KADIN DOĞUMDA ÖZEL İSİMLER
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 12 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
} Oluk(groove) İşareti: Lenfogranuloma Venerum için patognomoniktir.
} Nuck Kanalı Kisti: Lig. Teres Uterinin inguinal kanaldan geçerken bir parça peritonuda kendisiyle beraber sürüklemesi sonucu oluşan yapının erişkin çağda kistleşmesidir.
} Schiller-Duval Cisimcikleri: Endodermal Sinüs Tümörü(yolk sak tümörü) için karakteristiktir.
} Kabara Çivisi(Hobnail) Hücreleri: overin Clear Cell karsinomasında(=Mezonefroid Tümör) gözlenen hücrelerdir.
} İki Hücre - İki Gonadotropin Mekanizması: Folikül içerisindeki steroid hormonlarının sentezi bu mekanizma aracılığı ile sağlanır.
} Chadwick İşareti: Gebelik esnasında vajinal mukoza genellikle koyu mavimsi,morumsu kırmızı renkte ve aşırı derecede kanlanmış şekilde görünür.Bu bulguya chadwick işareti denmektedir.
...
 03 Mart 2008, 02:00 
ADMiN
} Koroid Pleksus Kistleri: Lateral ventrikülde bulunan koroid pleksusdaki nöroepitelyal kıvrımların serebrospinal sıvı ile dolmasi sonucu oluşurlar.
} Cotswold Sınıflaması: Gebe kadınlarda da gözlenebilen Hodgkin Lenfoma'sının evrelemesi için kullanılan Ann Arbor Evreleme Sistemi'nin(bu evreleme sistemi diger lenfomaların evrelemesindede kullanılabilir) revizyona uğramış şeklidir.
} Endometriozis İnterna: Mikroskopik bulgular açısından endometriozise çok benzemesi nedeniyle adenomyozise verilen bir isimdir.
} Clue(=İpucu) Hücreleri: Gardnerrella Vaginalis vajinitlerinde gözlenen ve diğer bazı anaerob mikroorganizmaların etkisiyle,yapışan ve kümeler oluştutan sınırları belirsiz hale gelmiş vagina epitel hücreleridir.
} Çürümüş Balık Kokusu: Non spesifik vaginitlerde,vaginal akıntıdan alınan örneğin üzerine %10'luk KOH eklenmesi sonucu ortam alkali bir hal alır ve anaerobik mikroorganizmaların metabolizması sonucu oluşan aminler alkali ortamda bu tarz bir kokunun oluşmasına neden olurlar.
} Amin Testi(Whiff Testi): Çürümüş balık kokusunun duyulmasına neden olan teste amin testi denmektedir.
} Kahve Çekirdeği(=Caffee Beon)Görünümü: Bening bir over tümörü olan Brenner Tümöründeki epitelyal hücrelerin sahip oldugu görünümdür.
} Balon Hücreleri: Condyloma Accuminatum'da(HPV enfeksiyonu) gözlenen hücrelerdir.
} Zimmerman Hücreleri: En çok uterusun etrafındaki damarlarda olmak üzere hemanjioperistomada gözlenen hücrelerdir.
} Sabin-Feldman-Dye Testi: Toksoplazma'nın tanısında kullanılan serolojik testlerden birisidir.
} Apt Testi: Vaginal kanda fetal kan bileşiğinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan bir testdir.
} Arias Stella Reaksiyonu: Ektopik gebelikler esnasında,endometriumda beta HCG aracılığı ile oluşan değişikliklerdir.
} Asherman Sendromu: Gonadotropik amenore sebepleri arasında yer alan kazanılmış bir anomali olup sıklıkla derin küretajlar sonucu oluşan intrauterin yapışıklıkların gözlendiği bir sendromdur.
} Behçet Hastalığı: Vulva ve perinede gözlenen ağrılı ülserlerle karakterize bir hastalıktır.
} Tokatlanmış Yanak Görünümü: Parvovirüs B19 enfeksiyonu sonucu oluşan 5.Hastalığın karakteristik döküntüsüdür.
} Blueberry Muffin Skin: Konjenital Rubella sendromunda(=Gregg Sendromu) gözlenen purpuralara verilen isimdir.
} Bracht Manevrası: Vertebranın lordozunun arttırılmaya calışıldığı bu manevra doğum mekanizmasında başın defleksiyonuna karşılık gelir.
} Pinard Manevrası: Bacakların bulunduğu taraftaki el ile vajene girilerek makatın vajenden pelvis girimine doğru itilmesidir.
} Kristaller Manevrası: İki kişiyle yapılan bu manevrada anne symphizisi üzerinden kuvvetlice bastırılarak baş asağı itilmeye çalışılır.
} Wigand-Martin-Winkel Manevrası: Baş ön-arka çapı pelvis yan çapına uymuyorsa yapılan manevradır.
} Müller Manevrası: İki elle torakantorlerin kavranip gövdenin aşağıya,koksikse doğru çekilmesinin sağlandığı manevradır.
} Veit Smellie Moriceau Manevrası: Vajinadan tek elle girilip çocuk sırtının symphizise bakacak şekilde doğrultulması ve başın elle defleksiyona uğratılmasını içeren manevradır.
} Braxton Hicks Kasılmaları: Erken gebelik döneminde ortaya çıkan ve gebelik ilerledikçe yoğunluğu artabilen koordinasyonsuz aritmik ağrılardır.
} Cooper Ligamenti: Mesane tespit(askı) prosedürlerinde sıklıkla kullanılan bir pelvis ligamentidir.
} Corps Ronds: Bovenoid tip VIN da gözlenen aglütine nükleer DNA içeren pleomorfik multinükleer uniform neoplastik hücrelerdir.
} Collin's Testi: VIN(vulvar intraepiteliyal neoplazi) tanısında kullanılan bir testtir.
} Couvelaire Uterusu: Plasenta dekolmanında laparotomi yapıldığı zaman myometriyum'un mavi_mor renkte atonik olarak görüldüğü bir patolojidir.
} Lynch 2 Sendromu: İçinde over kanserlerinide barındıran multiple adenokanserlerin gözlendiği bir sendromdur.
} Dandy Walker Deformitesi: Hidrosefali,retroserebellar kist ve anormal serebellar vermis gibi patolojileri içeren bir sendromdur.
} Cowdry A Cisimciği: Herpes virüs enfeksiyonlarında gözlenmektedir.
} Donovan Cisimciği: Calymmatobacterium Granulomatis enfeksiyonlarında gözlenmektedir.
} Douglas Ponksiyonu(Kuldosentez): Douglas boşluğuna bir iğne aracılığı ile girilerek eğer bir sıvı birikimi varsa,bu sıvı hakkında bilgi almak için yapılmaktadır
} Du Antijeni: Yaklaşık olarak tanımlanmış 36 D antijeni varyantından en sık görüleni olup D antijeninin inkomplet formudur ve Rh(-) annelerde sensitizasyona yol açabilir.
} Marchetti Testi: Diğer bir adı mesane boynu elevasyon testi olup,üriner inkontinansın diagnostik tanısında kullanılan testlerdendir.
} Düz Katater Testi: Üriner inkontinas tanısında kullanılan bu diagnostik testin amacı üretranın motilitesinin test edilmesidir.
} Kallman Sendromu: En sık karşılaşılan konjenital hipogonadotropik amenore formudur.
} İnkluzyon Kistleri: Epizyotominin ve benzeri laserasyonların iyi dikilmemesi sonucu oluşan vajenin bening neoplazmasıdır.
} Kegel Egzersizleri: Üriner inkontinansın cerrahi dışındaki tedavi yöntemlerinden birisidir.
} Orphan Annie Hücreleri: Overin papiller Karsinomasin'da gözlenen hücrelerdir.
} Piper Forceps: Eğer makat gelişinde fetus doğum manevraları ile kurtulmazsa kullanılacak olan forceps tipidir.
} Bartholin Bezleri(Gl. Vestibularis Major): Labiumlar arasında ve vestibilum arkasında yer alan vajina alt ucunun kayganlaşmaşını sağlayan sekresyonunun salınmasından sorumlu bir cift bezdir.
} Skene Bezleri(Gl. Vestibularis Minor): Erkek prostatının kadındaki karşılığıdır.Orifisiyum üretra eksterna çevresine küçük delikler halinde açılmaktadır.
} Betestha Kalsifikasyonu: Serviks kanserlerinde kullanılan bir sınıflama yöntemidir.
} PCT/Sims-Hühner Testi: Sperm kalitesi ve spermle servikal mukus etkileşimi hakkında bilgi veren infertilitenin değerlendirilmesinde kullanılan postkoital bir testtir.
} Zona- Free Hamster Ovum Penetrasyon Testi: Spermatozoaların fertilizasyon kapasitesini ölçen testlerden birisidir.
} HELLP Sendromu: Şiddetli Preeklampsinin bir türü olan bu hastalıkta trombositopeni,hemoliz,karaciğer enzimlerinde yükselme gözlenmektedir.
} Glassy Cell Karsinoma(Buzlu Cam Hücreli Karsinoma): Gebelikte en sık görülen serviks CA tipi olup adenoskuamöz kanserin diferansiye şeklidir.
} Gilbert Dreyfus Sendromu: 46 XY genetik yapısında ancak erkek fenotipi.kücük fallus,hipospadias.parsiyel wolf kanalı gelişimi ve jinekomasti oluşumlarının gözlendiği bir sendromdur.
} Lubs Sendromu: Genetik yapısı 46 XY iken dış genital sistemi kadın,iç genital sisteminin erkek yönünde gelişim gösterdiği androjene karşı duyarsızlık gösteren bir sendromdur.
} Reifenstein Sendromu: Genetik yapısı 46 XY ve erkek fenotipinde olmasına rağmen pubertede yetersiz androjen reseptörü sonucu feminizasyon ve jinekomastinin gözlenebilecegi,oligoazospermik özellikleri olan androjene karşı duyarsızlık sendromudur.
} Call Exner Cisimcikleri: Overin granüloza hücreli tümörlerinde gözlenmektedir.
} Signet Hücreleri: Overin Krukenberg tümöründe gözlenmektedir.
} Hilus Hücresi: Overin lipid hücreli tümörülerinde gözlenmektedir.
} Reinke Kristalleri: Leyding Hücreli Tümörde gözlenmektedir.
} Psammoma Cisimcikleri: Overin seröz kistadenokarsinomunda görülmektedir.
} Kugel Myomu: Uterusu simetrik olarak büyüten tek myomdur ve intramural yerleşimlidir.
} Krukenberg Tümörü: Genellikle gastrointestinal sistem kaynaklı olan non neoplastik selüler stroma içerisinde yer alan taşlı yüzük görünümü içeren metastatik over tümörleridir.
} Kurzrok Miller Testi: Midsiklusta alınıp bir lamın üzerine konmuş mukus üzerine bir damla sperm eklenerek spermin penetrasyonunun incelendiği bir testtir.
} Kramer Çapraz Testi: İn vitro olarak kapiller tüplerde yapılan sperm penetrasyon testidir.
} Eğrelti Otu Manzarası: Midsiklusta alınan mukusun ince bir lam üzerinde konulup kurutulması sonucu NaCl deki kristalleşmeye bağlı olarak aldığı şekildir.
} Bluedomed Kisti: Memenin fibrokistik hastalıklarında gözlenen bir patolojidir.
} Kleihaur Betke Testi: Eritroplastozis fetaliste maternal dolaşıma karışmış olan fetal eritsrositlerin tespiti icin kullanılır.
} TPI(Treponema Pallidum İmmobilizasyon testi): Sifiliz tanısında kullanılan altın standartdır.
} Kar Fırtınası Görünümü: Molar Gebeliklerdeki endometriyum kavitesinin görünümüdür.
} Peg Hücreleri: Fallop tüplerinde mukozayı oluşturan hücre tiplerinden biri olup,mukus sekresyonuyla ovumun taşınmasınayardımcı olurlar.
} Graff Folikül: Ovülasyondan önceki matür foliküle verilen isimdir.
} Sertoli Hücresi: Seminifer tübül epitelinde yer alan bir hücre tipidir.
} Leyding Hücresi: Testesteron salgılayan seminifer tübüller arasında yerleşmiş interstisyel hücrelerdir.
} Hauf Bayer Hücreleri: Plasentada yerleşmiş olan stroma arasında bulunan hücrelerdir.
} Le fort Parsiyel Kolpokleizis: Vajinanin parsiyel olarak oküle edilip uterusun desteklendiği bir yöntem olup,rektoselin cerrahi tedavisinde kullanılır
} Pessari: Vajina içerisine yerleştirilerek rektosel tedavisinde kullanılan bir materyaldir.
} Elliot Forcepsi: Üst üste binen forceps tipidir.
} Simpson Forcepsi: Paralel ağızlı forcepslerdir.
} Leff ve Kielland forcepsleri: Verteksin rotasyonu için kullanılan forcepslerdir.

} Leopold Manevraları:
a) 1.Leopold manevrası:Fundus palpasyonu ile burada hangi kutubun(bas,makat,transver..)olduğunu anlamayı sağlar
b) 2.Leopold manevrası:Bir elle fetus sabitlenir diğer elle uterusun lateral duvarları palpe edilir.
c) 3.Leopold manevrası:Symphizis pubis üzerinden palpasyon yapılıp prezentasyon ve prezente olan kısmın ne kadar indiği tespit edilir.
d) 4.Leopold manevrası:Sefalik prominens palpe edilir.

} Marfan Sendromu: Fibrillin geninde otozomal dominant bir bozukluk sonucu bağ dokularının zayıflığı ile karakterize bir patolojidir.
} Eisenmenger Sendromu: Gebelikte en yüksek mortaliteye sebep olan kardiyak hastalıktır.
} Ebstein Anomalisi: Triküspit kapağın konjenital anomalisidir.
} Meckel Sendromu: Sefaloselin beraber gözlenebileceği genetik sendromdur.
} Limon Belirtisi: Spina Bifida'lı fetüste frontal kranial daralmayı ifade eder.
} Muz Belirtisi: Spina bifida'lı fetüste serebellumun anormal konveks konfigürasyonunu ifade eder.

} Marshall Taner Sınıflaması:
A) Pubarş Sınıflaması:
1) Preadölesan,vellus kılları mevcut
2) 11 yas.labium majus üzerinde hafif kıllanma ve pigmentasyon.
3) 12 yas.pubis üzerinde daha koyu sert ve sık kıllanma
4) 12.5 yas.daha az alanı kapsayan yetişkin tipte kıllanma
5) 14 yas.tamamen yetişkin tipi kıllanma mevcut
Not:Aksiller kıllanma ise ikinci evreden itibaren paralel bir artış gösterir.
B) Telarş Sınıflaması:
1) Preadölesan meme ucunda hafif çıkıntı
2) 11 yas meme ve papillada hafif çıkıntı
3) 11.5 yas meme ve areolada daha fazla büyüme ve belirginleşme
4) 12 yas areola ve papilla meme dokusundan farklı bir çıkıntı yapar.
5) 13.5 yas meme matür hal almıştır meme dokusu ve papilla matürasyona uğramıştır.

} Nitabuch's Layer: Desidua vera'nın spongioza tabakasıdır.
} Mittelschmerz: Ovulasyona yakın donemde alt abdomende oluşan ağrıdır.
} Nagele Formülü: Son ADET tarihine göre bu yöntemle doğum zamanı hesaplanır. SAT'ın ilk gününden 3 ay çıkarılır ve 7 gün eklenir.
} Naboth Kistleri: Skuamoz metaplazi sonucu endoservikal glandların aseptik tıkanmasıyla transformasyon zonunda oluşan kistlerdir.
} Nitrazin Testi: Vajinanin enfeksiyonlara bağlı bozulan pH'sını turnusol kağıdındaki renk değişikliğini değerlendirerek saptamaya yarayan testtir.
} Montevideo Birimi: Uterus motilitesinin tespiti için kullanılır.
} Sheenan Sendromu: Hipofiz bezinin postpartum iskemik nekrozudur.
} Caldwell-Moloy klasifikasyonu: Pelvisin antropoid, jinekoid, platypelloid, android olmak üzere tiplendirilmesi için kullanılır.
} Çilek Vajina(colipitis makularis): Trikomonnas enfeksiyonunda gözlenir.
} Hand-Schüller-Chiristian Hastaligi: Gecikmiş puberteye neden olabilen bir santral sinir sistemi hastalığıdır.
} Teka Lutein Kistleri: En az görülen fonksiyonel over kistleridir.Molar gebelikte dahil olmak üzere gebelerde gözlenen bilateral kistlerdir.
} Laurence-Moon-Bardet-Biedl Sendromu: İzole gonadotropin eksikliği ile birliktelik gösteren bu sendrom retinitis pigmentoza, postaksiyal polidaktili,obezite ve hipogonadizm ile karakterizedir.
 03 Mart 2008, 02:01 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: