TORBA YASADA MECLİSTEN GEÇEN SAĞLIKLA İLGİLİ MADDELER
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından ”Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 301 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.MADDE 1 – İsteğe bağlı sezaryen uygulamasına son verilmiş olup tıbbi zorunluluk bulunması şartı getirilmiştir.

MADDE 2 – İdari halk sağlığı müdür yardımcılarının döner sermaye tavan oranı idari sağlık müdür yardımcıları gibi yüzde 250 olacaktır.

MADDE 3 – 657 sayılı Kanunun ikinci görev verilmesine ilişkin 88. Maddesindeki “Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı ikinci görev olarak yaptırılabilir. ” İbaresi “Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir. ” Şeklinde değiştirilecektir.

MADDE 4 – Üniversitelerde görev yapan uzman tabiplerin döner sermaye katsayısı yüzde 600 olacaktır.

MADDE 5 – 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK’ya Sağlık Bakanlığı için Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için 150 adet ürün denetmeni, 100 adet ürün denetmen yardımcısı kadrosu eklenecektir.

MADDE 6 – Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi 80 saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir.

MADDE 7 – Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliğine ilişkin temel esaslar düzenlenmiştir. Buna göre;

• Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilecektir.

• İl nüfusu 750. 000′E kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca biri tarafından verilecektir.

• Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil olmak üzere, ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğunda yürütülecektir.

• Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilecek ve tesis, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilecektir.

• Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personelin disiplin ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülecektir.

• Üniversite tarafından, birlikte kullanılan kurum ve kuruluşlarda görevli personelin profesör ve doçent kadrolarına atanabilmesi için Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait eğitim görevlisi kadroları da kullanılabilecektir.

MADDE 8 – Nargileler de dahil olmak üzere hiçbir tütün mamulü üzerinde üretici ve satıcılarının marka veya diğer alametleri kullanılamayacaktır.

MADDE 9 – Nargileler de dahil olmak üzere hiçbir tütün ürünü cazip kılınacak şekilde sunulamayacak ve üzerlerinde zararlarına ilişkin ibareler olacaktır.

MADDE 10 – Kamuya açık kapalı ortamlarda getirilen tütün ürünlerini içme yasağına ilişkin cezalar düzenlenmiştir.

MADDE 11 – Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç sebebiyle haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilmesi halinde kendilerine nöbet ücreti ödenecektir.

MADDE 12 – Aile hekimliğinde mesai saatlerinin belirlenmesinde aile hekiminin talebi Bakanlıkça belirlenen kıstaslara bağlanacaktır.

MADDE 13 – Bakanlığın hizmet birimleri arasına Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği eklenmektedir.

MADDE 14 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri 663 sayılı KHK’ya eklenmektedir.

MADDE 15 – 663 sayılı KHK’nın mevcut haline göre kamu hastane birliklerindeki sözleşmeli personel ihtiyaç halinde Kurumun ve Bakanlığın merkez teşkilatında süreli olarak görevlendirilebilir. Ancak torba sadece Kurumun değil, diğer bağlı kuruluşların merkez teşkilatında da görev yapabilmelerinin önü açılmıştır. Buna göre tabip, diş tabibi ve eczacılardan sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç hâlinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilecektir.

Devlet hizmeti yükümlülüğü yapmakta olan personel de Birliklerde sözleşmeli olarak çalıştırılabilecektir. İl merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan Devlet hizmeti yükümlüleri Birlik merkezinde de çalıştırılabilecektir. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.

MADDE 16 – Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumunda ürün denetmeni ve ürün denetmen yardımcısı istihdam edilecektir.

MADDE 17 – Hukuk müşavirleri ve avukatlar vekaletname ibraz etmeksizin personeli vekil sıfatıyla temsil edecektir.

MADDE 18 – 663 sayılı KHK’nın ek (III) sayılı Kamu Hastane Birlikleri Sözleşme Ücreti Cetvelindeki Başhekim ve Başhekim Yardımcısı bölümüne Uzman Diş Hekimi ve Diş Hekimleri de eklenmiştir. Ayrıca Başhekim Yardımcıları bölümüne “diğer” ibaresi de eklenmiştir. Hekim ve diş hekimi olan başhekim yardımcılarının sözleşme ücreti oranı %150 olarak belirlenmişken, diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerininki %100 olarak belirlenmiştir. Başhekim yardımcısı olarak görev yapacak diğer sağlık personelinin yüksek lisans mezunu olması gerekmektedir.

MADDE 19 – İlaç, tıbbî cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek ve kura ile ataması yapılan sağlık personelinin planlama ve yerleştirme işlemlerini yapmak görevleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasından çıkarılmaktadır.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün görevleri arasından da Bakanlığın basın hizmetlerini yürütmek çıkarılmaktadır.

MADDE 20 – “İl sağlık müdürleri Bakanlığın ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviridir. ” İbaresi 663 sayılı KHK’nın 25. Maddesinden çıkarılmaktadır.

MADDE 21 – Perfüzyonist ve ağız ve diş teknikeri yetkisiyle çalışabilmek için 1219 sayılı Yasa’daki en az bir yıldan beri bu görevleri yürütme yetkisi, son beş yıl içinde en az toplam bir yıl süreyle yürütmek olarak değiştirilecektir. Ayrıca perfüzyonist yetkisi için üniversitelerin perfüzyon teknikerliği bölümünden mezun olanlar da Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimlere ve sınavlara katılarak perfüzyonist yetkisiyle çalıştırılabileceklerdir.

Sağlık Bakanlığının bu sınavları 31. 12. 2012 Tarihine kadar yapması gerekmektedir.

En az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilecektir.

MADDE 22 – Ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik yapanlardan talepte bulunanlara hemşirelik yetkisi verilecektir. Ayrıca sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerinin de 5 yıl süre ile öğrenci alımına devam etmesi sağlanmıştır.

MADDE 23 – Tütün ürünlerine ilişkin yeni düzenlemenin 6 ay içinde uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

MADDE 24 – Araştırmacı kadrosuna atanmış sayılanlardan önceki görevlerini yapmaya devam edenlere, 02/11/2011 tarihinden itibaren altı ayı geçmemek üzere ve söz konusu görevleri yürüttükleri sürece döner sermayeleri eski kadroları esas alınmak suretiyle aynı ödenecektir.

Alıntı: http://www.medihaber.net/2012/07/04/iste-torba-yasada-meclisten-gecen-saglikla-ilgili-maddeler
 04 Temmuz 2012, 21:36 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: