MUAYENEHANELERLE İLGİLİ DANIŞTAY'DAN ÖNEMLİ KARAR!
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Muayenehaneler için milat özelliği taşıyan 03.08.2010 tarihli yönetmelik değişikliği hakkında, Danıştay 15. Dairesi esasa ilişkin kararını verdi. Muayenehanelerde meslek icrasını neredeyse olanaksız hale getiren fiziksel, teknik ve idari düzenlemelerle, muayenehanelerin açılması veya açık muayenehanelerin faaliyetine devam etmesi şansa kalmıştı. Kapı genişliğinden merdiven sahanlığına; asansörden depreme dayanıklılık raporuna kadar birçok düzenleme yapılmıştı.

Bu düzenlemelerin iptali istemiyle İzmir Tabip Odası ve TTB tarafından birçok dava açılmıştır. Bilindiği üzere, 03.08.2010 tarihinde başlayan ve 21.03.2014 tarihli yönetmelik değişikliğine kadar devam eden süreçte, Danıştay, yönetmeliklerin birçok maddesi ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı vermiş; yargı kararlarının da etkisiyle yönetmelik birçok defa değiştirilmiştir.

İzmir Tabip Odası tarafından açılan davada verilen karar Oda’mıza tebliğ edilmiştir.

Danıştay kararında özetle;
Sağlık Bakanlığı’nın muayenehanelerin fiziki ve teknik özelliklerine ilişkin standartları belirleme yetkisine sahip olduğu ancak bu konudaki yetkisinin sınırsız olmadığı, uzmanlık gerektiren bu konuda ilgili kurullar ve meslek örgütünden görüş alması gerektiği, getirilen standartların muayenehanelerde sunulan hizmetin özellikleri ile bağdaşmadığı,

Ulusal ve uluslar arası düzenlemeler gereği hasta kayıtlarının kişisel veri niteliğinde olduğu, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinin kişinin açık rızası ve kanunla yapılabileceği, Sağlık Bakanlığı’nın istatistiki bilgi toplamaya yetkili olduğu ancak hastaya ait kişisel bilgilerin toplanması konusunda yetkisi olmadığı,

Depreme dayanıklılık ve yangın önlemine ilişkin istenen belgelerin muayenehanenin bulunduğu binanın tamamına ilişkin bir düzenleme içerdiği, Kat Mülkiyeti Kanununa göre binanın tamamına ve ortak yerlerine ilişkin konularda kat maliklerinin onayının gerektiği, binada bağımsız bir bölüm olan muayenehane için böyle bir zorunluluk getirilmesinin orantısız olduğu, değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Danıştay 15.Dairesi kararı, Danıştay kararının gerekçeleri ve muayenehanelerle ilgili yürürlükteki düzenlemenin son hali aşağıda paylaşılmıştır.

Danıştay Kararına İlişkin Özet Değerlendirme İçin Tıklayınız
http://www.izmirtabip.org.tr/userfiles/degerlendir_1.pdf

Danıştay 15. Dairesi Kararı İçin Tıklayınız
http://www.izmirtabip.org.tr/userfiles/mhkm_1.pdf

Muayenehaneler İlişkin Düzenlemelerin Yürürlükteki Son Hali İçin Tıklayınız
http://www.izmirtabip.org.tr/userfiles/mevzuat.pdf

 05 Haziran 2014, 18:04 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: