EYLÜL 2012 TUSUNDA İPTAL EDİLEN SORULAR
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 7 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)
TTBT için açıklama: 26.09.2012 tarihinde alınan ÖSYM Yönetim Kurulu Kararı ile 4 soru iptal edilmiş ve cevap anahtarı güncellenmiştir.
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-60850/h/tusttbtinternet.pdf

Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)
KTBT için açıklama: 26.09.2012 tarihinde alınan ÖSYM Yönetim Kurulu Kararı ile 2 soru iptal edilmiş ve cevap anahtarı güncellenmiştir.
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-60849/h/tusktbtinternet.pdfİPTAL EDİLEN SORULAR VE DAHA ÖNCE AÇIKLANAN CEVAPLARI

TEMEL BİLİMLER

21. Kalpteki Purkinje liferi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kalbin ileti sisteminde yer alırlar.
B) Özelleşmiş endotel hücreleridir.
C) Subendokardiyal yerleşimlidirler.
D) Sitoplazmalarındaki glikojen içeriği nedeniyle rutin histolojik boyamada açık renk boyanırlar.
E) Atrioventriküler düğümden itibaren interventriküler septumda uzanırlar.
Cevap B

25. Sağlıklı bir erişkinde, mesanenin idrar ile dolması sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Detrusor kasın parasempatik inervasyonu uyarılır.
B) İnternal üretral sfinkterin sempatik inervasyonu inhibe olur.
C) Eksternal üretral sfinkterin somatik motor inervasyonu uyarılır.
D) Perineal kaslar gevşer.
E) Yaklaşık 100 ml idrarla dolunca mesane içi basınçta hızlı bir artış olur.
Cevap C

26. Glukokortikoidler aşağıdaki kan hücrelerinden hangisinin periferik kandaki sayısını artırır?
A) Bazofil
B) Lenfosit
C) Nötrofil
D) Eozinofil
E) Trombosit
Cevap C

28. Yirmi sekiz günde menstrüel siklusunu tamamlayan sağlıklı bir kadının kanında, siklusun yedinci gününde aşağıdaki hormonlardan hangileri birinci güne göre daha yüksektir?
A) LH - Progesteron
B) LH - Östrojen
C) FSH - Progesteron
D) FSH - Östrojen
E) Östrojen - Progesteron
Cevap D

KLİNİK BİLİMLER

92. Aşağıdakilerden hangisi primer hiperparatiroidizmde mutlak cerrahi tedavi endikasyonu değildir?
A) Hastanın genç olması
B) Kemik mineral dansitesinin iki alanda 2 standart sapmadan daha fazla azalması
C) Serum kalsiyum konsantrasyonunun, üst limitin 1 mg/dL üzerinde olması
D) Hastanın tıbbi izleminin mümkün olmaması
E) Primer hiperparatiroidizme bağlı ciddi komplikasyonların gelişmiş olması
Cevap A

113. Aşağıdakilerden hangisi epitelyal over kanseri etiyolojisinde risk faktörleri arasında değildir?
A) Erken menopoz
B) Erken menarş
C) Lynch I sendromu
D) Düşük parite
E) İnfertilite
Cevap A

 06 Ekim 2012, 22:55 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: