AİLE HEKİMLERİNİN GİRECEĞİ UZMANLIK EĞİTİMİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU
Editor
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Usul Ve Esasları belirledi.Buna göre:1. Sözleşmeli aile hekimlerine verilecek aile hekimliği uzmanlık eğitimi (SAHU) kontenjanlarına başvurabilmek için, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olmak ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (TUS) “A Puanı” hesaplanmış ve bu puan türünden en az 40 puan almış olmak gereklidir.

2. Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) 02-03/01/2014 tarih ve 406 sayılı kararının ikinci maddesine istinaden SAHU yerleştirme başvurularında yabancı dil yeterliliği aranmayacaktır.

3. SAHU yerleştirme işlemleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) tarafından gerçekleştirilecektir.

4. Herhangi bir TUS'da alınan “A Puanı”, sadece o sınavdan sonraki ilk yerleştirme işlemi ve bu yerleştirmeye bağlı olarak yapılabilecek ek yerleştirme için geçerlidir.

5. Bir SAHU kontenjanına yerleşen aile hekimi, sonraki dönemlerde tekrar TUS’a girdiğinde ÖSYM’nin aşağıdaki kuralları uygulanacaktır:

“Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:

i) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,

ii) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,

iii) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

TUS'a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmeleri zorunludur. Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Başvuru süresinden sonra uzmanlık eğitiminde değişiklik olan adaylar için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.”

6. Yerleştirme başvuruları ilgili dönemlerde THSK tarafından yayımlanacak olan takvim doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan (www.yhgm.saglik.gov.tr) Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

7. Yerleştirme esasları:

* PBS üzerinden yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere THSK web sitesi (http://thsk.saglik.gov.tr) ve PBS üzerinden ilan edilecektir. Başvurusu uygun görülmeyen adaylar, ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden itiraz edebileceklerdir.

* Yerleştirme işleminde PBS üzerinden yapılan başvurular esas alınacaktır. Tercih bildirmeyen, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirmeyen veya diğer başvuru şartlarını taşımayanlar yerleştirmeye dahil edilmeyecektir.

* PBS üzerinden yapılacak tercih başvurusu işleminden sonra THSK tarafından gerekli görülmedikçe herhangi bir evrak istenmeyecektir.

* Yerleştirme sonuçları kontenjan açılan eğitim kurumlarına ve Halk Sağlığı Müdürlüklerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından bildirilecektir.

8. Yerleştirme işlemi sonucunda bir eğitim kurumuna yerleşen aile hekimi belirlenen takvim çerçevesinde THSK web sitesinde yayımlanacak olan dilekçe örneği ile eğitim kurumuna başvuru yapacaktır.

9. Eğitim kurumunca, kayıt işlemi yaptıran aile hekimleri ve ilgili eğitici bilgilerinin yer aldığı liste kayıt süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde aile hekiminin görev yaptığı ildeki halk sağlığı müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

10. Eğitim kurumu tarafından gönderilen listede yer alan aile hekimleri ve eğitici bilgileri, halk sağlığı müdürlükleri tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemindeki (ÇKYS) ilgili alana kaydedilecektir.

11. SAHU müfredatı (amaç, öğrenim hedefleri, rotasyon dal ve süreleri, ölçme değerlendirme yöntemleri, tez süreci) 1219 sayılı Kanununa ekli çizelgede 3 yıllık eğitim süresi olduğu belirtilen aile hekimliği uzmanlık eğitimi ile aynıdır.

12. Eğitim süresi, eğitim kurumuna ilk kayıt tarihinden itibaren 6 yıl olup, bu sürenin 18 aylık kısmını rotasyonlar oluşturmaktadır.

13. Uzmanlık eğitimi kapsamında yapılacak rotasyonlara görevlendirme işlemleri eğitim kurumunun belirlediği takvim çerçevesinde yapılacak olup halk sağlığı müdürlükleri tarafından ÇKYS’ye kaydedilecektir.

14. SAHU kontenjanlarına yerleştirilen ve eğitime başlayan sözleşmeli aile hekimlerine ilişkin eğitim süreçleri, eğitim aldıkları aile hekimliği anabilim dalları veya eğitim klinikleri tarafından yürütülür. Klinik rotasyonlar dışında eğitim kurumunda verilecek eğitimler, aile hekimliği hizmetlerini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri dışında ayda 8 saati geçmeyecek şekilde ve en fazla iki farklı günde olacak şekilde eğitim kurumunca planlanır. Bu 8 saatlik süre; haftada 4 saati geçmemek üzere, esnek mesai uygulaması kapsamında kullanılabilir. Klinik rotasyon dışındaki bu eğitim süreçleri için yüz yüze eğitim yerine diğer interaktif iletişim yöntemleri tercih edilebilir.

15. SAHU kontenjanlarına yerleştirilen ve eğitime başlayan sözleşmeli aile hekimleri, eğitimleri bakımından eğitim mevzuatına, diğer tüm iş ve işlemleri bakımından aile hekimliği ile ilgili mevzuata tabidir.

16. Aile hekimleri, eğitim süresi boyunca il içinde aile hekimliği birimi değişikliği yapmaları halinde eğitimlerine devam edebileceklerdir. Ancak iller arası birim değişikliği yaptıkları takdirde eğitimleri sonlandırılacaktır.

17. SAHU kontenjanlarına yerleştirilen ve eğitime başlayan sözleşmeli bir aile hekiminin eğitim süresince dört olumsuz kanaat notu alması durumunda eğitimi sonlandırılacaktır.

18. Herhangi bir şekilde aile hekimliği sözleşmesinin feshi halinde uzmanlık eğitimi de sona erecektir.

19. Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirmemek şartıyla uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 3359 Sayılı Kanun kapsamındaki Devlet Hizmet Yükümlülüğünü ifa etmiş sayılacaktır.

20. SAHU kontenjanlarına yerleştirilen ve eğitime başlayan aile hekimleri kendi aile hekimliği birimlerinde çalışmaya devam edecek olup, eğitimleri boyunca uzmanlık eğitiminin bir parçası olan ve TUK kararı ile alan ve süreleri belirlenen rotasyonlara katılmak üzere geçici olarak aile hekimliği birimlerinden ayrılacaklardır. Bu eğitimde rotasyona ayrılan süre bir eğitim yılında 6 ayı geçmeyecek şekilde eğitim sorumlusu tarafından düzenlenecektir.

21. Devlet hizmet yükümlüsü olan sözleşmeli aile hekimi, yükümlülük süresi tamamlanmadan rotasyona görevlendirilemeyecektir.

22. Rotasyon süresi içerisinde kullanılmak istenilen izinler, eğiticinin uygun görüşü doğrultusunda aile hekiminin görev yaptığı ildeki halk sağlığı müdürlüğünce verilecektir.

23. Rotasyon için görevlendirilen aile hekimlerinin görevlendirme dönemine ilişkin hizmet puanı hesaplanırken, görevlendirilen eğitim kurumunun bulunduğu yer esas alınacaktır.

24. Rotasyon sırasında tutulacak nöbetlere ilişkin ödemeler, eğitim kurumu tarafından yapılacaktır.

 18 Eylül 2014, 10:41 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: