletmek
 • To advocate : savunmak
 • To affect : etkilemek
 • To age : yaşlanmak, olgunlaşmak
 • To aggregate : birikmek, kaynaşmak, toplanmak
 • To allow : izin vermek, bırakmak
 • To alter : değiştirmek, başka şekle sokmak, bozmak
 • To appear : belirmek, görünmek
 • To apply : uygulamak, başvurmak
 • To approximate : yaklaşmak, yaklaş-tırmak, ortalamak
 • To ascend : yukarı çıkmak, yükselmek
 • To asist : yardım etmek, katılmak, iş-tirak etmek
 • To ask : sormak, rica etmek
 • To aspirate : içine çekmek, emmek
 • To asses : değerlendirmek, taktir etmek
 • To associate : ilişki kurmak, ilişkilen-dirmek
 • To attach : bağlamak, birleştirmek
 • To attack : saldırmak , kriz , atak
 • To attend : bakmak, ilgilenmek, eşlik etmek
 • To attenuate : zayıflatmak, güçten düşürmek
 • To attribute : atfetmek, yormak, mal etmek
 • To augment : arttırmak, çoğaltmak
 • To avoid : sakınmak , kaçınmak
 • To balance : denk etmek, dengelemek
 • To be able to : muktedir olmak
 • To be called : olarak bilinmek, adlandırılmak
 • To be compatible : bağdaşmak, uyuşmak
 • To be composed of : -den oluşmak, -den müteşekkil olmak
 • To be confined to : -e sınırlı olmak
 • To be due to : -den dolayı
 • To be responsible for : -den sorumlu olmak
 • To be worth : kıymetli olmak, değmek
 • To beat : vurmak, çarpmak, atmak (kalbin atması)
 • To become : olmak
 • To believe : inanmak
 • To bind : bağlamak
 • To block : tıkamak, engel olmak, kapamak
 • To breath : soluma, nefes alma
 • To bud : tomurcuklanmak
 • To care : bakmak, itina göstermek
 • To carry : taşımak
 • To cause : sebep olmak, neden olmak
 • To choice : seçmek
 • To circulate : dolaşmak, dolanmak, devri daim yapmak
 • To classify : sınıflama, sınıflandırmak
 • To clear : aşikar hale getirmek
 • To close : yakınlaştırmak, kapamak
 • To clot : pıhtılaşmak
 • To collect : biriktirmek
 • To combine : bağlamak, birleştirmek, kombine etmek
 • To commit : işlemek, yapmak, bağlamak
 • To compensate : telafi etmek, ödünlemek
 • To complain : şikayet etmek
 • To complete : tamamlamak
 • To compress : sıkıştırmak, baskı yapmak
 • To concentrate : konsantre etmek, yoğunlaştırmak
 • To concern : ilgilendirmek, ilgili olmak
 • To conduct : iletmek, yönetmek
 • To confer : danışmak, görüşmek, vermek
 • To confine : kuşatmak, kapatmak, sınırlamak
 • To confirm : teyit etmek, doğrulamak
 • To confuse : karıştırmak
 • To connect : birleştirmek
 • To consider : düşünmek, dikkate almak, akılda tutmak
 • To constitute : teşkil etmek, oluştur-mak, yapısında bulunmak
 • To constrict : daraltmak, büzmek
 • To consume : tüketmek
 • To contain : içermek, içine almak
 • To contaminate : kirletmek, bulaş-tırmak
 • To continue : devam etmek
 • To contract : kasılmak, büzülmek
 • To contribute : katkıda bulunmak, yardımcı olmak
 • To correct : düzeltmek, sağaltmak
 • To count : saymak
 • To couple : birleştirmek, eş yapmak
 • To cry : ağlamak, bağırmak
 • To damage : hasar verme, zarar verme
 • To debilitade : sakat bırakmak, düşkünleştirmek
 • To decay : çürümek, bozulmak
 • To decelerate : hızını kesme, yavaşlatma
 • To decline : düşmek, alçalmak
 • To define : tanımlamak, tarif etmek
 • To degenerate : bozmak, aslından uzaklaştırmak
 • To delay : geciktirmek
 • To demonstrate : göstermek
 • To denote : göstermek, kast etmek, demek
 • To deny : inkar etmek, kabul etmemek
 • To depend on : -e bağlı olmak
 • To deposit : biriktirmek, depolamak
 • To depress : bastırmak, alçaltmak
 • To derive : türemek, türetmek, türevi olmak
 • To descend : aşağı inmek, alçalmak
 • To describe : tanımlamak, tarif etmek
 • To designate : göstermek, belirtmek, ifade etmek
 • To detect : saptamak, tespit etmek
 • To deteriorate : bozulma, kötüye gitme
 • To determine : tespit etmek, karar vermek
 • To develop : gelişmek, geliştirmek
 • To diagnose : teşhis etmek
 • To die : ölmek
 • To differentiate : birbirinden ayır-mak
 • To dilate : genişletmek
 • To diller : fark etmek, benzemek, ayrılmak
 • To diminsh : azaltmak, küçültmek
 • To direct : idare etmek, yöneltmek, emir vermek
 • To disrup : kesmek, bozmak, zorla ayırmak
 • To disseminate : yayılmak
 • To distinguish : ayırmak
 • To distribute : dağıtmak
 • To disturb : rahatsız etmek, rahatsızlık vermek
 • To divide : ayırmak, bölmek
 • To document : belgelemek
 • To dress : pansuman yapmak, giymek, giydirmek
 • To drop : damlamak, indirmek, alçalmak
 • To elevate : yükseltmek, arttırmak
 • To elicit : meydana çıkarmak
 • To eliminate : çıkarmak, ortadan kaldırmak, bertaraf etmek
 • To emit : yaymak, salıvermek
 • To employ : kullanmak, iş vermek, çalıştırmak
 • To empty : boşaltmak
 • To encircle : çevrelemek, etrafını çevirmek
 • To end : bitmek, sonlanmak
 • To enlarge : büyütmek
 • To enter : girmek
 • To establish : tesis etmek, tanı koymak, tayin etmek
 • To estimate : tahmin etmek, değerlendirmek, hesaplamak
 • To evaluate : taktir etmek, değerlendirmek
 • To exaggerate : abartmak, büyütmek
 • To examin : incelemek, muayene etmek
 • To exchange : mübadele etmek, değiş tokuş yapmak
 • To excrete : boşaltmak, ifraz etmek, vücuttan atmak
 • To exert : kullanmak, yapmak, göstermek
 • To experience : deneyim kazanmak, tecrübe kazanmak
 • To expose : maruz bırakmak
 • To extract : çıkarmak, özetlemek, özünü çıkarmak
 • To facilitate : kolaylaştırmak
 • To fail : becerememek, başara-mamak, olmamak
 • To feel : hissetmek
 • To fertilize : döllemek
 • To fill : doldurmak
 • To find : bulmak
 • To flow : akmak, süzülmek
 • To follow : takip etmek
 • To form : oluşturmak, şeklini vermek
 • To function : işlev, rol, fonksiyon
 • To grade : derecelere ayırmak
 • To grow : büyümek, çoğalmak
 • To harm : zarar vermek, yaralamak
 • To hazard : zarar vermek,riske sokmak
 • To heal : iyileştirmek
 • To hear : işitmek
 • To heat : ısıtmak
 • To help : yardım etmek
 • To herniate : fıtıklaşmak
 • To hope : beklemek, ummak
 • To hospitalize : hastaneye yatırmak
 • To identify : tanımlamak, teşhis etmek
 • To impair : bozmak, zarar vermek
 • To implant : aşılamak
 • To imply : ima etmek, kast etmek, sevk etmek
 • To impose : yüklemek, üzerine koy-mak
 • To inactivate : etkisiz hale getirmek, etkisiz kılmak
 • To include : içermek, içine almak
 • To indroduce : tanıtmak, ileri sürmek
 • To induce : uyarmak, teşvik etmek
 • To infect : bulaştırmak
 • To infiltrate : sızmak, yayılmak
 • To influence : etki, tesir
 • To inform : bilgilendirmek
 • To inhabit : yerleşmek
 • To inhale : nefes almak
 • To inherit : kalıtımla geçmek
 • To inhibit : engel olmak, durdurmak
 • To initiate : başlamak, başlatmak
 • To institute : tesis etmek, kurmak
 • To intake : almak, içeri almak
 • To intubate : entübe etmek
 • To invade : istila etmek
 • To investigate : araştırmak
 • To involve : içermek
 • To irritate : tahriş etmek
 • To isolate : izole etmek, ayırmak
 • To itch : kaşımak, kaşınmak
 • To join : bağlamak, birleştirmek
 • To judge : muhakeme etmek, kıyaslamak
 • To keep : saklamak, korumak
 • To kill : öldürmek
 • To know : bilmek
 • To lack : yoksun olmak
 • To last : devam etmek
 • To lead to : -e ile sonuçlanmak
 • To line : sınırlarını çizmek
 • To list : listelemek
 • To live : yaşam, hayat
 • To load : yüklemek
 • To locate : yerini tayin etmek
 • To lock : kilitlemek
 • To lower : indirmek, düşürmek
 • To lubricate : yağlamak, kayganlaş-tırmak
 • To maintain : sürdürmek
 • To make : yapmak
 • To manage : idare etmek
 • To manifest : ortaya çıkmak
 • To mean : manasına gelmek, demek istemek
 • To measure : ölçmek
 • To mediate : aracı olmak, araya girmek
 • To migrate : göç etmek, taşınmak
 • To mislead : yanıltmak
 • To mix : karıştırmak
 • To move : hareket
 • To name : isimlendirmek
 • To necessitate : gereksinim duymak
 • To need : ihtiyaç duymak
 • To obligate : mecbur bırakmak, mecbur olmak
 • To observe : gözlemek
 • To obstruct : tıkamak
 • To occur : olmak, meydana gelmek
 • To offer : teklif etmek, imkan vermek
 • To operate : ameliyat etmek
 • To order : emretmek, sıraya dizmek
 • To originate : -den kaynaklanmak
 • To overlie : üzerinde uzanmak
 • To palpate : ellemek, elle muayene etmek
 • To pass : geçmek
 • To pause : durdurmak, ara vermek
 • To penetrate : sinmek
 • To perform : yapmak
 • To permeate : nüfuz etmek, süzmek
 • To persist : ısrar etmek, sebat etmek
 • To place on : yerleştirmek, üzerine koymak
 • To postpon : ertelemek
 • To precede : önde gitmek, önde gelmek
 • To predispose : yatkın kılmak
 • To prepare : hazırlamak, hazırlanmak
 • To presume : tahmin etmek
 • To prevent : önlemek
 • To produce : üretmek
 • To progress : ilerlemek
 • To promote : ilerletmek
 • To protect : korumak, koruyucu olmak
 • To pump : pompa
 • To quarrel : kavga etmek, bozuşmak
 • To question : soru sormak, sorgu-lamak
 • To raise : yükseltmek
 • To react : tepki vermek
 • To realise : fark etmek
 • To receive : almak
 • To recure : yeniden olmak
 • To reduce : azaltmak, hafifletmek
 • To refer : ima etmek
 • To reflect : yansıtmak
 • To regulate : ayarlamak
 • To relapse : nüks etmek
 • To relate : yakınlığı olmak
 • To release : salmak
 • To relieve : hafiflemek, acısını dindirmek
 • To remain : arta kalmak
 • To render : kılmak, eylemek
 • To replace : yerine geçmek
 • To report : rapor etmek
 • To require : gerektirmek
 • To research : araştırmak
 • To resolve : çözmek, ayrıştırmak
 • To respirate : solumak, soluk alıp vermek
 • To rest : dinlenmek
 • To result from : -den dolayı olmak
 • To result in : -ile sonuçlanmak
 • To retard : engellemek
 • To reveal : ortaya çıkarmak, açıklamak
 • To revise : revize etmek, gözden ge-çirmek
 • To revolve : etrafında dönmek
 • To rise : yükselmek
 • To rule out : ortadan kaldırmak
 • To secrete : salgılamak
 • To seem : -gibi görünmek
 • To select : seçmek
 • To serve : sağlamak
 • To share : paylaşmak
 • To sheed : dökülmek, dağılmak
 • To show : göstermek
 • To shrink : büzüşmek
 • To smell : koklamak
 • To speed : hızlanmak
 • To spread : yaymak
 • To stain : boyamak
 • To stick : yapışmak
 • To stimulate : uyarmak
 • To store : saklamak, depolamak
 • To stress : vurgulamak
 • To stretch : germek, gerginleştirmek
 • To study : çalışmak
 • To subside : hafifletmek, geçmek
 • To substiture : yerini tutmak
 • To suck : emmek
 • To suffer from : -den muzdarip ol-mak
 • To supply : sağlamak, tedarik etmek
 • To support : desteklemek
 • To survie : canlılığını sürdürmek, yaşamak
 • To suspect : şüphelenmek
 • To swallow : yutmak, yutkunmak
 • To sweat : terlemek
 • To take place : gerçekleşmek
 • To tend : eğilimi olmak
 • To terminate : sonlanmak, bitirmek
 • To think : düşünmek
 • To tolerate : tahammül etmek
 • To train : yetiştirmek, idman ettir-mek
 • To transmit : taşımak
 • To treat : tedavi etmek
 • To undergo : uğramak
 • To underline : altını çizmek
 • To undertake : üzerine olmak
 • To unite : bağlamak, birleştirmek
 • To upset : altüst etmek
 • To use : kullanmak
 • To vaccinate : aşılamak
 • To value : değer biçmek
 • To vary : değişmek
 • To vomit : kusmak
 • To wash out : su ile temizlemek
 • To work : çalışmak
 • To worsen : daha da kötüleşmek
 • To yield : sağlamak, vermek, ürünü olmak
 • Tobacco : tütün
 • Tongue : dil
 • Tooth : diş
 • Toothpaste : diş macunu
 • Top : tepe, üst
 • Topic : konu, mesele
 • Toward : -e doğru
 • Tract : yol
 • Traid : üçlü takım
 • Tranied : yatişmiş, idmanlı
 • Transient : geçici
 • Transmission : nakil, taşıma
 • Treatment : tedavi
 • Tumor : tümör
 • Twice : iki kez
 • Twin : ikiz
 • Ultimately : sonunda
 • Uncertain : belli olmayan
 • Under : altında
 • Underlying : altta yatan
 • Undue : gereğinden fazla, yersiz
 • Unit : birim, ünite
 • Universal : evrensel
 • Universe : kainat
 • Unknown : bilinmeyen
 • Unless : -medikçe
 • Unlike : aksine, farklı olarak
 • Until : -ıncaya kadar
 • Upper : üst taraf
 • Urge : teşvik etmek
 • Urine : idrar
 • Usage : kullanım
 • Usefull : faydalı
 • Usual : olağan, genel
 • Usually : genellikle
 • Utilise : kullanmak
 • Vaccine : aşı
 • Valid : geçerli
 • Valuable : değerli
 • Value : değer
 • Valve : kapakçık
 • Variable : değişken
 • Variant : versiyon, varyant, çok az farkla birbirinden ayrılan şeyler
 • Various : çeşitli
 • Vein : toplar damar
 • Vertebrate : omurgalı
 • Vessel : damar
 • Via : vasıtasıyla, yoluyla
 • Violent : şiddetli
 • Virtue : meziyet, özellik
 • Volume : hacim
 • Voluntarily : istemli
 • Vulnerable : savunmasız
 • Wall : duvar
 • Water : su
 • Watery : sulu
 • Way : yol, yön, taraf, usul, biçim
 • Weak : zayıf, güçsüz
 • Weakness : zayıflık, güçsüzlük
 • Week : hafta
 • Weight : ağırlık
 • Wet : ıslak
 • Whatsoever : hiçbir türlü
 • Whereas : oysa
 • Whether : -ya ?ya da, olup olmadığı
 • While : -iken, esnasında
 • Whilst : iken, esnasında
 • Whooping cough : boğmaca
 • Widely : yaygın şekilde
 • Widespread : yaygın
 • With : ile
 • Within : içinde
 • Without : -sız ?siz, olmaksızın
 • Worldwide : evrensel, dünya çapında
 • Wound : yara
 • Year : yıl
 • Yellow : sarı
 • Yellowish : sarımsı
 • Young : genç
 • Zerro : sıfır
 • Zinc : çinko
 • Zone : bölge
 10 Nisan 2009, 23:13 
mad_doctor
teşekkürler güzel paylaşım
 09 Mayıs 2009, 22:20 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: