DAHİLİYEDE ÖZEL İSİMLER
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 11 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
} Cilt nekrozu ve purpura fulminans... Protein C eksikliğinde warfarin kullanımına bağlıdır
} Eritromelalji... Primer trombositozda görülen ellerin ve ayakların kızarız ve ağrılı olmasıdır.
} Splinter hemoraji... Skorbit ve infektif endokardit
} Diş eti hipertrofisi... AML M4,5, lityum kullanımı, sklosporin kullanımı, difenil hidantoin kullanımı, gebelik ve lokal diş hastalıklarına bağlı olabilir.
} Chlorama... AML'de görülen yeşil renkli cilt lezyonlarıdır. Tedavi altındaki hastalarda görülürse nüks olduğunu gösterir.
} Hunter/biftek dil... Pernisiyöz anemide görülür.
} Tayanç sendromu... Demir eksikliği anemisi + Pika+ seksüel gelişme geriliği+ çinko eksikliği Burr cell (ekinosit): KBY ve pruvat kinaz eksikliğinde görülür
...
 03 Mart 2008, 02:08 
ADMiN
} Heinz cisimciği... G6PD eksikiğinde görülür
} Howell-Jolly cisimciği... Megaloblastik anemi, lösemi, splenektomi sonrası
} Pappenheimer bodies... Sideroblastik anemilerde ve splenektomi sonrası görülür
} Zieve sendromu... Kronik karaciğer + hiperlipidemi, hemolitik anemi
} Imersland- Grasbeck send... Transkobalamin II eksikliği = Konjenital selektif B12 eksikliği
} Schilling testi... Vitamin B12 eksikilği tanısında kullanılır.
} Figlu test... Folik asid yetmezliğinde idrarda formiminoglutamik asid atılımını gösteren test Cabot halkası= 5'NÜKLEOTİDAZ EKSİKLİĞİ = Kurşun zehirlenmesinde görülür
} Hb Barts 4... Hiç alfa geni yoksa oluşan hemoglobinin adı. Evans sendromu = Otoimmün hemolitik anemi + Trombositopeni
} Donath-landsteiner antikoru... Paroksismal soğuk hemoglobinürisinde P kan grubu antijenine karşı gelişen IgG tipi antikor.
} HAM testi: PNH'da spesifik tanı yöntemi
} Pel-Ebstein tipi ateş (peryodik ateş)... Lenfomalarda görülen ateş
} Mukozis fungoides... Cildin en sık rastlanan primer lenfomasıdır.
} Sezary sendromu... mukozis fungoidesin lösemik formu'dur. (En sık CD4 fenotipi)
} Ph kromozomu... 9-22 translokasyonu/KML
} Bense Jones proteini... MM'da idrardaki protein
} Transtretin... kardiak amiloidosisde biriken madde
} Weibel-Palade cisimciği... Endotelde bulunur. vWF faktörü salgılar Pektus ekskavatum (kunduracı göğsü deformitesi =en sık Raşitizm Pektus karinatum (güvercin göğsü deformitesi) = en sık astım yapar
} Carvello Belirtisi... Triküspid yetmezliğiiği üfürümünün, inspiryumla şiddetlenmesi
} Carey-Coombs üfürümü... ARA'a mitral valvulite bağlı duyulan middiyastolik üfürüm
} Graham stiil üfürümü... Pulmoner hipertansiyonda duyulan pulmoner yetmezlik üfürümü
} Austin Filint üfürümü... Aort yetmezliğinde rölatif mitral darlık üfrümü
} Rytand üfürümü... AV tam blokta duyalan diastolik üfürümdür.
} Dock üfürümü... Sol anterior desenden koroner arterin yüksek dereceli darlığına bağlı 2-3. İnterkostal aralıkta duyulan diastolik üfürüme verilen isimdir.
} Gibson belirtisi... PDA ve AV fistüllerdeki sürekli üfürüm Branham belirtisi = AV fistüle basınca yavaşlama
} Pulsus parvus et tardus (yavaş ve geç gelen nabız)... AS, hipovolemi, KKY
} Pulsus seler et altus... Aort yetmezliği, hipertiroidi, PDA
} Corrigan nabız (sıçrayıcı nabız, St.Vitus dansı)... AY, AV blok, ciddi sinüsal bradikardi
} Pulsus bisferiens (çift zirveli)... Aort yetmezliği, aort yetmezliği + aort darlığı, hipertrofik kardiomyopati, hiperkinetik durumlar
} Dikrotik nabız... Dilate kardiomyopati, kalp tamponadı, hipovolemik şok
} Pulsus alternans (değişken nabız)... Sol kalp yetmezliği (en sık),
} Pulsus bigeminus (iki zirveli nabız)... Bigemine ventriküler ekstrasistoller
} Pulsus paradoksus... Sistolik arteriyel basınçta, inspiryum ile 10 mmHg'dan fazla düşmenin tespit edilmesidir. Kalp tamponadı,
konstriktif perikardit, aşırı şişmanlık, gebelik, akut pulmoner emboli ve şokta görülebilir. Pulse defisit, atrial fibrilasyonda
görülür. Kalp tepe atımı ile periferik nabız sayısı arasında fark vardır. Apeksde periferden daha fazladır. Pulsus filiformis
şokta görülen zayıf amplitüdlü hızlı nabızdır.
} Cannon dalgası... (dev a dalgası): AV tam blokta görülen dev a dalgası
} Psödosiyanoz... Methemoglobinemideki yalancı siyanoz
} Revers siyanoz... Ellerdeki siyanozun ayaktan fazla olması: Büyük damar
} Fantom tümörü =Vanising tümör... KKY'de minör fissürde sıvı birikimi Dressler sendromu = MI'e gelişen otoimmün
perikardit. En geç komplikasyon
} Aschoff nodülleri... ARA'da görülen myokarddaki spesifik nodüller
Corrigan nabız... Water Hammer nabzı = Aort yetmezliğinde duyulur
Hill belirtisi... Popliteal arter basıncı, brachial arter basıncından 40 mmHg veya fazla yüksektir.
Pistol shot... Aort yetmezliğinde her sistolde femoral arterde işitilen sistolik üfürümdür
Durozier çift üfürümü... Aort yetmezliğinde femoral artere steteskopla hafif bastırılmakla duyulan sistolik ve diyastolik
üfürümde
Musset belirtisi ...Aort yetmezliğinde her sistolde başın sallanması
Guinke nabzı... Aort yetmezliğinde her sistolde tırnak kapiller pulsasyonu
Dans der arter... Aort yetmezliğinde Boyun duvarlarının kuvvetli pulsasyonu
Müller bulgusu... Aort yetmezliğinde Uvulanın sistolde sallanması
Ewart Pin belirtisi... Perikardial tamponadda duyulan tuber sufl
Azigos lob... Akciğerin en sık rastlanan konjenital anomalisi
} Platipne... Hasta kalkınca dispne oluyur, yatınca dispnesi kayboluyorsa: sol atrial mikzoma, masif plevral efüzyon,
hepatorenal sendromda görülür.
} Cheyne Stokes solunumu... solunum yavaş yavaş hızlanır bir noktadan sonra tekrar yavaşlayarak durur. Bu periyodik
tekrar eder. SSS olayları (en sık), ilaç zehirlenmesi ve yaşlılardaki pnömonilerde görülür.
} Biot solunumu... Menenjitlerde görülür. Düzensiz solunum
} Kusmall solunumu... Derin ve takipneik solunum. Metabolik asidozda görülür
} Reid indeksi... Mukoz bez/duvar kalınlık oranı, KOAH'da >0.4'dür
} Crushman spiralleri... Astımda bronş şeklini almış balgam Chartot leyden kristalleri: Astımda eozinofil parçaları içeren
balgam
} Creola cisimleri... Astımda epitel dötüntüsü içeren balgam
} Sampter sendromu... İlaca bağlı astım
} Hampton hörgücü... Pulmoner embolide tabanı plevrada, tepesi hillusta doğru olan akciğer infaktüsünde izlenen
opasitelerdir.
} Lineer atelektazi (Flechner çizgisi)... Pulmoner embolide görülür
} Westermark belirtisi... Pulmoner embolide damar gölgelerinde ani ve künt sonlanma
} Löfgren sendromu... Artralji, eritema nodosum ve bilateral hiler LAP = sarkoidozdur
} Heertfordt sendromu... Ateş, uveit, parotis bez tutulumu ve fasial paralizisi ile karakterizir.
} Schaumann, asteroid cisimler... Sarkoidozda görülür
} Kveim Reaksiyonu... Sarkoidozda cilt testi
} Caplan Sendromu... Pnömokonyotik nodüller + romatoid artrit olmasıdır.
} Yumurta kabuğu ve Melek kanadı kalsifikasyon... Silikozisde görülür
} Kronik dağ hastalığı (Monge hast)... Yüksek rakımda hipoksiye bağlı sekonder polisitemi
} Horner sendromu... satellit gangliona veya bunun üzerindeki bir noktada sempatik sinire basıya bağlıdır. ipsilateral pteosis,
enoftalmus, miyozis (küçük) bir pupil ve yüzde hipohidroz.
} Hamman belirtisi... Pnömomediastende göğüs önyüzünde kalp tepe atımı ile beraber senkron çıtırtı duyulmasıdır.
} Değirmen çarkı belirtisi... Perikard içinde hem hava hem sıvı toplanmasında duyulur.
} Albright sendromu... Kemiklerde fibröz displazi, plazmada kalsiyum, ALP ve fosfor artışı
} Tietze sendromu... Kostokondral eklemlerde ağrılı nonsüpüratif şişlik.
} Vena cava superior sendromu... venöz dolgunluk, boyunda pelerin tarzında ödem ve göğüs duvarında kollateraller
} Caplan sendromu... Romotoid artrit ile beraber kömür işçisi pnömokonyozu olması.
} Hughes Stovin sendromu... Behçet hastalığında tekrarlayıcı tromboflebitler.
} Hamman Rich sendromu... Hızlı ve akut seyirli intertisyel fibrozis
} Mounier Kuhn send... Trakeobronkomegali, beronşektazi
} Williams Campbell... Bronş kıkırdağnda kartilaj defekti veya eksiliği vardır, bronkomalazi
} Sarı tırnak (yellow nail) send... lenfödem, bronşektazi, sinüzit
} Kartagener send... Bronşektazi, sinüzit ve situs inversus, otozomal resesif geçiş
} Youngs send... Kronik sinopulmoner enfeksiyon, obstrüktif azospermi,
} Samter send... rinosinüzit, nazal polip ve aspirine bağlı astım
} Swyer James- Macload send... Çoçuklukta geçirilen şiddetli adenovirus enfeksiyonuna bağlı tek taraflı bronşiolitis
obliterans ve saydam akciğer
} Poncet hastalığı... post primer tüberkuloz ile beraber romatizmal ateş ve poliartritis.
} Ivemark send... Dalak yokluğu ile beraber her iki akciğerde 3 lob vardır.
} Fanconi sendromu... Proksimal tübülüsün iflasıdır. RTA neden olur.
} Bartter sendromu... Henle çıkan kolunun hipofonksiyonudur.
} Liddle sendromu... Distal tübül hiper fonksiyonu (Tansiyon yüksek, K düşük, aldesteron normal) Tamm Horsfall proteini
henle kulpunun çıkan kolu ve distal tubuluslardan üretilen proteindir. Görevi bakterilerin üriner sisteme invazyonunu
engellemektir
} Good-Posture hastalığı... Anti bazal membran antikoru pozitif (hemoptizi, hematüri ve demir eksikliği anemisi vardır.
} Çift konturlu (demiryolu-tramvay izi görünümü)... Membranoproleferatif glomerülonefritte görülür.
} Schiller-duval cisimcikleri yada embrioid cisimcikler... Yolk sac tümöründe görülür.
} Rinke kristalleri... Leydig hücreli ca'da görülür
} Hurtle hücreleri... Hashimato troiditinde izlenir
} Milkman fraktürü... Osteomalazide görülen yalancı fraktürler
} Atılmış pamuk manzarası... Kafa kemiğinde Page hastalığında görülen lezyonlar
} Tuz biber manzarası... Hiperparatiroide görülen kafa kemiğindeke lezyonlar
} Brown tümörü... Hiperparatiroidide görülen çenedeki kistler
} Somogy fenomeni... DM'de gece hipoglisemisi, sabah şekeri yüksek
} Şafak fenomeni... DM'de insülin duyarlılığının azalmasına bağlı sabah şekeri yüksek
} Zucker kandal organı... Aort bifürkasyonundaki sempatik ganglion
} Metirapon testi... ACTH rezervini ölçen test
} Conn sendromu... Hipertansiyon+hipopotasemi+aldesteron yüksek, renin düşük
} Mackler triadı... Özefagus rüptüründe subkutan amfizem, kusma ve göğüs ağrısı
} Akantozis nigrikans... GIS tümörlerinde görülen ciltteki pigment artışı
} Eritama kronikum migrans... Lyme hastalığında ilerleyici eritem
} Dieulafoy ülseri... En sık midede görülür. Mukozada yada submokozada kalibresi büyük bir arterin kronik basıncına bağlı
gelişen mukozal hasardır.
} Kayser-Fleischer halkası... Wilson hastalığında kornea limbusunda descement membranda bakır birikimine bağlı gelişen
lezyon
} Cruvalier Baumgarten sendromu... Portal hipertansiyonda caput medusa + venöz üfürüm Nekrolitik migratuar eritem:
Glikogonomada görülür.
 03 Mart 2008, 02:09 
ADMiN
BULGULAR'DA ÖZEL İSİMLER
} Trousseau belirtisi... tetanide üst kolun tansiyon aletinin manşonuyla sıkılması sonucu ortaya çıkan korpopedd spasm.
} Trousseau sendromu... Gezici trombofilebit tablosu olup en başta abdominal tümörler, özellikle pankreas Ca, AML, Behçet hastalığına bağlı olarak oluşur.
} Cor bovinum... sifilizde kalbin boyutları Aort yetmezliğinden dolayı büyüyebilir. Öküz kalbini andırır bu duruma cor bovinum denir.
} Bakır tel görünümü... hipertansif retinopati 4 evrede incelenir. Birinci evre arterlerde daralma ikinci evre bakır tel görünümü, üçüncü evre Gunn hasarı, dördüncü evre sert eksüdalardan oluşur.
} Deoksinükleotidil transferaz... Bir DNA polimeraz enzimi olup ALL' li hastalarda %95 saptanırken AML' li hastalarda en fazla %5 saptanır.
} Kloroma... Yumuşak dokularda AML hücrelerinin tümöral birikimleri sonucu yeşilimsi renkte kloromalar görülebilir. AML M4 ve M5' te diş eti, M1 veM3' te ise yumuşak doku infiltrasyonları sıktır.
} Tofus... Gut hastalığının karakteristik bulgusu olup dalak, testis, Karaciğer Akciğer v.b dokularda bulunur. Santral sinir sisteminde görülmez, oluşumu için monosodyum ürat kristallerinin çökmesi gerekir.
} Mavi sklera... Tip IV osteogenezis imperfektada sklera mavi görülür. Bunun nedeni skleranın incelerek altındaki koroid pleksusun görülmesidir.
} Violin teli... Üst genital sistemin etkilediği gonore de bazen periton yayılımı görülebilir. Buradan karaciğere yayılıp gonokokal perihepatit gelişebilir. Bu inflamasyonun iyileşmesi sırasında violin-teli yapışıklıkları oluşur.
} Fitz Hugh Curtis Sendromu... gonokok veya klamidya'ya bağlı salpengit sonrası oluşan perihepatit
} Öküz gözü görünümü... (ındian file) Küçük ve tek tipteki tümör hücrelerinin kanseröz veya normal görünümlü asinüs ve duktusu çevrelemesi ile ortaya çıkar. Lobuler karsinomada görülür.
} Munro mikroabseleri... Psöriaziste görülen keratotik stratum korneum da nötrofil küçük agregatların oluşturduğu yapıdır.
} Wickham striaeları... Kaşıntılı, mor ve poligonal plaklar şeklinde ortaya çıkan deri ve mukozal membranları etkileyen liken planusda görülen Beyaz nokta ve çizgiler üzerinde oluşan papüllere ve plaklara denir.
} Kahverengi indurasyon... Kronik venöz konjesyonun akciğerlerdeki kahverengi renkte ve sert kıvamda olmasıdır.
} Auspitz belirtisi... Psöriyaziste plakların yüzeyindeki skvamlar kaldırılınca bu damarlar kolaylıkla kanar ve noktasal kanamaları oluşturmasıdır.
} Crooke's hyalin değişikliği... Yüksek düzeyde endojen yada eksojen glukokortikoidlere bağlı hipofizdeki değişiklerdir.
} Mc Burney belirtisi... Akut appendisitte görülen umblikus sağ anterior superior iliac spine arasındaki çizginin 2/3 dış kesimindeki hassasiyet
} Hutchinson's dişi... Konjenital sifilizde tersiyer sifilizde dişte görülen inflamatuar destrüksiyondur. (testere dişleri)
} Kayser-Fleischer halkası... Wilson hastalığında korneadaki diskolere halkadır.
} Koplik lekeleri... Kızamıkta görülen, mukozal lezyonlardır, bukkal mukozode görülmesi kızamık için patagnomonik.
} Mc Callum plakları... Akut romatizmal ateşte görülen myokardial lezyonlardır.
} Zelballen... Feokromasitomada berrak sitoplazmalı hücrelerin oluşturduğu karakteristik hücre adacıklarıdır.
} Zahn çizgileri... Trombüsler kalpte ve aortada belirgin tabakalaşma gösterir.Bu görünüm trombosit, bir miktar fibrinden oluşan soluk tabaka ve daha fazla eritrosit içeren boyu tabakanın sıralanmasından oluşur.
} Courvosier belirtisi... Palpe edilebilen gergin bir safra kesesi ile olan ağrısız sarılıktır. Tümör veya ortak safra yada ampullanın koledekolithiazisinden kaynaklanır.
} Murphy belirtisi... Akut kolasistitte sağ subkostel bölgenin inspirasyonda palpasyonu sonucu ağrı olması.
 03 Mart 2008, 02:13 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: