CİSİMCİKLER VE HÜCRELERDE ÖZEL İSİMLER
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 11 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
} "Guarneri" Cisimcikleri...Variola (Çiçek) (intrasitoplazmik asidofilik)
} "Lysse" cisimcikleri... Kuduz
} "Negri" cisimcikleri... Kuduz (intrasitoplazmik asidofilik)
} "Lewinthal-Coletilre" cisimcikleri... C.psittaki enfeksiyonları
} "Baykuş Gözü" (owl's eye) cisimcikleri... CMV enfeksiyonları (intranükleer+perinükleer inklüzyon)
} "Balon" hücreleri... Condyloma accuminatum (HPV enfeksiyonu)
} "Cowdry A" cisimciği... HSV, VZV (intranükleer)
} "Virchow" hücreleri... Yellow Fever, Lepramatoz lepra
} "Cowdry B" cisimciği... Poliomyelit, Rift valley fever (intranükleer)
} "McCoy" hücreleri... Trahom
} "Mooser" cisimcikleri... Riketsia typhii
...
 28 Şubat 2008, 01:14 
ADMiN
} "Asteroid" cisimciği... Sarkoidoz, Berilyoz, sporotrikoz (multinükleer dev hücreler içinde)
} "Martı Kanadı" görüntüsü... Campylobacter jejuni
} "Schaumann" hücresi... Sarkoidoz, Berilyoz (granülomların içinde bulunur)
} "Leishman-donovan" cisimcikleri... Leishmaniasis
} "Aschoff" cisimciği, nodülü... Akut Romatizmal ateş
} "Sklerotik madler" cisimcikleri... Kromoblastomikoz
} "Babes-Ernst" cisimcikleri... En sık Difteride görülür (birçok bakteriyel enfeksiyonda görülür) (intraselüler granüller)
} "Schüffner" cisimcikleri... Plazmodium vivax ve ovale
} "Tzanck" hücreleri... Herpes enfeksiyonlarında görülen akantolitik epitel hücr eleri
} "Halbersteadter-Prowazek" cisimcikleri... Trohom'da görülen intrasitoplazmik cisimler
} "Donovan" cisimcikleri... Calymmntobacterium granulomatis enfeksiyonları
} "Clue" hücreleri... Gardnerrella vaginalis enfeksiyonları
} "Sülfür" granülleri... Actinomyces enfeksiyonları
} "Dane" partikülü... Hepatit B virüsü
} "Councilman" cisimcikleri... Sarı Humma, Toksik veya Viral hepatitler'de tek bir hepatik hücrenin ölümü sonucu oluşur
} "Downey" Hücreleri... EBV enfeksiyonu (infeksiyöz mononükleoziste kanda görülen atipik lenfosit)
} "Koilositik" hücreler (PAP smearda)... HPV
} "Molluscum" cisimcikleri... Molluscum contagiosum
} "Brassy" cisimcikleri... Malarya'da görülen koyu boyanan büzüşmüş eritrosit
} " Fraenkel" nodülü... Epidemik tifus (R.prowazakii)
} "Warthin-Finkeldey" hücreleri... Kızamık'ta lenfoid dokuda görülen dev hücreler
} "Langhans" hücreleri (dev hücreleri)... Tüberküloz (dev hücreler, çekirdekler periferde)
} "Yabancı cisim dev hücreleri... Yabancı cisim etrafında oluşan granulomlarda görülen çekirdeklerin sitoplazmada düzensiz dağıldığı hücreler
} "Birbeck" granülleri... Histiositoz-X
} "Piyosiyanin-Piyoverdin" pigmentleri... Psödomonas enfeksiyonları
} "Gohn" odağı ve kompleksi... Tüberküloz
} "Sahanda Yumurta görünümü"... Mycoplazmanın kültürdeki kolonileri
} "Elementer cisim"... Klamidya enfeksiyonları (hücre dışı)
} "Retiküler (inisyal) cisim"... Klamidya enfeksiyonları (hücre içi)
} "Ara cisimler"... Klamidya enfeksiyonları (öküz gözü şeklinde)
} "Anitschow" ve "Aschoff" hücreleri,
} Caterpillar hücresi... Akut romatizmal kardit'te Aschaff cisimciği içinde görülen histiosit
} "Yıldızlı Gök" manzarası... Burkitt lenfoma (En hızlı büyüyen insan neoplazmı)
} "Bunina" cisimcikleri... Amyotrofik lateral skleroz
} "Auer çubukları"... AML-M3 (En sık AML-M3'te olmakla birlikte diğer AML'lerde de görülebilir)
} "Michealis-gutmann" cisimcikleri... Malakoplaki de görülür
} "Neurofibriller yumaklar"... Alzheimer hastalığı
} "Call-Exner cisimcikleri... Overin granuloza hücreli tümörü
} "Marinesco" cisimcikleri... Subst. Nigra ve pigmente nöron patolojileri
} "Curschmann" spiralleri... Bronşial astım
} "Corpora amylocea... Kronik prostatit (büyük ve laminated kalsifikasyonlar)
} "Orphan" Annie hücreleri... Overin papiller karsinoması
} "Asbestos" cisimcikleri... Asbestosis
} "Russel" cisimcikleri... Plazma hücrelerinin salgısıdır (Plazma hücreleri içinde bulunan, asidafilik, gama globulinlerin oluşturduğu pantiküller)
} "Psammoma" cisimcikleri... Overin seröz kistadenokarsinoması, Tiroidin papiller karsinoması, menengioma, oligodendrogliom
} "Reinke" kristalleri... Leydig hücreli tümör
} "Ferruginous" cisimcikleri... Asbestozis
} "Lewy" cisimcikleri... Parkinson hastalığı, Lewy hastalığı
} "Barr" cisimcigi... Dişilerdeki ikinci X kromozomunun oluşturduğu dens nükleer yapı
} "Lakunar" hücreler... Hodgkin lenfoma nodüler sklerozan tip
} "Reed-Sternberg" hücreleri... Hodgkin lenfomalar (çift çekirdekli)
} "Popcorn" hücreler... Hodgkin lenfoma, lenfositten zengin tip
} "Heinz" cisimcikleri... G-G-PD eksikliği, talessemi, splenektomi'de görülen introselüler denatüre hemoglobin
} "Hilus" hücresi... Overin sex-cord stromal tümörlerinden olan lipid cell tümörde görülür
} "Signet" Ring hücreleri (Taşlı yüzük hücreleri)... Gastrik karsinoma
} "Mallory" cisimciği... Kronik Alkolizm'de, hepatik hücrelerin sitoplazmasında görülür
} "Hobnail" hücreleri... Serviksin clear-cell karsinoması
} "Schiller-Duval" cisimcikleri... Yolk-sac tümörleri
} "Zimmerman" hücreleri... Hemangioperisitoma (en çok uterus damarları etrafında)
} "Senil plak"lar... Alzheimer hastalığı
} "Signet" cells... Overin krukenberg tümörü (Overe çoğunlukla gastrik musinöz karsinomadan metastoz sonucu oluşan tümör. Musin içeren taşlı yüzük (signetcell) hücreleri içerir)
} "Charcot-Leyden" kristalleri... Bronşial astım
} "Coffee-bean" görüntüsü... Overin benign brenner tümörü
} "Psödorozetler"... Elving sarkoma, epandimoma
} "Hurthle" hücreleri, Askanazy hücresi... Hashimoto (otoimmun) tiroidit
} "Homer-Wright" rozetleri... Nöroblastoma
} "Blefaroplast"... Epandimoma perivosküler psödorozetler, ependimal rozetler içerir
} "Blue-dome (mavi kubbe)" kistler... Memenin fibrokistik hastalığı
} "Physaliphorous" hücreleri... Kordoma'lar
} "Keratin" incileri... Yassı hücreli karsinom
} "Hirano" cisimcikleri ve "Granulovakuoler Degenerasyon"... Alzheimer hastalığı
} "Psödopalisadlar"... Glioblastoma multiforme
} "Haşlanmış Yumurta" (Fried Egg) hücreleri... Oligodendroglioma kalsifikasyon sıktır
} "Pick" cisimcikleri... Pick hastalığı'nda nöronlarda görülen intrositoplazmik cisimcik
} "Pick hastalığı... Özellikle frontol ve temponol lobların atnofisi ile giden beynin dejeneratif bir hastalığı
} "Lafora" cisimcikleri... Lafora Hastalığı (progresif myoklonik epilepsi türü bir hastalık)
} "Gandy-gamna"cisimciği... Dalaktaki kalsiyum ve hemasiderin depozitleridir. Artmış ve konjesyonuda hemolizde görülür.
} "Gamna-Fovre cisimciği... Lenfogranoloma venereum'da (C. trochomotis yapar) görülen intrositoplazmik bazofilik cisimcik
} "Glomus" cisimciği... Termoregülasyonda görev alan, ciltteki arteriovenöz anastomozları düzenleyen oluşumlardır.
} "Hassal" cisimciği... Timus medullasında keratinize epitelin dejenere lenfositler etrafında oluşturduğu yapı
} "Hematoksilen" cisimciği... SLE hastalağında görülür.
} "Kamino" cisimciği... ıntraepidermal hyalin globülleridir.
} "LE" cisimciği... Antinükleer antikorlara bağlı nükleus hasarının sonucu oluşan homojen ve kromatin yapısını kaybetmiş paterndir.
} "LE hücresi... Başka bir hücrenin antinükleer IgG (ANA) ve complemanla kaplı çekirdeğini fogosite etmiş PMN lökosit. İnvitro olarak SLE hastasının kanında oluşur. Eskiden ANA olup olmadığını öğrenmek için kullanılırdı.
} "Libman-sack" nodülleri... SLE'de görülen nonbakteryal verrüköz kardiak vejetasyonlardır. (Libman-sock endokonditi)
} "Lipofuskin" granülleri... Yaşlanma veya atrofiye bağlı, çeşitli dokularda özellikle kalp, karaciğer, beyinde biriken kahverengi sarı introselüler materyal
} "Loose" cisimciği... Eklem boşluğunda bulunan kemik yada kıkırdak parçalarıdır.
} "Nemaline" cisimciği... Dejeneratif iskelet kası hastalıklarında elektron mikroskobisinde görülen bandlardır.
} "Rosenthal" fibrilleri... (Pilositik ashositom'da görülür)
} "Pilositik Astrositom... Çocuklarda daha fazla görülen nisbeten daha iyi huylu astrositom tipi
} "Verocay" cisimciği... Schwannoma (nörilemmoma)'da hücre çekirdeklerinin oluşturduğu çit şeklinde görünüm
} "Wiebel-palada"cisimcikleri... Vonwillebrand faktör içeren endotel hücrelerindeki çubuk görünümündeki organellerdir.
} "Zebra" cisimciği... Niemann-Pick hastalığı, Tay-Sachs hastalığı ve mukopolisakkaridozda makrofajda elektron mikroskopisinde, sitoplazma'da görülen inkluzyonlardır.
} "Sitoid" cisimcikler... Sistemik lupus eritematozusta görülen küçük retina eksudalarıdır.
} "Antoni A ve Antoni B alan"... Schwannomada görülen sıklıkla biribiri ardına gelen miksoid ve hücresel alanlardıır.
} "Civatte" cisimcikleri (=Kolloid cisimcikler)... Lichen planusta görülür
} "Fuzchin" cisimcikleri: (=kanser cisimciği)... Plazmositlerin sitoplazmasındaki eozinofilik cisimciklerdir.
} "Konkard" cisimcikleri... Sarkoidozda görülür.
} "Alder-reilly" cisimcikleri... Hurler sendromunda lökositlerde görülür.
} "Herring" cisimciği... Vazopressin içeren veziküller bu cisimcikte bulunur. Nörohipofizde axonların terminal ucunda bulunan nörosekretuar granüller.
} "Pacchiani" cisimcikleri... Menenjit sonrası oluşan arachnoid granülasyonlara denir.
} Armoni - Ebstein Cisimcikleri... Diabetiklerde proksimal tübüllerde Glikoz depolanması sonucu görülen cisimciklerdir, tübül fonksiyonunu etkilemezler.
} "Howell-Jolly cisimciği... Splenektomi sonrası, megoloblastik anemiler, ciddi hemolitik anemilerde görülen eritrosit içi nükleer artıklar.
} Zelballen yumağı... Feoksimositomada tümör hücrelerinin damardan zengin bağ dokusunu yuvalara ayrılması sonucu oluşan yapı
} Apolet manzarası... Primer hiperparatidoidizmde omuzlarda kalsiyum birikimi sonucu oluşan görüntü
} Askanazy hücresi... Hashimoto tiroiditindeki Hurthle hücrelerinin diğer adıdır, patognomoniktir.
} Edrheim hücreleri... Rathke poşu artığı olan squamöz hücrelerdir. Bu hücrelerin kalıntılarından Kraniofaringioma gelişir.
} Goormaghtigh hücresi, Juxtaglomerüler hücre... Renin salgılar (Böbrekte).
} Cister Josef nodülü... Mide kanserinin Umbilikal nod tutulumu ile oluşan nodülün özel ismi.
} "Sister Josepin nodülü... Maling intraabdominal reoplazmların umblicusa metostazı sonucu oluşan nodül.
} Nish nodülü... Mide kanserinin, sol aksiller nod tutulumuyla oluşan nodülün özel ismi
} Dutcher cisimciği... Plazma hücresi nüvesi içerisindeki immmünglobulin birikimidir. Bu birikim plazma hücresi sitoplazmasında granüllü endoplazmik retikulumd ise buna Russel cisimciği denir.
} Lisch nodülü... Tip 1 Nörofiloromotoziste görülen iris hamertomları

} Mide kanseri
- Sister Joseph nodülü
- Blummer's Shelf tümörü: rektal muayeneyle farkedilen periton metastazı
- Virchow nodülü: supraklaviküler lenf nodu metastaz
- Krukenberg tümörü: overe metastaz

} Clara hücreleri... Mukozal Clara hücreleri bronşiollerde bulunur ve immunglobinlerden zengin sulu proteinöz bir madde salgılar.
} Adria hücreleri... Kardiak miyozitte, Adriamisin (=doxorubusin) toksisitesine sekonder değişikliklerdir.
} Caterpillar hücreleri... Geniş multinükleer dev hücreler olup, akut romatizmal ateşte gözlenir.
} Faggot hücreleri... Auer rod içeren AML M3'deki malign promiyelosittir.
} Physaliferös hücreleri... Kordoma'da gözlenen, çok geniş ve vakuollü sitoplazmalı tümör hücreleridir.
} Smudge hücreleri... Adenovirüsle infekte hücrelerde gözlenen ovoid nükleuslu geniş hücrelerdir.
} Esas hücre (şef)... Midede bulunan pepsin yapan hücrelerdir.
} Parietal hücre(kenar)... Midede bulunan HCI ve intrinsik faktör yapan hücrelerdir. IF (intrinsik faktör) Vit B12'yi bağlar ve ileumdan emilimini sağlar. Eksikliğinde pernisyöz anemi görülür.
} G hücreleri... Midenin antrum kısmında bulunan musin ve gastrin salgılayan hücrelerdir.
} Onkositik hücreleri... Tüm sitoplazmasını dolduran çok sayıda mitokondri içeren hücrelerdir.
} Buhot hücreleri... Hurler sendromunda karaciğerde inklüzyon cisimciği içeren hücrelere denir.
} Gargoyl hücreleri... Hurler sendromunda bir çok hücrede mukopolisakkarid birikmesi nedeniyle vakuollu görünüm oluşmasıdır.
} LE hücresi... SLE'de bulunan lupus eritematozus cisimleri ile ilgili monosit ve makrofajdır. ANA kaplı çekirdekleri fogosite etmiş PMNL.
} Epimiyoepitelyal hücre... Benign lenfoepitalyal lezyon için karekteristik olan epimiyoepitelyal hücre adacıklardır.
} Hatsianis hücreleri... Haepatit B enfeksiyonunda, bazı hepatositlerde çekirdek antijenine bağlı olarak kum tanesine benzeyen granülasyon oluşur.Bu hücrelere denir.
} Hauf-bayer hücreleri... Plasenteda stroma arasındaki hücrelere denir.
} Betz hücresi... 1.motor nöron hücrelerine denir, serebral korteknin prenentral gyrusunda bulunur (Motor konteks).
} Kulchitsky hücresi... Enteroendokrin, enterochromoffin hücre GIS'te dağılmıştır ve 20 civarında hormon ve nörotransmitter salgılar. Bronşiyal karsinoid tümör bunlardan köken alır.
} Ependimol hücre... Spinal kardun santral kanalını ve beyin ventriküllerini kaplayan hücreler.
} Downey hücresi... İnfeksiyöz meronskleoziste periferik yaymada görülen atipik lenfositler.
} Mickulicz hücreleri... Rinoskleromada granülomatöz evrede lipid içermeyen çok sayıda mikroorganizma içeren hücrelerdir.
} Rinoskleroma... Bir klebsiella türüne bağlı üst solunum yollarının kronik granülomatöz hastalığı.
} Mott hücreleri... Multipl myelomda görülür.
} Blue-blobs... Papsmear'deki atrofi.
} Blue-bodies... Deskuamatif interstisyel pnömonide alveolar makrofaj içindeki PAS(+)boyanan demir içeriğidir.
} Corpora arantii... Semilunar kapakların kapanma çizgisi boyunca görülen küçük fibroz nodüllerdir.
} Glomus cisimciği... Termoregülasyonda görev alan, ciltteki arteriovenöz anastomozları düzenleyen oluşumlardır.
} Hassal cisimciği... Keratinize epitelde konsantrik agregatlar ve timüs medullasındaki keratinlerdir.
} Heinz cisimciği... Alyuvar sitoplazmasında okside olmuş hemoglobindir.
} Hematoksilen cisimciği... SLE hastalığında görülür.
} Kamino cisimciği... ıntraepidermal hyalin globülleridir. Spitz nevüste gözlenir
} Loose cisimciği... Eklem boşluğunda bulunan kemik yada kıkırdak parçalarıdır.
} Nemaline cisimciği... Dejenaratif iskelet kası hastalıklarında elektron mikroskobisinde görülen bandlarıdır.
} Nörofibriler tangle... Alzheimer hastalığında görülen mikrotübül ilişkili protein ve nörofilamentlerdir.
} Sülfür granülleri... Actinomyces'de görülen sarı odaklardır.
} Weibel-palade cisimcikleri... Von willebrand faktör içeren endotal hücrelerindeki çubuk görünümündeki organellerdir.
} Zebra cisimciği... Niemann-Pick hastalığı, Tay-Sachs hastalığı ve mukopolisakkaridozda makrofajda elektron mikroskopisinde, Sitoplazma'da görülen inkluzyonlardır.
} Corpora amylacea... Benign prostat hiperplazisinde görülen ve glandüler lümende bulunan proteinöz maddeye denir.
} Fuzchin cisimcikleri(=kanser cisimciği)... Plazmositlerin sitoplazmasındaki eozinofilik cisimciklerdir.
} Konkard cisimcikleri... Sarkoidozda görülür.
} Alder-reilly cisimcikleri... Hurler sendromunda lökositlerde görülür.
} Pacchiani cisimcikleri... Menenjit sonrası oluşan arachnoid granülasyonlara denir.
 28 Şubat 2008, 01:14 
bjk68832
Brutons çizgisi (gingiva ve epifiz) ===== Kurşun zehirlenmesi.
Yıldızlı gök manzarası (starry sky) ======= Burkitt lenfoma
 30 Ağustos 2010, 19:29 
bjk68832
Gri Bebek? === === === Kloramfenikol
Gevşek Bebek? = === === ======Lityum
Herlequin Bebek? === ====== === İktiyozis
 31 Ağustos 2010, 23:01 
dogeradem
Çok güzel toparlanmış teşekkürler
 18 Ocak 2011, 11:57 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: