CİSİMCİKLER VE HÜCRELERDE ÖZEL İSİMLER
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 9 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
} "Guarneri" Cisimcikleri...Variola (Çiçek) (intrasitoplazmik asidofilik)
} "Lysse" cisimcikleri... Kuduz
} "Negri" cisimcikleri... Kuduz (intrasitoplazmik asidofilik)
} "Lewinthal-Coletilre" cisimcikleri... C.psittaki enfeksiyonları
} "Baykuş Gözü" (owl's eye) cisimcikleri... CMV enfeksiyonları (intranükleer+perinükleer inklüzyon)
} "Balon" hücreleri... Condyloma accuminatum (HPV enfeksiyonu)
} "Cowdry A" cisimciği... HSV, VZV (intranükleer)
} "Virchow" hücreleri... Yellow Fever, Lepramatoz lepra
} "Cowdry B" cisimciği... Poliomyelit, Rift valley fever (intranükleer)
} "McCoy" hücreleri... Trahom
} "Mooser" cisimcikleri... Riketsia typhii
...
 28 Şubat 2008, 01:14 
ADMiN
} "Asteroid" cisimciği... Sarkoidoz, Berilyoz, sporotrikoz (multinükleer dev hücreler içinde)
} "Martı Kanadı" görüntüsü... Campylobacter jejuni
} "Schaumann" hücresi... Sarkoidoz, Berilyoz (granülomların içinde bulunur)
} "Leishman-donovan" cisimcikleri... Leishmaniasis
} "Aschoff" cisimciği, nodülü... Akut Romatizmal ateş
} "Sklerotik madler" cisimcikleri... Kromoblastomikoz
} "Babes-Ernst" cisimcikleri... En sık Difteride görülür (birçok bakteriyel enfeksiyonda görülür) (intraselüler granüller)
} "Schüffner" cisimcikleri... Plazmodium vivax ve ovale
} "Tzanck" hücreleri... Herpes enfeksiyonlarında görülen akantolitik epitel hücr eleri
} "Halbersteadter-Prowazek" cisimcikleri... Trohom'da görülen intrasitoplazmik cisimler
} "Donovan" cisimcikleri... Calymmntobacterium granulomatis enfeksiyonları
} "Clue" hücreleri... Gardnerrella vaginalis enfeksiyonları
} "Sülfür" granülleri... Actinomyces enfeksiyonları
} "Dane" partikülü... Hepatit B virüsü
} "Councilman" cisimcikleri... Sarı Humma, Toksik veya Viral hepatitler'de tek bir hepatik hücrenin ölümü sonucu oluşur
} "Downey" Hücreleri... EBV enfeksiyonu (infeksiyöz mononükleoziste kanda görülen atipik lenfosit)
} "Koilositik" hücreler (PAP smearda)... HPV
} "Molluscum" cisimcikleri... Molluscum contagiosum
} "Brassy" cisimcikleri... Malarya'da görülen koyu boyanan büzüşmüş eritrosit
} " Fraenkel" nodülü... Epidemik tifus (R.prowazakii)
} "Warthin-Finkeldey" hücreleri... Kızamık'ta lenfoid dokuda görülen dev hücreler
} "Langhans" hücreleri (dev hücreleri)... Tüberküloz (dev hücreler, çekirdekler periferde)
} "Yabancı cisim dev hücreleri... Yabancı cisim etrafında oluşan granulomlarda görülen çekirdeklerin sitoplazmada düzensiz dağıldığı hücreler
} "Birbeck" granülleri... Histiositoz-X
} "Piyosiyanin-Piyoverdin" pigmentleri... Psödomonas enfeksiyonları
} "Gohn" odağı ve kompleksi... Tüberküloz
} "Sahanda Yumurta görünümü"... Mycoplazmanın kültürdeki kolonileri
} "Elementer cisim"... Klamidya enfeksiyonları (hücre dışı)
} "Retiküler (inisyal) cisim"... Klamidya enfeksiyonları (hücre içi)
} "Ara cisimler"... Klamidya enfeksiyonları (öküz gözü şeklinde)
} "Anitschow" ve "Aschoff" hücreleri,
} Caterpillar hücresi... Akut romatizmal kardit'te Aschaff cisimciği içinde görülen histiosit
} "Yıldızlı Gök" manzarası... Burkitt lenfoma (En hızlı büyüyen insan neoplazmı)
} "Bunina" cisimcikleri... Amyotrofik lateral skleroz
} "Auer çubukları"... AML-M3 (En sık AML-M3'te olmakla birlikte diğer AML'lerde de görülebilir)
} "Michealis-gutmann" cisimcikleri... Malakoplaki de görülür
} "Neurofibriller yumaklar"... Alzheimer hastalığı
} "Call-Exner cisimcikleri... Overin granuloza hücreli tümörü
} "Marinesco" cisimcikleri... Subst. Nigra ve pigmente nöron patolojileri
} "Curschmann" spiralleri... Bronşial astım
} "Corpora amylocea... Kronik prostatit (büyük ve laminated kalsifikasyonlar)
} "Orphan" Annie hücreleri... Overin papiller karsinoması
} "Asbestos" cisimcikleri... Asbestosis
} "Russel" cisimcikleri... Plazma hücrelerinin salgısıdır (Plazma hücreleri içinde bulunan, asidafilik, gama globulinlerin oluşturduğu pantiküller)
} "Psammoma" cisimcikleri... Overin seröz kistadenokarsinoması, Tiroidin papiller karsinoması, menengioma, oligodendrogliom
} "Reinke" kristalleri... Leydig hücreli tümör
} "Ferruginous" cisimcikleri... Asbestozis
} "Lewy" cisimcikleri... Parkinson hastalığı, Lewy hastalığı
} "Barr" cisimcigi... Dişilerdeki ikinci X kromozomunun oluşturduğu dens nükleer yapı
} "Lakunar" hücreler... Hodgkin lenfoma nodüler sklerozan tip
} "Reed-Sternberg" hücreleri... Hodgkin lenfomalar (çift çekirdekli)
} "Popcorn" hücreler... Hodgkin lenfoma, lenfositten zengin tip
} "Heinz" cisimcikleri... G-G-PD eksikliği, talessemi, splenektomi'de görülen introselüler denatüre hemoglobin
} "Hilus" hücresi... Overin sex-cord stromal tümörlerinden olan lipid cell tümörde görülür
} "Signet" Ring hücreleri (Taşlı yüzük hücreleri)... Gastrik karsinoma
} "Mallory" cisimciği... Kronik Alkolizm'de, hepatik hücrelerin sitoplazmasında görülür
} "Hobnail" hücreleri... Serviksin clear-cell karsinoması
} "Schiller-Duval" cisimcikleri... Yolk-sac tümörleri
} "Zimmerman" hücreleri... Hemangioperisitoma (en çok uterus damarları etrafında)
} "Senil plak"lar... Alzheimer hastalığı
} "Signet" cells... Overin krukenberg tümörü (Overe çoğunlukla gastrik musinöz karsinomadan metastoz sonucu oluşan tümör. Musin içeren taşlı yüzük (signetcell) hücreleri içerir)
} "Charcot-Leyden" kristalleri... Bronşial astım
} "Coffee-bean" görüntüsü... Overin benign brenner tümörü
} "Psödorozetler"... Elving sarkoma, epandimoma
} "Hurthle" hücreleri, Askanazy hücresi... Hashimoto (otoimmun) tiroidit
} "Homer-Wright" rozetleri... Nöroblastoma
} "Blefaroplast"... Epandimoma perivosküler psödorozetler, ependimal rozetler içerir
} "Blue-dome (mavi kubbe)" kistler... Memenin fibrokistik hastalığı
} "Physaliphorous" hücreleri... Kordoma'lar
} "Keratin" incileri... Yassı hücreli karsinom
} "Hirano" cisimcikleri ve "Granulovakuoler Degenerasyon"... Alzheimer hastalığı
} "Psödopalisadlar"... Glioblastoma multiforme
} "Haşlanmış Yumurta" (Fried Egg) hücreleri... Oligodendroglioma kalsifikasyon sıktır
} "Pick" cisimcikleri... Pick hastalığı'nda nöronlarda görülen intrositoplazmik cisimcik
} "Pick hastalığı... Özellikle frontol ve temponol lobların atnofisi ile giden beynin dejeneratif bir hastalığı
} "Lafora" cisimcikleri... Lafora Hastalığı (progresif myoklonik epilepsi türü bir hastalık)
} "Gandy-gamna"cisimciği... Dalaktaki kalsiyum ve hemasiderin depozitleridir. Artmış ve konjesyonuda hemolizde görülür.
} "Gamna-Fovre cisimciği... Lenfogranoloma venereum'da (C. trochomotis yapar) görülen intrositoplazmik bazofilik cisimcik
} "Glomus" cisimciği... Termoregülasyonda görev alan, ciltteki arteriovenöz anastomozları düzenleyen oluşumlardır.
} "Hassal" cisimciği... Timus medullasında keratinize epitelin dejenere lenfositler etrafında oluşturduğu yapı
} "Hematoksilen" cisimciği... SLE hastalağında görülür.
} "Kamino" cisimciği... ıntraepidermal hyalin globülleridir.
} "LE" cisimciği... Antinükleer antikorlara bağlı nükleus hasarının sonucu oluşan homojen ve kromatin yapısını kaybetmiş paterndir.
} "LE hücresi... Başka bir hücrenin antinükleer IgG (ANA) ve complemanla kaplı çekirdeğini fogosite etmiş PMN lökosit. İnvitro olarak SLE hastasının kanında oluşur. Eskiden ANA olup olmadığını öğrenmek için kullanılırdı.
} "Libman-sack" nodülleri... SLE'de görülen nonbakteryal verrüköz kardiak vejetasyonlardır. (Libman-sock endokonditi)
} "Lipofuskin" granülleri... Yaşlanma veya atrofiye bağlı, çeşitli dokularda özellikle kalp, karaciğer, beyinde biriken kahverengi sarı introselüler materyal
} "Loose" cisimciği... Eklem boşluğunda bulunan kemik yada kıkırdak parçalarıdır.
} "Nemaline" cisimciği... Dejeneratif iskelet kası hastalıklarında elektron mikroskobisinde görülen bandlardır.
} "Rosenthal" fibrilleri... (Pilositik ashositom'da görülür)
} "Pilositik Astrositom... Çocuklarda daha fazla görülen nisbeten daha iyi huylu astrositom tipi
} "Verocay" cisimciği... Schwannoma (nörilemmoma)'da hücre çekirdeklerinin oluşturduğu çit şeklinde görünüm
} "Wiebel-palada"cisimcikleri... Vonwillebrand faktör içeren endotel hücrelerindeki çubuk görünümündeki organellerdir.
} "Zebra" cisimciği... Niemann-Pick hastalığı, Tay-Sachs hastalığı ve mukopolisakkaridozda makrofajda elektron mikroskopisinde, sitoplazma'da görülen inkluzyonlardır.
} "Sitoid" cisimcikler... Sistemik lupus eritematozusta görülen küçük retina eksudalarıdır.
} "Antoni A ve Antoni B alan"... Schwannomada görülen sıklıkla biribiri ardına gelen miksoid ve hücresel alanlardıır.
} "Civatte" cisimcikleri (=Kolloid cisimcikler)... Lichen planusta görülür
} "Fuzchin" cisimcikleri: (=kanser cisimciği)... Plazmositlerin sitoplazmasındaki eozinofilik cisimciklerdir.
} "Konkard" cisimcikleri... Sarkoidozda görülür.
} "Alder-reilly" cisimcikleri... Hurler sendromunda lökositlerde görülür.
} "Herring" cisimciği... Vazopressin içeren veziküller bu cisimcikte bulunur. Nörohipofizde axonların terminal ucunda bulunan nörosekretuar granüller.
} "Pacchiani" cisimcikleri... Menenjit sonrası oluşan arachnoid granülasyonlara denir.
} Armoni - Ebstein Cisimcikleri... Diabetiklerde proksimal tübüllerde Glikoz depolanması sonucu görülen cisimciklerdir, tübül fonksiyonunu etkilemezler.
} "Howell-Jolly cisimciği... Splenektomi sonrası, megoloblastik anemiler, ciddi hemolitik anemilerde görülen eritrosit içi nükleer artıklar.
} Zelballen yumağı... Feoksimositomada tümör hücrelerinin damardan zengin bağ dokusunu yuvalara ayrılması sonucu oluşan yapı
} Apolet manzarası... Primer hiperparatidoidizmde omuzlarda kalsiyum birikimi sonucu oluşan görüntü
} Askanazy hücresi... Hashimoto tiroiditindeki Hurthle hücrelerinin diğer adıdır, patognomoniktir.
} Edrheim hücreleri... Rathke poşu artığı olan squamöz hücrelerdir. Bu hücrelerin kalıntılarından Kraniofaringioma gelişir.
} Goormaghtigh hücresi, Juxtaglomerüler hücre... Renin salgılar (Böbrekte).
} Cister Josef nodülü... Mide kanserinin Umbilikal nod tutulumu ile oluşan nodülün özel ismi.
} "Sister Josepin nodülü... Maling intraabdominal reoplazmların umblicusa metostazı sonucu oluşan nodül.
} Nish nodülü... Mide kanserinin, sol aksiller nod tutulumuyla oluşan nodülün özel ismi
} Dutcher cisimciği... Plazma hücresi nüvesi içerisindeki immmünglobulin birikimidir. Bu birikim plazma hücresi sitoplazmasında granüllü endoplazmik retikulumd ise buna Russel cisimciği denir.
} Lisch nodülü... Tip 1 Nörofiloromotoziste görülen iris hamertomları

} Mide kanseri
- Sister Joseph nodülü
- Blummer's Shelf tümörü: rektal muayeneyle farkedilen periton metastazı
- Virchow nodülü: supraklaviküler lenf nodu metastaz
- Krukenberg tümörü: overe metastaz

} Clara hücreleri... Mukozal Clara hücreleri bronşiollerde bulunur ve immunglobinlerden zengin sulu proteinöz bir madde salgılar.
} Adria hücreleri... Kardiak miyozitte, Adriamisin (=doxorubusin) toksisitesine sekonder değişikliklerdir.
} Caterpillar hücreleri... Geniş multinükleer dev hücreler olup, akut romatizmal ateşte gözlenir.
} Faggot hücreleri... Auer rod içeren AML M3'deki malign promiyelosittir.
} Physaliferös hücreleri... Kordoma'da gözlenen, çok geniş ve vakuollü sitoplazmalı tümör hücreleridir.
} Smudge hücreleri... Adenovirüsle infekte hücrelerde gözlenen ovoid nükleuslu geniş hücrelerdir.
} Esas hücre (şef)... Midede bulunan pepsin yapan hücrelerdir.
} Parietal hücre(kenar)... Midede bulunan HCI ve intrinsik faktör yapan hücrelerdir. IF (intrinsik faktör) Vit B12'yi bağlar ve ileumdan emilimini sağlar. Eksikliğinde pernisyöz anemi görülür.
} G hücreleri... Midenin antrum kısmında bulunan musin ve gastrin salgılayan hücrelerdir.
} Onkositik hücreleri... Tüm sitoplazmasını dolduran çok sayıda mitokondri içeren hücrelerdir.
} Buhot hücreleri... Hurler sendromunda karaciğerde inklüzyon cisimciği içeren hücrelere denir.
} Gargoyl hücreleri... Hurler sendromunda bir çok hücrede mukopolisakkarid birikmesi nedeniyle vakuollu görünüm oluşmasıdır.
} LE hücresi... SLE'de bulunan lupus eritematozus cisimleri ile ilgili monosit ve makrofajdır. ANA kaplı çekirdekleri fogosite etmiş PMNL.
} Epimiyoepitelyal hücre... Benign lenfoepitalyal lezyon için karekteristik olan epimiyoepitelyal hücre adacıklardır.
} Hatsianis hücreleri... Haepatit B enfeksiyonunda, bazı hepatositlerde çekirdek antijenine bağlı olarak kum tanesine benzeyen granülasyon oluşur.Bu hücrelere denir.
} Hauf-bayer hücreleri... Plasenteda stroma arasındaki hücrelere denir.
} Betz hücresi... 1.motor nöron hücrelerine denir, serebral korteknin prenentral gyrusunda bulunur (Motor konteks).
} Kulchitsky hücresi... Enteroendokrin, enterochromoffin hücre GIS'te dağılmıştır ve 20 civarında hormon ve nörotransmitter salgılar. Bronşiyal karsinoid tümör bunlardan köken alır.
} Ependimol hücre... Spinal kardun santral kanalını ve beyin ventriküllerini kaplayan hücreler.
} Downey hücresi... İnfeksiyöz meronskleoziste periferik yaymada görülen atipik lenfositler.
} Mickulicz hücreleri... Rinoskleromada granülomatöz evrede lipid içermeyen çok sayıda mikroorganizma içeren hücrelerdir.
} Rinoskleroma... Bir klebsiella türüne bağlı üst solunum yollarının kronik granülomatöz hastalığı.
} Mott hücreleri... Multipl myelomda görülür.
} Blue-blobs... Papsmear'deki atrofi.
} Blue-bodies... Deskuamatif interstisyel pnömonide alveolar makrofaj içindeki PAS(+)boyanan demir içeriğidir.
} Corpora arantii... Semilunar kapakların kapanma çizgisi boyunca görülen küçük fibroz nodüllerdir.
} Glomus cisimciği... Termoregülasyonda görev alan, ciltteki arteriovenöz anastomozları düzenleyen oluşumlardır.
} Hassal cisimciği... Keratinize epitelde konsantrik agregatlar ve timüs medullasındaki keratinlerdir.
} Heinz cisimciği... Alyuvar sitoplazmasında okside olmuş hemoglobindir.
} Hematoksilen cisimciği... SLE hastalığında görülür.
} Kamino cisimciği... ıntraepidermal hyalin globülleridir. Spitz nevüste gözlenir
} Loose cisimciği... Eklem boşluğunda bulunan kemik yada kıkırdak parçalarıdır.
} Nemaline cisimciği... Dejenaratif iskelet kası hastalıklarında elektron mikroskobisinde görülen bandlarıdır.
} Nörofibriler tangle... Alzheimer hastalığında görülen mikrotübül ilişkili protein ve nörofilamentlerdir.
} Sülfür granülleri... Actinomyces'de görülen sarı odaklardır.
} Weibel-palade cisimcikleri... Von willebrand faktör içeren endotal hücrelerindeki çubuk görünümündeki organellerdir.
} Zebra cisimciği... Niemann-Pick hastalığı, Tay-Sachs hastalığı ve mukopolisakkaridozda makrofajda elektron mikroskopisinde, Sitoplazma'da görülen inkluzyonlardır.
} Corpora amylacea... Benign prostat hiperplazisinde görülen ve glandüler lümende bulunan proteinöz maddeye denir.
} Fuzchin cisimcikleri(=kanser cisimciği)... Plazmositlerin sitoplazmasındaki eozinofilik cisimciklerdir.
} Konkard cisimcikleri... Sarkoidozda görülür.
} Alder-reilly cisimcikleri... Hurler sendromunda lökositlerde görülür.
} Pacchiani cisimcikleri... Menenjit sonrası oluşan arachnoid granülasyonlara denir.
 28 Şubat 2008, 01:14 
bjk68832
Brutons çizgisi (gingiva ve epifiz) ===== Kurşun zehirlenmesi.
Yıldızlı gök manzarası (starry sky) ======= Burkitt lenfoma
 30 Ağustos 2010, 19:29 
bjk68832
Gri Bebek? === === === Kloramfenikol
Gevşek Bebek? = === === ======Lityum
Herlequin Bebek? === ====== === İktiyozis
 31 Ağustos 2010, 23:01 
dogeradem
Çok güzel toparlanmış teşekkürler
 18 Ocak 2011, 11:57 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER:
  Anasayfa   Bilgi Yarışması   Deneme Sınavı   Çalışma Soruları   Forum   Dosyalar   Linkler   Anketler   Etkinlikler   Özel Mesajlar   Sözlük  
  Üyeler   Yöneticiler   Favori Sorular   Soru Ekle   Soru Sınıfla   Tüm Sorular   Günün Sorusu  
  Üye Ol   Üye Girişi Yap   Üye Çıkışı Yap   Üyelik Ayarları  Banka 
  Destek  Site Haritası   Site İçi Arama   İletişim