BAYRAMDA SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL SUNULACAK?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 19902653-
Konu : Bayram Tatilinde Sağlık Hizmetlerinin Aksatılmaksızın Sunulması

GENELGE

2014/23

Sağlık hizmetleri; ihtiyaç duyulduğu anda gecikmeye yer verilmeksizin ve yirmi dört saat esasına dayalı olarak verilmesi gereken bir hizmettir. Sağlık hizmetleri bu özelliği gereği, başta hekim ve sağlık personelimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın, çoğu zaman mesai kavramına bağlı kalmaksızın ve özellikle de bayram ve tatil günlerinde büyük fedakarlık ve üstün gayret göstererek emek yoğun bir çalışma düzeni içerisinde çalışmalarını zorunlu kılmaktadır.

Ramazan Bayramı nedeniyle 26-30 Temmuz 2014 tarihlerine isabet eden tatil döneminde hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil haller nedeniyle, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetlerinin hastane acil servisleri tarafından karşılanması gerektiğinden bu birimlere müracaatlarda önemli artışlar olması ve dolayısıyla iş yükünün de önemli ölçüde artması muhtemeldir.

Bu nedenle Ramazan Bayramı tatili süresince, kamu ve özel tüm yataklı sağlık tesisleri bünyesindeki mevcut acil servislerin artması muhtemel olan bu iş hacmini karşılayabilecek şekilde düzenlenmesi ve beklenmedik hallerde ihtiyaca uygun olarak süratle takviye edilebilecek tedbirlerin önceden alınması gerekmektedir.

Bayram tatili süresince acil servislere bizzat başvuran ve ambulanslarla veya diğer imkanlarla getirilen tüm vakalara gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin zamanında yapılabilmesi, kaliteli ve özenli tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi için aşağıdaki hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür.

Acil servis hizmetleri, 16 Ekim 2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ", yoğun bakım hizmetlerinin ise "20/07/2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları hakkında Tebliğ" hükümlerinde belirtilen esaslar dahilinde yürütülmelidir.

Acil sağlık hizmetlerinin, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi, Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki verilerin sürekli güncellenmesi sağlanmalı, ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyon yapılmalıdır.

Acil servislerde, laboratuvar ve görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum vb. ihtiyaçların bulundurulması ve lüzumu halinde takviyenin sağlanması yönünde gerekli planlama ve organizasyonlar önceden yapılmalıdır.

Nöbet hizmetlerinin 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre ve hizmet sunumunda hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanması ve yürütülebilmesi için acil yardım,laboratuvar, görüntüleme ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sorumlulukları bulunan tüm kurum, kuruluş ve ilgili birim ve sorumlularına gerekli bildirimler önceden tebliğ edilmelidir.

Radyoterapi merkezleri tarafından verilmekte olan hizmetlerdeki aksamaların hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetlerinin bayram tatili günlerindede hasta mağduriyetine yol açmaksızın hizmete devamının sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmamalı, hastaların tedavi planına uygun olarak sürdürülmelidir.

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmet birimleri vasıtasıyla sunulmakta olan evde sağlık hizmetlerinin; bayram tatiline isabet eden günlerde ilgili personelin izinli sayılması nedeniyle önceden planlanmış ev ziyaretleri kapsamında hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri işlemlerine ilişkin tedavilerinin bayram tatili süresince de aksatılmaması için ilgili yönetimlerce yapılacak nöbet düzenlemeleri kapsamında evde sağlık hizmetlerinin devamı sağlanmalıdır.

Bilgilerinizi, iş bu genelgenin ilinizde bulunan ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına imza karşılığı tebliğini önemle rica ederim.

Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramını tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.
Müsteşar

 26 Temmuz 2014, 03:26 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: