ANATOMİDE ÖZEL İSİMLER
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 11 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
} Alcock kanalı...Canalis pudendalis (içinden n. pudendus ve a.v.pudenda interna geçer ).
} Auerbach pleksusu... Plexus myentericus (barsakların tunica muscularis'i içindeki sinir ağı ).
} Bartholin bezleri... Gll. vestibulares majores (vulva'da).
} Bertin kolonları... Columnae renales (böbrekte).
} Bigelow bağı... Lig. iliofemorale (art. coxae'da).
} Bochdalek üçgeni... Trigonum lumbocostale (diaphragma'da).
} Botalli kanalı... Duc.arteriosus (embriyonal kanal olup; aorta ile a.pulmonalis arasındadır.Doğumdan sonra lig.arteriosum şeklinde kalır).
} Broca merkezi... Area phasia motoria (motor konuşma - ön konuşma merkezi ; gyrus frontalis inferior'da pars triangularis'te yer alır ; Brodmann'ın 44. ve 45. alanları).
} Brunner bezleri... Glandulae duodenales (duodenum'un submukozasında bulunan bezler).
...
 28 Şubat 2008, 01:26 
ADMiN
} Calot üçgeni... Trigonum cystohepaticum (karaciğer, duc. cysticus ve duc.communis hepatis arasındaki üçgeni - a. cystica bu üçgende bulunur).
} Camper fasyası... Fascia superficialis abdominis'in yağ tabakası panniculus adiposus).
} Clarke çekirdeği... Nuc. dorsalis - nuc. thoracicus (medulla spinalis'in cornu posterius'unda yer alır. C VII - L II düzeylerde yer alan bu çekirdekler Stilling - Clarke kolonu olarak adlandırılır).
} Cloquet düğümü... Nodi lymphoidei inguinales profundi' in canalis femoralis içinde yer alan üst - büyük düğümü.
} Colles fasyası... Fascia superficialis perinei'nin str. membranosum'u.
} Colles kırığı... Radius alt ucunun kırığı.
} Cooper bağları... Lig.suspensorium mammae (meme'de).
} Cooper bağı... Lig. pectineale (lacuna vasorum'un arka duvarını yapar).
} Corti organı... Organum spirale (iç kulaktaki ses organı).
} Cowper bezleri... Glandulae bulbourethrales.
} Deiters çekirdeği... Nuc.vestibularis lateralis.
} Descemet membranı... Lamina limitans posterior ( cornea'da).
} Douglas çıkmazı... Excavatio rectouterina.
} Douglas kavsi... Linea arcuata - linea semicircularis (rectus kılıfının arka yaprağında yer alır).
} Dupuytren kontraktürü... Aponeurosis palmaris'in kontraktürü.
} Edinger... Westphal çekirdeği Nuc.oculomotorius accessorius (CN III'ün parasempatik çekirdeği).
} Eustachio borusu... Tuba auditiva (cavitas tympani ile pharynx arasında).
} Falloppio borusu... Tuba uterina
} Fallot tetralojisi... Konjenital kalp hastalığı
} Galen veni... V. cerebri magna (sinus rectus'a açılır).
} Goll demeti... Fasciculus gracilis (med.spinalis'te).
} Graaf follikülü... Folliculus ovaricus vesiculosus.
} Haller çıkmazı... Sinus obliquus pericardii.
} Hasner kapakçığı... Plica lacrimalis (duc.nasolacrimalis'in distal sonunda).
} Hensen kanalı... Ductus reuniens (sacculus ile duc.coch.arasında)
} Hesselbach üçgeni... Trigonum inguinale (linea semilunaris, lig.inguinale ve vasa epigastrica inferior arasında yer alır).
} Heubner arteri... A. centralis longa - a. recurrens (a. Cerebri anterior'un).
} Sinus... (cavum) Higmori Sinus maxillaris
} Hilton yasası... Eklem innervasyonu ile ilgilidir.
} Heschl girusları... Gyri temporales transversi (işitme merkezlerinin yer aldığı bu giruslar gyrus temporalis superior'da yer alır).
} His demeti... Fasciculus atrioventricularis.
} Houston plikaları... Plicae transversae recti.
} Hunter kanalı... Canalis adductorius (uyluk ön bölgesinde).
} Jacobson organı... Organum vomeronasale (burun'da).
} Kiesselbach anastomozu... Septum nasi mukozasındaki arterial anastomoz olup; bulunduğu yer locus Kiesselbachi veya Little alanı olarak bilinir.
} Kocher manevrası... Duodenum'un mobilize edilmesi.
} Kocher kesisi... Subkostal abdominal insizyon.
} Kupffer hücreleri... Macrophagocytus stellatus (karaciğer sinuzoidlerindeki fagositer hücreler).
} Langer çizgileri... Sulci cutis (deri kesileri bu çizgilere paralel yapılmalıdır).
} Langerhans adacıkları ... Insulae pancreaticae (pancreas'taki endokrin adacıklar).
} Latarget siniri... Truncus vagalis anterior et posterior'dan çıkarak midenin küçük eğriliği boyunca seyreden sinirler.
} Leydig hücreleri... Endocrinocytus interstitialis (testis'te testosteron salgılayan hücreler).
} Lieutaud üçgeni... Trigonum vesicae (mesane mukozasındaki plikasız üçgen alan).
} Lissauer traktusu... Tractus dorsolateralis (medulla spinalis'te).
} Lister tüberkülü... Tuberculum dorsale (radius alt ucunda).
} Little alanı... Locus Kiesselbachi (septum nasi'de).
} Littré bezleri... Glandulae urethrales (penil üretradaki müköz bezler).
} Louis açısı... Angulus sterni.
} Luschka delikleri... Aperturae laterales ventriculi quarti (beyinde IV.vetrikülün lateral çıkmazlarındaki delikler).
} Mc Burney noktası... Karın ön duvarında ostium appendicis vermiformis'in izdüşümü. SIAS'tan göbeğe çekilen hatta SIAS'tan 5 cm uzaktaki noktadır.
} Mackenrodt bağı... Lig.transversum cervicis - lig. cardinale (uterus'un stabilizasyonunu sağlayan en önemli bağ).
} Malpighi piramidleri... Pyramides renales.
} Magendie deliği... Apertura mediana ventriculi quarti (beyinde IV.vetrikülde bulunan 3. delik).
} Meckel divertikülü... Diverticulum ilei.
} Meckel kıkırdağı... Birinci yutak kavsi kıkırdağı.
} Meckel boşluğu... Cavum trigeminale (ganglion trigeminale'nin oturduğu dura mater boşluğu).
} Meibom bezleri... Glandulae tarsales (göz kapağındaki modifiye yağ bezleri).
} Meissner pleksusu... Plexus submucosus (barsak'ta).
} Monro deliği... Foramen interventriculare (beyinde ventriculus lateralis ile ventriculus tertius arasındaki delik).
} Morgagni kolonları... Columnae anales.
} Morgagni çukurcukları... Lacunae urethrales.
} Morison çıkmazı... Recessus hepatorenalis (supine pozisyonda periton boşluğunun en çukur yeri).
} Müller kanalı... Duc. paramesonephricus.
} Oddi sifinkteri Sphincter hepatopancreatica (ampulla Vateri etrafındaki sifinkter).
} Pacchioni granulasyonları... Granulationes arachnoideae (venöz sinüslere giren araknoid uzantıları; SSS'nın venöz sisteme geçişini sağlarlar).
} Parona aralığı... Spatium intermusculare antebrachii (Pirogoff - Parona aralığı olarak ta adlandırılır).
} Passavant kabartısı... Yutma esnasında farinks arka duvarında ortaya çıkan çıkıntı.
} Pecquet sarnıcı... Cisterna chyli
} Pecquet kanalı... Ductus thoracicus
} Petit üçgeni... Trigonum lumbale (m.latissimus dorsi, m.obliquus internus abdominis ve crista iliaca arasında oluşur).
} Peyer plakları... Folliculi lymphatici agregati (ileum'da).
} Pirogoff açısı... Angulus venosus (boyun kökünde v.subclavia ile v. jugularis interna'nın birleşim yerinde).
} Pfannenstıel insizyonu... Alt abdominal transvers kesisi.
} Pott fraktürü... Fibula alt uç kırığı
} Poupart bağı... Lig.inguinale.
} Purkinje lifleri... Rami subendocardiales (kalbin ileti sisteminde).
} Rathke kesesi... Saccus hypophysialis (yutakta adenohipofizi oluşturacak olan ektodermal orijinli embriyonal kese).
} Reissner membranı... Membrana vestibularis (iç kulakta scala vestibuli ile scala media - duc.cochlearis arasındaki ince duvar).
} Remak kordonları... Lamina hepatica (karaciğer hücreleri tarafından yapılan hücre dizileri; aralarında karaciğer sinuzoidleri vardır).
} Retzius aralığı... Spatium prevesicale.
} Riolan demeti... Proc.styloideus'tan başlıyan (m. stylopharyngeus, m.sty lohyoideus, m. styloglossus, lig. stylomandibulare, lig. stylohyoideum) kas ve bağların oluşturduğu yapı.
} Riolan kavsi... A. mesenterica superior ile a. mesenterica inferior arasındaki anastomotik bağlantı.
} Rolando oluğu... Sulcus centralis - sulcus Rolandi. (beyinde frontal ve parietal loblar arasındaki oluk).
} Scarpa üçgeni... Trigonum femorale (lig. inguinale, m. sartorius ve m. adductor longus arasında oluşur).
} Scarpa ganglionu... Ganglion vestibulare.
} Scarpa fasyası... Fascia superficialis abdominis'in str.membranosum'u.
} Schlemm kanalı... Sinus venosus sclerae (gözde - sklerokorneal birleşekte humour aquosus'un emildiği).
} Sibson fasyası... Membrana suprapleuralis.
} Sertoli hücreleri... Epitheliocytus sustenans (testis'te).
} Skene bezleri... Glandulae urethrales - gll.paraurethrales (kadın'da).
} Stenon kanalı... Ductus parotideus - Stensen kanalı.
} Sylvius oluğu... Sulcus lateralis (beyin'de).
} Sylvius kanalı... Aquaeductus cerebri - mesencephali (beyinde; III. ve IV. ventriküller arasındaki kanal).
} Tenon kapsülü ... Fascia - capsula bulbi.
} Thebesius venleri... Venae cardiacae minimae.
} Treitz bağı... M. (lig.) suspensorium duodeni (flex.duodenojejunalis ile diaphragma'nın crus dex.'u arasında uzanır).
} Tyson bezleri... Glandulae praeputiales.
} Valsalva sinüsleri... Sınus aortae.
} Vesalius deliği... Framen Vesali (for.ovale'nin iç yanında küçük bir venin geçtiği variasyonel delik).
} Vidius siniri... N.canalis pterygoidei (n.petrosus major et profundus'un birleşmesi ile oluşur).
} Volkmann kanalı... Canalis perforans (kemik'te).
} Waldeyer'in lenfatik halkası... Anulus lymphaticus (isthmus faucium etrafındaki tonsilla halkası).
} Wernicke alanı... Area phasia sensoria - arka konuşma merkezi (beyin'de gyrus supramarginalis + gyrus angularis'i içine alan Brodmann'ın 39. - 40. alanları).
} Wharton kanalı... Ductus submandibularis.
} Willis poligonu... Circulus arteriosus cerebri.
} Winslow deliği... Foramen epiploicum - for. bursa omentalis (arka duvarını VCI, ön duvarını lig. hepatoduodenale içerikleri, üst duvarını karaciğer, alt duvarını duodenum yapar).
} Wolff kanalı... Ductus mesonephricus.
} Wrisberg bağı... Lig.meniscofemorale anterius.
} Giannuzi Yarımayları... Mikst bezlerde bulunan seröz salgıyı lümene boşaltan hücreler topluluğu görünümüne verilen isimdir.
} Paneth hücreleri... İnce bağırsak, çekum ve sağ kolon başlangıcında yer alırlar. Lizozim içerirler ve anti-bakteriyel etkiye sahip hürelere verilen isimdir.
} Jukstekapiller (J) reseptörler... Pulmoner damarlara yakın yerleşmiş olan unmyelinize C liflerinin sonlanmalarına verilen özel isimdir. Akciğerin hiperinflasyonu ile stimule olur.
} Rufiini Cisimcikleri... Derideki basınç duyusunu algılayan kapsüle reseptöre verilen isimdir.
} Brunner Glandları ... Duedenum ilk kısımlarında submukozada mukus salgılayan bezlere verilen isimdir.
} M Hücreleri... İnce bağırsak villusunda kök hücrelerden köken aldığı ve antijene yönelik yanıtta rol aldığı düşünülen hücrelere verilen isimdir.
} Chief (Esas) hücre (Zimogen hücre)... Mide corpusunda pepsinojen salgılayan hücredir.
} Oksintik (Parietal) hücre... Mide corpusunda bulunan HCL ve İF salgılayan, yapısında bol miktarda mitokondri bulunduran hücreye verilen isimdir.
} Cushing Refleksi... Kranium içi basınç artmasından kaynaklanan özel tipte bir MSS iskemik cevabıdır. İskemi ile vazomotor ve sempatik stimulasyon olur, arteriyel basınç BOS basıncını geçer ve kan dolaşımı beyinde başlar.
} Wallerian Dejenerasyon... Periferik sinir aksonları kesildiğinde, kopan segmentin dejenerasyona uğramasıdır.
} Meissner Korpuskülü... Demiste papillalar içerisinde Tunika Submukozada bulunan dokunma duyu sinir sonlanmasına verilen isimdir.
} Bainbrigde Refleksi... Atrial volüm fazlalığında atrial gerim reseptörleri tarafından oluşturulan taşikardiye verilen isimdir.
} Paccini Cisimcikleri ... Deride ve kas boyunca dağılım gösteren kapsüllü vibrasyon duyusunu alan korpüsküldür.
} Bezold - Jarisch Reflexi... Sol ventrikül endokardiyal gerim reseptörlerinin uyarılması ile hipotasiyon ve bradikardi meydana gelmesidir.
} Sharpey Lifleri... Periostun dış fibroz tabakasından matrix içine giren kollajen fibril demetlerine denir. Bu lifler sayesinde periost kemiğe yapışır.
} Hawship Lakünası... Kemik rezorbsiyonu olan bölgelerde enzimatik aktivite ile oluşan, içinde osteok-lastlar içeren çukurcuklar.
} Havers Kanalları... Compact kemikte (Sekonder, olgun kemik) kan damarlarını taşıyan kemik uzun eksenine paralel kanallardır.
} Volkman kanalları... Havers'e periosteumdan damar taşıyan, kemik uzun eksenine dik kanallardır.
} Hering cisimcikleri... ADH ve oksitosin hormonlarının hipofizde depolandığı cisimciklere verilen isimdir.
} Reisner Membranı... Kohlea'da Scala Media ve Sçala Vestibuli arasında bulunan membrandır.
} Nissl Cisimcikleri... Perikaryodn (Soma)'da GER ve serbest ribozomların oluşturdukları ışık mikroskobunda görülen bazofilik granüler alanlardır.
} Betz'in Dev Hücreleri... Gyrus presantralisde, Brodman'ın 4 nolu sahasındaki hücrelerdir. Cortex cerebrinin 5. tabakasındaki hücrelerdir.
} Rozenthal Fibrilleri... Serebellar pilositik astrositomda, astrositlerin uzantılarının yaptığı saç benzeri liflerdir.
} Basket Hücreleri... Seröz tükrük bezlerinde asini çevresindeki bir çeşit hücredir. Actin mikrofilamantları ve myozin içerir ve sekresyonların ağır boşluğuna geçmesini sağlar.
} Langerhans Hücreleri... Epidermis'te St. Spinosumda bulunan antijen presente eden hücrelerdir. Mezo-derm orijinlidir.
} Birbeck Granülleri... Langerhans hücrelerinde raket şeklindeki sitoplazmik granüllerdir.
} Merkel Hücresi... Epidermis St. Bazale'de mekanoreseptör olarak göre ev alırak dokunma duyusunu algılayan hücredir.
} Billroth Cisimcikleri... Dalak kırmızı pulpasında düzensiz retikuler bağ doku yaprakçıklarıdır ve çevre-deki sinuslerle anostomoz yaparlar.
} Bruch Menbranı... Üvea'da choroid'in iç tabakasıdır ve retinanın pigmente epitelinin bazal membranıdır.
} Bowman Membranı... Kornea'nın 5 tabakasından biridir. Hücre içeriği yoktur.
} Clara Hücreleri... Terminal branşiollerde sitoplazmasında glikojen granülleri, Golgi komplexleri ve mitokondria içeren, siliasız kolumnar hücrelerdir.
} Clear Hücreleri... Ekrin (Merokrin) ter bezlerinde piramidal yapıda, sekretuar granülü az, glikojen içeriği yüksek; iyon ve su taşınmasında görev alan hücrelerdir.
} Alveoler Makrofajlar (Dust Hücreleri)... Kalp yetmezliğinde demir pigmenti (Hemosiderin) ile pozitif boyanan RES kökenli hücrelere verilen isimdir.
} Littre Bezleri Erkek üretrasında duvarda bulunan küçük mukus salgılayan bezlerdir.
} Reinke Kristalleri... Testisin Leyding hücrelerinde bulunan, ışık mikroskobunda görülebilen stoplazmik kristallere verilen isimdir.
} Juxtaglomerular Aparatus... Bir nefronun glomeruler afferent arteriyol ve distal kıvrıntılı tübülünün oluşturduğu özel bir yapıdır. Kan basıncı düzenlenmesinde Renin Anjiotensin-Aldosteron siste-minde görev alır.
} Ranvier Düğümleri... Periferik sinir sisteminde Schwann Hücresinin oluşturduğu myelin kılıfının mevcut olmadığı axonal noktalara verilen isimdir.
} Podosit... Glomerulusu saran Bowman Kapsülü'nün visceral tabakasının yapısındaki Epitelyal hücredir.
} Pedisel... Kandaki maddeler kapiller fenestralardan filtre edildikten sonra bazal membranı geçer ve ayaksı çıkıntılar (Footprocess) arasındaki porları yani Pedisel'i geçerek Bowman mesafesine geçer.
} Juxtaglomerular Hücreler... Glomerul afterent artekrilyol media tabakasında Renin salgılayan miyoepitelyal hücrelere verilen isimdir.
} Ryanodine Reseptörü... T-Tübül aksiyon potansiyelinin, sarkoplazmik retikuluma iletimi salınımı sırasında görev yapan SR membranındaki reseptör.
} Hassal Cisimcikleri... Timus medullasında bulunan eozinofilik yapılara verilen isimdir.
} Wolffian Kanalcıkları... Erkeklerde embriyonik dukt sisteminin parçası ve reproduktif sistem ductuslarını oluşturur.
} Vasa Rekta... Renol Medulla'dan Henle Loop'una paralel halde kanalcıklar oluşturan kan damarlarına verilen isimdir.
} Rezistin... A dipöz doku tarafından kaynaklanan, insülinin etkilerini inhibe etme yeteneği olan hormon.
} Ohm Yasası... Akım (voltaj), voltaj ile direkt, rezistans ile indirekt orantılıdır.
} I(Akım)=E/R E... Voltaj R: Rezistans
} (Auerbach) Myenterik Plexus... Sindirim sisteminde T-Musurlaris Propria'da sirkuler ve longitudinal kas tabakası arasında yerleşmiş plexustur-parasempatiktir.
} Leydig Hücresi... Testesteron salgılayan testisin seminifer tubulleri (intenstiyel hücre) arasındaki hücredir.
} Hering-Breuer Reflex... Akciğerlerin genişlemesi afferent sinirleri uyarır, bu da medulladaki inspiratuar sinirleri inhibe ederek inspirasyonun kesilmesini sağlar.
} Graffian Folikülü... Ovulasyondan hemen önceki matur folliküldür.
} Golgi Tendon Organı... Tendonun çevresindeki kollajen demetlerinde yerleşen gerilime duyarlı me-kanoreseptörlerdir. Afferent sinir liflerine (Grup Ib) denir.
} Frank Starling Kanunu... Stroke volüm ile end-diastolik volüm arasındaki ilişkidir. End diastolik volüm arttıkça stroke volümünde de artış olur.
} Sertoli Hücresi... Seminifer tubul epitelini oluşturan iki hücre tipinden biridir. Jpermatojenik hücreler için destek olurlar.
} Kerckring Valuleri... İnce bağırsakta bulunan plica ciraslaris'tir. Submukoza ve mukoza içeren katlantılardır.
} Lieberkühn Kriptaları (intestinal bezler)... Tubuler yapıdaki bu bezler villusların tabanındaki lamina propriaya uzanırlar.
} Peg Hücreleri... Fallopian Tüplerinde mukozayı oluşturan 2 hücre tipinden biridir. Silyalı kolumner hücreler arasındadırlar ve mukus sekrete ederek, ovumun uterusa taşınmasına yardımcı olurlar.
} C Cells... Tiroid bezinde Parafollikuler, kalsitonin salgılayan hücrelerdir.
} Lambda Granülleri... Plateletlerin içerdiği 175-200 mm çapında olan ve lizozomal enzimler içeren granüllerdir.
} Kupfer Hücreleri... RES'den derive olan sinuzoidal endotelyal hücreler arasında yaygın bulunan oval nukleus, bol mitokondria, gelişmiş Golgi Organeli olan hücrelerdir.
} İto Hücreleri... Karaciğerde Disse mesafesinde bulunan yağ ve vitamin A'yı retinil esteri halinde depo-layan hücrelerdir. Sirozda kollojenizasyondan sorumludur.
} Langerhans Adacıkları... Pankreas yapısında endokrin hücrelerin topluluklarıdır.
} (PP) F Hücreleri... Pankreatik polipeptid salgılarlar. Pankreatik polipeptid, pankreasın exokrin enzim ve HCO3- sekresyonunu azaltır, safra kesesi relaksasyonuna sebep olur.
} D Hücreleri... Pankreastan somatostatin salgılayan hücrelerdir. Etkileri glukagon, büyüme hormonu ve insulin salınımının inhibisyonudur.
} Kalsekestrin... Sarkoplazmik Retikulumda kalsiyumun gevşek olarak bağlandığı yapı.
} Wolff-Chaikoff Etkisi... Yüksek dozda İodine(I2) alımıyla tiroid hormon sentezinin ihhibe olmasıdır.
} Renshaw Hücresi... Spinal Kordda ön boynuzda inhibitör hücrelerdir. Motornöronların kollateral axonlarından input alırlar ve uyarıldıklarında motornöronda inhibisyon yaparlar.

} Poiseville Denklemi... Kan damarlarındaki rezistansı değiştiren faktörleri verir.
R= Rezistans r= Damarın yarıçapı
h= Vizkozite l= Damarın uzunluğu
R= 8hl/ r4

} Kapasitans (Komplians)... Kan damarlarının genişleyebilirliğini tarifler. Basınç değişikleriyle volüm değişiminin nasılolduğunu tarifler.
C= V/P C= Kapasitans
V= Volume
P= Basınç

} Dalton Kanunu... Bir gazın gaz karışımındaki parsiyel basıncı, fraksiyonel konsantrasyonuna bağlıdır.
} Parsiyel Basınç...Total Basınç x Konsantrasyon Fraksiyonu Albrightın Herediter Osteodistrofisi (Psödo hipoparatiroidizm Tip 1a): G proteindeki defekte bağlı PTH'a end organda (kemik ve böbrek) rezistans olmasıdır.
} Zellweger Sendromu... Peroksizom yokluğuyla giden; nörolojik, hepatik ve böbrek problemleri olan genetik bir hastalıktır.
} Reed-Sternberg Hücreleri: Hodgkin hastalığında çift vakuollü nukleus içeren dev hücrelerdir.
} Kaldesmon: Düz kas içindeki ince filamentlerin yapısındadır. TnT ve TnI ile fonksiyonel olarak benzerdir.
} Kardiodilatin ve Kardionatrin... ANP gibi atriumdan salınan sıvı ve elektrolit dengesini sağlayan ve kan basıncını düşüren özel kalp kası hücreleridir.
} Sirkumvallat Papillaları... Sulcus Terminalisin önünde dilde yerleşik 10-15 adet geniş, sirküler papillalardır ve tat tomurcuklarını taşırlar.
} Von Ebner Bezleri... Minör tükrük bezleridir ve seröz sekresyona sahiptirler. Tat tomurcuklarının uyarılmasında salgılarıyla yardımcı olurlar.
} Hirschsprung Hastalığı... Nöral krest hücrelerinin kolonun distal bölgesine göç etmesi olmadığı için Auerbach Plexusu yokluğu ile seyreder. Kolonda dilatasyon meydana gelir.
} Keratohyalin Granülleri... Epidermis, Stratum granulosumunda bulunan Keratinositler içindeki granüllerdir. Histidin ve sistinden zengin protein içerirler ve keratin filamentlerini birleştirirler.
} Lacis Hücreleri... Juxtaglomeniler apparatus yapısındaki extraglomeruler mesangial hücrelerdir. Afferent ve efferent glomerular arterioller arasında uzanırlar.
} Medullipin l... Renal interstisyumda medulladaki kapiller ve tubulleri çevreleyen hücrelerden salınan vazodepresör bir hormondur ve karaciğerde Medullipin ll'ye çevrilerek kan basıncını düşürür.
} Entactin... Tüm Bazal Lamina'larda bulunan sulfatlanmış bin glikoproteindir. Laminine bağlanıp, lamina densada Tip IV kollajen ile bağlanmayı sağlar.
} Terascin... Enbriyonik dokularda gelişen sinir sistemindeki glial hücrelerden salınan bir glikoproteindir. Hücre matrix adhezyonunu etkiler ve migrasyonda rol alır.
} Kondronektin... Kıkırdakta yer alan ve kondrositler ile tip 2 kollajeni bağlayan bir glikoproteindir. Kıkırdak gelişiminden sorumludur.
} Osteonektin... Kemikte bulunan ve minerallerin tip 1 kollajene bağlanmasını sağlayan bir glikoproteindir.
} Fibrillin... Elastini demetler halinde tutan bir glikoproteindir. Elastik liflerin periferik mikrofibrillerindeki temel komponenttir.
} Chief Hücreleri... Paratiroid bezlerinde bulunan küçük, bazofilik, PTH salgılayan hücrelerdir.
} Oxyphil Hücreler... Paratiroid bezlerinde bulunan geniş, eozinafilik ve tek tek veya parakimde demetler halinde bulunan hücrelerdir.
} Üregastron...: Duodenumdaki, Brunner hücreleri tarafından salınırlar ve HCL sekresyonunu inhibe ederler.
} Peyer Plakları... İnce bağırsak lamina propriasındaki lenf nodları, ileumda muskularis mukozadan submukozaya genişleyen agregatları oluştururlar.
} Beyaz Yağ Dokusu... Tüm vücutta derinin derin tabakalarında enerji deposu olarak rol alır. Total vücut ağırlığının %20'sini oluşturur.
} Kahverengi Yağ Dokusu... Yenidoğan memelilerde bulunur. Erişkinlerde az miktardadır. Vücut ısısının düzenlenmesinde görev alır.
} Lipoblast... Adipositlerin meydana geldiği mezenşimden derine olan hücrelerdir.
} Eustachian Tüpü... Nasofarinx ile orta kulak arasında bağlantıyı sağlayan ve orta kulak ile dış ortam arası hava basıncını eşitleyen kanaldır.
} Kulchitsky veya K Hücreleri... Tüm solunum traktus epiteli boyunca bulunan, nöroendokrin sistemin bir parçası olan Serotonin, Bombesin ve Kalsitonin içeren sekretuar granülleri olan hücrelerdir.
} Ampulla Vateri... Pankreas ve safra kanalları içeriklerini duodenum 2. kıtasına aktarmadan birleşerek Ampullla Vateri oluştururlar.
} Oddi Sfinkteri... Safra ve pankreas salgılarının duodenuma aktarılması bazı düz kas liflerinin oluşturduğu Oddi Sfinkteri ile sağlanır. Yapısında koledok, pankreas kanallarının çevresinde ve ampulla çevresindeki düz kas yapısı bulunur.
} Glisson Kapsülü... Karaciğerin dış yüzünü çevreleyen retikulin liflerden ve (Tip 3 Kollajen) kollejen yapısında bir kapsüldür. Karaciğeri lob ve babüllere ayırır.
} Bellini Kanalları... Toplayıcı kanallar kortex boyunca paralel demetler halinde uzanıp ve medullada Bellini Kanallarını oluştururlar. Bu kanallar Renal Papilla tepesine açılarak idrarı pelvikalisiyel sisteme taşırlar.
} Meissner Plexusu... Sindirim sisteminde submukozal yerleşimli Parasempatik plexustur. Mukozal bezlere ve muscularis mukozadaki düz kaslara postganglionik uyarı sağlar.
} Rattke Kesesi... İlkel ağız kavite tavanıdır. Epitelyal büyümesinden ön hipofiz gelişir. Stellate (Granül) Hücreleri: Serebral Kortexin altı tabakasından dış ve iç Granüler Tabakada bulunan hücrelere verilen isimdir.
} Martinotti Hücreleri... Poligonal, kısa dendritli serebral kortex Gangliozik tabakada bulunan hücrelere verilen isimdir.
} Cajal Horizantal Hücreleri... Küçük, iğsi yapıda serebral kortex Plexiform tabakada bulunan hücrelere verilen isimdir.
} Von Ebner Glandları... Sircumuallat papillae üstünde bulunan tat tomurcuklarının çevresindeki oluk-lara seröz sıvı salarak, tat oluşturan maddelere çözünürlük sağlayan bezlere verilen isimdir.
} Bowman Bezleri... Olfaktör epitelde koku algılanmasında görev alırlar.
} Zeis Glandları ... Kirpiklerdeki sebore salgılanmadan sorumlu bezlere verilen isimdir.
} Moll Glandları... Kirpiklerdeki apokrin ter bezlerine verilen isimdir.
} PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.
} Weibel-Palade Cisimcikleri... Endotel hücrelerinde membrana bağlı VWF depolayan organellere verilen isimdir.
} Waldeyer'in Halkası... GİS ve Respiratuar sistem için koruyucu görev yapan Lingual Tonsil, Palatine Tonsil ve Adenoidlerden oluşan lenfatik dokuya verilen isimdir.
} Lacteal... Sindirim sisteminde, villus merkezinde emilen lipidi dolaşım sistemine taşımada rol alan lenfatik kanallardır.
} Defansinler... Sindirim sisteminde Paneth hücrelerinde bulunan antimikrobiyal piptidlerden birisidir.
} Goblet Hücreleri... Enterositler arasında müsin salgılayan ve intestinal içeriğin lubrikasyonunda görev alan hürelerdir.
} Osteoprogeritör Hücre ... Osteoblast ve osteositlerin deri ve olduğu primitif mezenkimal hücredir.
} Osteoid... Kollajenöz extraselüler matrixe (Tip 1 Kallajen) verilen isimdir. Kalsiyum hidroksiapapit depolanması ile mineralize olur.
 28 Şubat 2008, 01:26 
ccandostt
Elinize sağlık...
 22 Mayıs 2010, 04:38 
saja
Alkış
 09 Haziran 2010, 17:52 
hacican
Gereksiz bir calısma olmuş ama emeğe saygı sonuçta bravo: )
 10 Haziran 2010, 17:06 
dogeradem
Teşekkürler
 18 Ocak 2011, 12:06 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: