ANATOMİDE ÖZEL İSİMLER
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 9 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
} Alcock kanalı...Canalis pudendalis (içinden n. pudendus ve a.v.pudenda interna geçer ).
} Auerbach pleksusu... Plexus myentericus (barsakların tunica muscularis'i içindeki sinir ağı ).
} Bartholin bezleri... Gll. vestibulares majores (vulva'da).
} Bertin kolonları... Columnae renales (böbrekte).
} Bigelow bağı... Lig. iliofemorale (art. coxae'da).
} Bochdalek üçgeni... Trigonum lumbocostale (diaphragma'da).
} Botalli kanalı... Duc.arteriosus (embriyonal kanal olup; aorta ile a.pulmonalis arasındadır.Doğumdan sonra lig.arteriosum şeklinde kalır).
} Broca merkezi... Area phasia motoria (motor konuşma - ön konuşma merkezi ; gyrus frontalis inferior'da pars triangularis'te yer alır ; Brodmann'ın 44. ve 45. alanları).
} Brunner bezleri... Glandulae duodenales (duodenum'un submukozasında bulunan bezler).
...
 28 Şubat 2008, 01:26 
ADMiN
} Calot üçgeni... Trigonum cystohepaticum (karaciğer, duc. cysticus ve duc.communis hepatis arasındaki üçgeni - a. cystica bu üçgende bulunur).
} Camper fasyası... Fascia superficialis abdominis'in yağ tabakası panniculus adiposus).
} Clarke çekirdeği... Nuc. dorsalis - nuc. thoracicus (medulla spinalis'in cornu posterius'unda yer alır. C VII - L II düzeylerde yer alan bu çekirdekler Stilling - Clarke kolonu olarak adlandırılır).
} Cloquet düğümü... Nodi lymphoidei inguinales profundi' in canalis femoralis içinde yer alan üst - büyük düğümü.
} Colles fasyası... Fascia superficialis perinei'nin str. membranosum'u.
} Colles kırığı... Radius alt ucunun kırığı.
} Cooper bağları... Lig.suspensorium mammae (meme'de).
} Cooper bağı... Lig. pectineale (lacuna vasorum'un arka duvarını yapar).
} Corti organı... Organum spirale (iç kulaktaki ses organı).
} Cowper bezleri... Glandulae bulbourethrales.
} Deiters çekirdeği... Nuc.vestibularis lateralis.
} Descemet membranı... Lamina limitans posterior ( cornea'da).
} Douglas çıkmazı... Excavatio rectouterina.
} Douglas kavsi... Linea arcuata - linea semicircularis (rectus kılıfının arka yaprağında yer alır).
} Dupuytren kontraktürü... Aponeurosis palmaris'in kontraktürü.
} Edinger... Westphal çekirdeği Nuc.oculomotorius accessorius (CN III'ün parasempatik çekirdeği).
} Eustachio borusu... Tuba auditiva (cavitas tympani ile pharynx arasında).
} Falloppio borusu... Tuba uterina
} Fallot tetralojisi... Konjenital kalp hastalığı
} Galen veni... V. cerebri magna (sinus rectus'a açılır).
} Goll demeti... Fasciculus gracilis (med.spinalis'te).
} Graaf follikülü... Folliculus ovaricus vesiculosus.
} Haller çıkmazı... Sinus obliquus pericardii.
} Hasner kapakçığı... Plica lacrimalis (duc.nasolacrimalis'in distal sonunda).
} Hensen kanalı... Ductus reuniens (sacculus ile duc.coch.arasında)
} Hesselbach üçgeni... Trigonum inguinale (linea semilunaris, lig.inguinale ve vasa epigastrica inferior arasında yer alır).
} Heubner arteri... A. centralis longa - a. recurrens (a. Cerebri anterior'un).
} Sinus... (cavum) Higmori Sinus maxillaris
} Hilton yasası... Eklem innervasyonu ile ilgilidir.
} Heschl girusları... Gyri temporales transversi (işitme merkezlerinin yer aldığı bu giruslar gyrus temporalis superior'da yer alır).
} His demeti... Fasciculus atrioventricularis.
} Houston plikaları... Plicae transversae recti.
} Hunter kanalı... Canalis adductorius (uyluk ön bölgesinde).
} Jacobson organı... Organum vomeronasale (burun'da).
} Kiesselbach anastomozu... Septum nasi mukozasındaki arterial anastomoz olup; bulunduğu yer locus Kiesselbachi veya Little alanı olarak bilinir.
} Kocher manevrası... Duodenum'un mobilize edilmesi.
} Kocher kesisi... Subkostal abdominal insizyon.
} Kupffer hücreleri... Macrophagocytus stellatus (karaciğer sinuzoidlerindeki fagositer hücreler).
} Langer çizgileri... Sulci cutis (deri kesileri bu çizgilere paralel yapılmalıdır).
} Langerhans adacıkları ... Insulae pancreaticae (pancreas'taki endokrin adacıklar).
} Latarget siniri... Truncus vagalis anterior et posterior'dan çıkarak midenin küçük eğriliği boyunca seyreden sinirler.
} Leydig hücreleri... Endocrinocytus interstitialis (testis'te testosteron salgılayan hücreler).
} Lieutaud üçgeni... Trigonum vesicae (mesane mukozasındaki plikasız üçgen alan).
} Lissauer traktusu... Tractus dorsolateralis (medulla spinalis'te).
} Lister tüberkülü... Tuberculum dorsale (radius alt ucunda).
} Little alanı... Locus Kiesselbachi (septum nasi'de).
} Littré bezleri... Glandulae urethrales (penil üretradaki müköz bezler).
} Louis açısı... Angulus sterni.
} Luschka delikleri... Aperturae laterales ventriculi quarti (beyinde IV.vetrikülün lateral çıkmazlarındaki delikler).
} Mc Burney noktası... Karın ön duvarında ostium appendicis vermiformis'in izdüşümü. SIAS'tan göbeğe çekilen hatta SIAS'tan 5 cm uzaktaki noktadır.
} Mackenrodt bağı... Lig.transversum cervicis - lig. cardinale (uterus'un stabilizasyonunu sağlayan en önemli bağ).
} Malpighi piramidleri... Pyramides renales.
} Magendie deliği... Apertura mediana ventriculi quarti (beyinde IV.vetrikülde bulunan 3. delik).
} Meckel divertikülü... Diverticulum ilei.
} Meckel kıkırdağı... Birinci yutak kavsi kıkırdağı.
} Meckel boşluğu... Cavum trigeminale (ganglion trigeminale'nin oturduğu dura mater boşluğu).
} Meibom bezleri... Glandulae tarsales (göz kapağındaki modifiye yağ bezleri).
} Meissner pleksusu... Plexus submucosus (barsak'ta).
} Monro deliği... Foramen interventriculare (beyinde ventriculus lateralis ile ventriculus tertius arasındaki delik).
} Morgagni kolonları... Columnae anales.
} Morgagni çukurcukları... Lacunae urethrales.
} Morison çıkmazı... Recessus hepatorenalis (supine pozisyonda periton boşluğunun en çukur yeri).
} Müller kanalı... Duc. paramesonephricus.
} Oddi sifinkteri Sphincter hepatopancreatica (ampulla Vateri etrafındaki sifinkter).
} Pacchioni granulasyonları... Granulationes arachnoideae (venöz sinüslere giren araknoid uzantıları; SSS'nın venöz sisteme geçişini sağlarlar).
} Parona aralığı... Spatium intermusculare antebrachii (Pirogoff - Parona aralığı olarak ta adlandırılır).
} Passavant kabartısı... Yutma esnasında farinks arka duvarında ortaya çıkan çıkıntı.
} Pecquet sarnıcı... Cisterna chyli
} Pecquet kanalı... Ductus thoracicus
} Petit üçgeni... Trigonum lumbale (m.latissimus dorsi, m.obliquus internus abdominis ve crista iliaca arasında oluşur).
} Peyer plakları... Folliculi lymphatici agregati (ileum'da).
} Pirogoff açısı... Angulus venosus (boyun kökünde v.subclavia ile v. jugularis interna'nın birleşim yerinde).
} Pfannenstıel insizyonu... Alt abdominal transvers kesisi.
} Pott fraktürü... Fibula alt uç kırığı
} Poupart bağı... Lig.inguinale.
} Purkinje lifleri... Rami subendocardiales (kalbin ileti sisteminde).
} Rathke kesesi... Saccus hypophysialis (yutakta adenohipofizi oluşturacak olan ektodermal orijinli embriyonal kese).
} Reissner membranı... Membrana vestibularis (iç kulakta scala vestibuli ile scala media - duc.cochlearis arasındaki ince duvar).
} Remak kordonları... Lamina hepatica (karaciğer hücreleri tarafından yapılan hücre dizileri; aralarında karaciğer sinuzoidleri vardır).
} Retzius aralığı... Spatium prevesicale.
} Riolan demeti... Proc.styloideus'tan başlıyan (m. stylopharyngeus, m.sty lohyoideus, m. styloglossus, lig. stylomandibulare, lig. stylohyoideum) kas ve bağların oluşturduğu yapı.
} Riolan kavsi... A. mesenterica superior ile a. mesenterica inferior arasındaki anastomotik bağlantı.
} Rolando oluğu... Sulcus centralis - sulcus Rolandi. (beyinde frontal ve parietal loblar arasındaki oluk).
} Scarpa üçgeni... Trigonum femorale (lig. inguinale, m. sartorius ve m. adductor longus arasında oluşur).
} Scarpa ganglionu... Ganglion vestibulare.
} Scarpa fasyası... Fascia superficialis abdominis'in str.membranosum'u.
} Schlemm kanalı... Sinus venosus sclerae (gözde - sklerokorneal birleşekte humour aquosus'un emildiği).
} Sibson fasyası... Membrana suprapleuralis.
} Sertoli hücreleri... Epitheliocytus sustenans (testis'te).
} Skene bezleri... Glandulae urethrales - gll.paraurethrales (kadın'da).
} Stenon kanalı... Ductus parotideus - Stensen kanalı.
} Sylvius oluğu... Sulcus lateralis (beyin'de).
} Sylvius kanalı... Aquaeductus cerebri - mesencephali (beyinde; III. ve IV. ventriküller arasındaki kanal).
} Tenon kapsülü ... Fascia - capsula bulbi.
} Thebesius venleri... Venae cardiacae minimae.
} Treitz bağı... M. (lig.) suspensorium duodeni (flex.duodenojejunalis ile diaphragma'nın crus dex.'u arasında uzanır).
} Tyson bezleri... Glandulae praeputiales.
} Valsalva sinüsleri... Sınus aortae.
} Vesalius deliği... Framen Vesali (for.ovale'nin iç yanında küçük bir venin geçtiği variasyonel delik).
} Vidius siniri... N.canalis pterygoidei (n.petrosus major et profundus'un birleşmesi ile oluşur).
} Volkmann kanalı... Canalis perforans (kemik'te).
} Waldeyer'in lenfatik halkası... Anulus lymphaticus (isthmus faucium etrafındaki tonsilla halkası).
} Wernicke alanı... Area phasia sensoria - arka konuşma merkezi (beyin'de gyrus supramarginalis + gyrus angularis'i içine alan Brodmann'ın 39. - 40. alanları).
} Wharton kanalı... Ductus submandibularis.
} Willis poligonu... Circulus arteriosus cerebri.
} Winslow deliği... Foramen epiploicum - for. bursa omentalis (arka duvarını VCI, ön duvarını lig. hepatoduodenale içerikleri, üst duvarını karaciğer, alt duvarını duodenum yapar).
} Wolff kanalı... Ductus mesonephricus.
} Wrisberg bağı... Lig.meniscofemorale anterius.
} Giannuzi Yarımayları... Mikst bezlerde bulunan seröz salgıyı lümene boşaltan hücreler topluluğu görünümüne verilen isimdir.
} Paneth hücreleri... İnce bağırsak, çekum ve sağ kolon başlangıcında yer alırlar. Lizozim içerirler ve anti-bakteriyel etkiye sahip hürelere verilen isimdir.
} Jukstekapiller (J) reseptörler... Pulmoner damarlara yakın yerleşmiş olan unmyelinize C liflerinin sonlanmalarına verilen özel isimdir. Akciğerin hiperinflasyonu ile stimule olur.
} Rufiini Cisimcikleri... Derideki basınç duyusunu algılayan kapsüle reseptöre verilen isimdir.
} Brunner Glandları ... Duedenum ilk kısımlarında submukozada mukus salgılayan bezlere verilen isimdir.
} M Hücreleri... İnce bağırsak villusunda kök hücrelerden köken aldığı ve antijene yönelik yanıtta rol aldığı düşünülen hücrelere verilen isimdir.
} Chief (Esas) hücre (Zimogen hücre)... Mide corpusunda pepsinojen salgılayan hücredir.
} Oksintik (Parietal) hücre... Mide corpusunda bulunan HCL ve İF salgılayan, yapısında bol miktarda mitokondri bulunduran hücreye verilen isimdir.
} Cushing Refleksi... Kranium içi basınç artmasından kaynaklanan özel tipte bir MSS iskemik cevabıdır. İskemi ile vazomotor ve sempatik stimulasyon olur, arteriyel basınç BOS basıncını geçer ve kan dolaşımı beyinde başlar.
} Wallerian Dejenerasyon... Periferik sinir aksonları kesildiğinde, kopan segmentin dejenerasyona uğramasıdır.
} Meissner Korpuskülü... Demiste papillalar içerisinde Tunika Submukozada bulunan dokunma duyu sinir sonlanmasına verilen isimdir.
} Bainbrigde Refleksi... Atrial volüm fazlalığında atrial gerim reseptörleri tarafından oluşturulan taşikardiye verilen isimdir.
} Paccini Cisimcikleri ... Deride ve kas boyunca dağılım gösteren kapsüllü vibrasyon duyusunu alan korpüsküldür.
} Bezold - Jarisch Reflexi... Sol ventrikül endokardiyal gerim reseptörlerinin uyarılması ile hipotasiyon ve bradikardi meydana gelmesidir.
} Sharpey Lifleri... Periostun dış fibroz tabakasından matrix içine giren kollajen fibril demetlerine denir. Bu lifler sayesinde periost kemiğe yapışır.
} Hawship Lakünası... Kemik rezorbsiyonu olan bölgelerde enzimatik aktivite ile oluşan, içinde osteok-lastlar içeren çukurcuklar.
} Havers Kanalları... Compact kemikte (Sekonder, olgun kemik) kan damarlarını taşıyan kemik uzun eksenine paralel kanallardır.
} Volkman kanalları... Havers'e periosteumdan damar taşıyan, kemik uzun eksenine dik kanallardır.
} Hering cisimcikleri... ADH ve oksitosin hormonlarının hipofizde depolandığı cisimciklere verilen isimdir.
} Reisner Membranı... Kohlea'da Scala Media ve Sçala Vestibuli arasında bulunan membrandır.
} Nissl Cisimcikleri... Perikaryodn (Soma)'da GER ve serbest ribozomların oluşturdukları ışık mikroskobunda görülen bazofilik granüler alanlardır.
} Betz'in Dev Hücreleri... Gyrus presantralisde, Brodman'ın 4 nolu sahasındaki hücrelerdir. Cortex cerebrinin 5. tabakasındaki hücrelerdir.
} Rozenthal Fibrilleri... Serebellar pilositik astrositomda, astrositlerin uzantılarının yaptığı saç benzeri liflerdir.
} Basket Hücreleri... Seröz tükrük bezlerinde asini çevresindeki bir çeşit hücredir. Actin mikrofilamantları ve myozin içerir ve sekresyonların ağır boşluğuna geçmesini sağlar.
} Langerhans Hücreleri... Epidermis'te St. Spinosumda bulunan antijen presente eden hücrelerdir. Mezo-derm orijinlidir.
} Birbeck Granülleri... Langerhans hücrelerinde raket şeklindeki sitoplazmik granüllerdir.
} Merkel Hücresi... Epidermis St. Bazale'de mekanoreseptör olarak göre ev alırak dokunma duyusunu algılayan hücredir.
} Billroth Cisimcikleri... Dalak kırmızı pulpasında düzensiz retikuler bağ doku yaprakçıklarıdır ve çevre-deki sinuslerle anostomoz yaparlar.
} Bruch Menbranı... Üvea'da choroid'in iç tabakasıdır ve retinanın pigmente epitelinin bazal membranıdır.
} Bowman Membranı... Kornea'nın 5 tabakasından biridir. Hücre içeriği yoktur.
} Clara Hücreleri... Terminal branşiollerde sitoplazmasında glikojen granülleri, Golgi komplexleri ve mitokondria içeren, siliasız kolumnar hücrelerdir.
} Clear Hücreleri... Ekrin (Merokrin) ter bezlerinde piramidal yapıda, sekretuar granülü az, glikojen içeriği yüksek; iyon ve su taşınmasında görev alan hücrelerdir.
} Alveoler Makrofajlar (Dust Hücreleri)... Kalp yetmezliğinde demir pigmenti (Hemosiderin) ile pozitif boyanan RES kökenli hücrelere verilen isimdir.
} Littre Bezleri Erkek üretrasında duvarda bulunan küçük mukus salgılayan bezlerdir.
} Reinke Kristalleri... Testisin Leyding hücrelerinde bulunan, ışık mikroskobunda görülebilen stoplazmik kristallere verilen isimdir.
} Juxtaglomerular Aparatus... Bir nefronun glomeruler afferent arteriyol ve distal kıvrıntılı tübülünün oluşturduğu özel bir yapıdır. Kan basıncı düzenlenmesinde Renin Anjiotensin-Aldosteron siste-minde görev alır.
} Ranvier Düğümleri... Periferik sinir sisteminde Schwann Hücresinin oluşturduğu myelin kılıfının mevcut olmadığı axonal noktalara verilen isimdir.
} Podosit... Glomerulusu saran Bowman Kapsülü'nün visceral tabakasının yapısındaki Epitelyal hücredir.
} Pedisel... Kandaki maddeler kapiller fenestralardan filtre edildikten sonra bazal membranı geçer ve ayaksı çıkıntılar (Footprocess) arasındaki porları yani Pedisel'i geçerek Bowman mesafesine geçer.
} Juxtaglomerular Hücreler... Glomerul afterent artekrilyol media tabakasında Renin salgılayan miyoepitelyal hücrelere verilen isimdir.
} Ryanodine Reseptörü... T-Tübül aksiyon potansiyelinin, sarkoplazmik retikuluma iletimi salınımı sırasında görev yapan SR membranındaki reseptör.
} Hassal Cisimcikleri... Timus medullasında bulunan eozinofilik yapılara verilen isimdir.
} Wolffian Kanalcıkları... Erkeklerde embriyonik dukt sisteminin parçası ve reproduktif sistem ductuslarını oluşturur.
} Vasa Rekta... Renol Medulla'dan Henle Loop'una paralel halde kanalcıklar oluşturan kan damarlarına verilen isimdir.
} Rezistin... A dipöz doku tarafından kaynaklanan, insülinin etkilerini inhibe etme yeteneği olan hormon.
} Ohm Yasası... Akım (voltaj), voltaj ile direkt, rezistans ile indirekt orantılıdır.
} I(Akım)=E/R E... Voltaj R: Rezistans
} (Auerbach) Myenterik Plexus... Sindirim sisteminde T-Musurlaris Propria'da sirkuler ve longitudinal kas tabakası arasında yerleşmiş plexustur-parasempatiktir.
} Leydig Hücresi... Testesteron salgılayan testisin seminifer tubulleri (intenstiyel hücre) arasındaki hücredir.
} Hering-Breuer Reflex... Akciğerlerin genişlemesi afferent sinirleri uyarır, bu da medulladaki inspiratuar sinirleri inhibe ederek inspirasyonun kesilmesini sağlar.
} Graffian Folikülü... Ovulasyondan hemen önceki matur folliküldür.
} Golgi Tendon Organı... Tendonun çevresindeki kollajen demetlerinde yerleşen gerilime duyarlı me-kanoreseptörlerdir. Afferent sinir liflerine (Grup Ib) denir.
} Frank Starling Kanunu... Stroke volüm ile end-diastolik volüm arasındaki ilişkidir. End diastolik volüm arttıkça stroke volümünde de artış olur.
} Sertoli Hücresi... Seminifer tubul epitelini oluşturan iki hücre tipinden biridir. Jpermatojenik hücreler için destek olurlar.
} Kerckring Valuleri... İnce bağırsakta bulunan plica ciraslaris'tir. Submukoza ve mukoza içeren katlantılardır.
} Lieberkühn Kriptaları (intestinal bezler)... Tubuler yapıdaki bu bezler villusların tabanındaki lamina propriaya uzanırlar.
} Peg Hücreleri... Fallopian Tüplerinde mukozayı oluşturan 2 hücre tipinden biridir. Silyalı kolumner hücreler arasındadırlar ve mukus sekrete ederek, ovumun uterusa taşınmasına yardımcı olurlar.
} C Cells... Tiroid bezinde Parafollikuler, kalsitonin salgılayan hücrelerdir.
} Lambda Granülleri... Plateletlerin içerdiği 175-200 mm çapında olan ve lizozomal enzimler içeren granüllerdir.
} Kupfer Hücreleri... RES'den derive olan sinuzoidal endotelyal hücreler arasında yaygın bulunan oval nukleus, bol mitokondria, gelişmiş Golgi Organeli olan hücrelerdir.
} İto Hücreleri... Karaciğerde Disse mesafesinde bulunan yağ ve vitamin A'yı retinil esteri halinde depo-layan hücrelerdir. Sirozda kollojenizasyondan sorumludur.
} Langerhans Adacıkları... Pankreas yapısında endokrin hücrelerin topluluklarıdır.
} (PP) F Hücreleri... Pankreatik polipeptid salgılarlar. Pankreatik polipeptid, pankreasın exokrin enzim ve HCO3- sekresyonunu azaltır, safra kesesi relaksasyonuna sebep olur.
} D Hücreleri... Pankreastan somatostatin salgılayan hücrelerdir. Etkileri glukagon, büyüme hormonu ve insulin salınımının inhibisyonudur.
} Kalsekestrin... Sarkoplazmik Retikulumda kalsiyumun gevşek olarak bağlandığı yapı.
} Wolff-Chaikoff Etkisi... Yüksek dozda İodine(I2) alımıyla tiroid hormon sentezinin ihhibe olmasıdır.
} Renshaw Hücresi... Spinal Kordda ön boynuzda inhibitör hücrelerdir. Motornöronların kollateral axonlarından input alırlar ve uyarıldıklarında motornöronda inhibisyon yaparlar.

} Poiseville Denklemi... Kan damarlarındaki rezistansı değiştiren faktörleri verir.
R= Rezistans r= Damarın yarıçapı
h= Vizkozite l= Damarın uzunluğu
R= 8hl/ r4

} Kapasitans (Komplians)... Kan damarlarının genişleyebilirliğini tarifler. Basınç değişikleriyle volüm değişiminin nasılolduğunu tarifler.
C= V/P C= Kapasitans
V= Volume
P= Basınç

} Dalton Kanunu... Bir gazın gaz karışımındaki parsiyel basıncı, fraksiyonel konsantrasyonuna bağlıdır.
} Parsiyel Basınç...Total Basınç x Konsantrasyon Fraksiyonu Albrightın Herediter Osteodistrofisi (Psödo hipoparatiroidizm Tip 1a): G proteindeki defekte bağlı PTH'a end organda (kemik ve böbrek) rezistans olmasıdır.
} Zellweger Sendromu... Peroksizom yokluğuyla giden; nörolojik, hepatik ve böbrek problemleri olan genetik bir hastalıktır.
} Reed-Sternberg Hücreleri: Hodgkin hastalığında çift vakuollü nukleus içeren dev hücrelerdir.
} Kaldesmon: Düz kas içindeki ince filamentlerin yapısındadır. TnT ve TnI ile fonksiyonel olarak benzerdir.
} Kardiodilatin ve Kardionatrin... ANP gibi atriumdan salınan sıvı ve elektrolit dengesini sağlayan ve kan basıncını düşüren özel kalp kası hücreleridir.
} Sirkumvallat Papillaları... Sulcus Terminalisin önünde dilde yerleşik 10-15 adet geniş, sirküler papillalardır ve tat tomurcuklarını taşırlar.
} Von Ebner Bezleri... Minör tükrük bezleridir ve seröz sekresyona sahiptirler. Tat tomurcuklarının uyarılmasında salgılarıyla yardımcı olurlar.
} Hirschsprung Hastalığı... Nöral krest hücrelerinin kolonun distal bölgesine göç etmesi olmadığı için Auerbach Plexusu yokluğu ile seyreder. Kolonda dilatasyon meydana gelir.
} Keratohyalin Granülleri... Epidermis, Stratum granulosumunda bulunan Keratinositler içindeki granüllerdir. Histidin ve sistinden zengin protein içerirler ve keratin filamentlerini birleştirirler.
} Lacis Hücreleri... Juxtaglomeniler apparatus yapısındaki extraglomeruler mesangial hücrelerdir. Afferent ve efferent glomerular arterioller arasında uzanırlar.
} Medullipin l... Renal interstisyumda medulladaki kapiller ve tubulleri çevreleyen hücrelerden salınan vazodepresör bir hormondur ve karaciğerde Medullipin ll'ye çevrilerek kan basıncını düşürür.
} Entactin... Tüm Bazal Lamina'larda bulunan sulfatlanmış bin glikoproteindir. Laminine bağlanıp, lamina densada Tip IV kollajen ile bağlanmayı sağlar.
} Terascin... Enbriyonik dokularda gelişen sinir sistemindeki glial hücrelerden salınan bir glikoproteindir. Hücre matrix adhezyonunu etkiler ve migrasyonda rol alır.
} Kondronektin... Kıkırdakta yer alan ve kondrositler ile tip 2 kollajeni bağlayan bir glikoproteindir. Kıkırdak gelişiminden sorumludur.
} Osteonektin... Kemikte bulunan ve minerallerin tip 1 kollajene bağlanmasını sağlayan bir glikoproteindir.
} Fibrillin... Elastini demetler halinde tutan bir glikoproteindir. Elastik liflerin periferik mikrofibrillerindeki temel komponenttir.
} Chief Hücreleri... Paratiroid bezlerinde bulunan küçük, bazofilik, PTH salgılayan hücrelerdir.
} Oxyphil Hücreler... Paratiroid bezlerinde bulunan geniş, eozinafilik ve tek tek veya parakimde demetler halinde bulunan hücrelerdir.
} Üregastron...: Duodenumdaki, Brunner hücreleri tarafından salınırlar ve HCL sekresyonunu inhibe ederler.
} Peyer Plakları... İnce bağırsak lamina propriasındaki lenf nodları, ileumda muskularis mukozadan submukozaya genişleyen agregatları oluştururlar.
} Beyaz Yağ Dokusu... Tüm vücutta derinin derin tabakalarında enerji deposu olarak rol alır. Total vücut ağırlığının %20'sini oluşturur.
} Kahverengi Yağ Dokusu... Yenidoğan memelilerde bulunur. Erişkinlerde az miktardadır. Vücut ısısının düzenlenmesinde görev alır.
} Lipoblast... Adipositlerin meydana geldiği mezenşimden derine olan hücrelerdir.
} Eustachian Tüpü... Nasofarinx ile orta kulak arasında bağlantıyı sağlayan ve orta kulak ile dış ortam arası hava basıncını eşitleyen kanaldır.
} Kulchitsky veya K Hücreleri... Tüm solunum traktus epiteli boyunca bulunan, nöroendokrin sistemin bir parçası olan Serotonin, Bombesin ve Kalsitonin içeren sekretuar granülleri olan hücrelerdir.
} Ampulla Vateri... Pankreas ve safra kanalları içeriklerini duodenum 2. kıtasına aktarmadan birleşerek Ampullla Vateri oluştururlar.
} Oddi Sfinkteri... Safra ve pankreas salgılarının duodenuma aktarılması bazı düz kas liflerinin oluşturduğu Oddi Sfinkteri ile sağlanır. Yapısında koledok, pankreas kanallarının çevresinde ve ampulla çevresindeki düz kas yapısı bulunur.
} Glisson Kapsülü... Karaciğerin dış yüzünü çevreleyen retikulin liflerden ve (Tip 3 Kollajen) kollejen yapısında bir kapsüldür. Karaciğeri lob ve babüllere ayırır.
} Bellini Kanalları... Toplayıcı kanallar kortex boyunca paralel demetler halinde uzanıp ve medullada Bellini Kanallarını oluştururlar. Bu kanallar Renal Papilla tepesine açılarak idrarı pelvikalisiyel sisteme taşırlar.
} Meissner Plexusu... Sindirim sisteminde submukozal yerleşimli Parasempatik plexustur. Mukozal bezlere ve muscularis mukozadaki düz kaslara postganglionik uyarı sağlar.
} Rattke Kesesi... İlkel ağız kavite tavanıdır. Epitelyal büyümesinden ön hipofiz gelişir. Stellate (Granül) Hücreleri: Serebral Kortexin altı tabakasından dış ve iç Granüler Tabakada bulunan hücrelere verilen isimdir.
} Martinotti Hücreleri... Poligonal, kısa dendritli serebral kortex Gangliozik tabakada bulunan hücrelere verilen isimdir.
} Cajal Horizantal Hücreleri... Küçük, iğsi yapıda serebral kortex Plexiform tabakada bulunan hücrelere verilen isimdir.
} Von Ebner Glandları... Sircumuallat papillae üstünde bulunan tat tomurcuklarının çevresindeki oluk-lara seröz sıvı salarak, tat oluşturan maddelere çözünürlük sağlayan bezlere verilen isimdir.
} Bowman Bezleri... Olfaktör epitelde koku algılanmasında görev alırlar.
} Zeis Glandları ... Kirpiklerdeki sebore salgılanmadan sorumlu bezlere verilen isimdir.
} Moll Glandları... Kirpiklerdeki apokrin ter bezlerine verilen isimdir.
} PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.
} Weibel-Palade Cisimcikleri... Endotel hücrelerinde membrana bağlı VWF depolayan organellere verilen isimdir.
} Waldeyer'in Halkası... GİS ve Respiratuar sistem için koruyucu görev yapan Lingual Tonsil, Palatine Tonsil ve Adenoidlerden oluşan lenfatik dokuya verilen isimdir.
} Lacteal... Sindirim sisteminde, villus merkezinde emilen lipidi dolaşım sistemine taşımada rol alan lenfatik kanallardır.
} Defansinler... Sindirim sisteminde Paneth hücrelerinde bulunan antimikrobiyal piptidlerden birisidir.
} Goblet Hücreleri... Enterositler arasında müsin salgılayan ve intestinal içeriğin lubrikasyonunda görev alan hürelerdir.
} Osteoprogeritör Hücre ... Osteoblast ve osteositlerin deri ve olduğu primitif mezenkimal hücredir.
} Osteoid... Kollajenöz extraselüler matrixe (Tip 1 Kallajen) verilen isimdir. Kalsiyum hidroksiapapit depolanması ile mineralize olur.
 28 Şubat 2008, 01:26 
ccandostt
Elinize sağlık...
 22 Mayıs 2010, 04:38 
saja
Alkış
 09 Haziran 2010, 17:52 
hacican
Gereksiz bir calısma olmuş ama emeğe saygı sonuçta bravo: )
 10 Haziran 2010, 17:06 
dogeradem
Teşekkürler
 18 Ocak 2011, 12:06 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER:
  Anasayfa   Bilgi Yarışması   Deneme Sınavı   Çalışma Soruları   Forum   Dosyalar   Linkler   Anketler   Etkinlikler   Özel Mesajlar   Sözlük  
  Üyeler   Yöneticiler   Favori Sorular   Soru Ekle   Soru Sınıfla   Tüm Sorular   Günün Sorusu  
  Üye Ol   Üye Girişi Yap   Üye Çıkışı Yap   Üyelik Ayarları  Banka 
  Destek  Site Haritası   Site İçi Arama   İletişim