Haberler
Başlık: İlk Mesaj Son Mesaj
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Covid- 19 Tedbirleri Denetimi' başlıyor!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Covid- 19 Tedbirleri Denetimi' başlıyor!
-- slogan-- i leri Bakanl 81 l Valili ine Covid- 19 Tedbirleri Kapsam nda Denetimler konulu genelge g nderdi. Genelgede,i erisinde bulundu umuz kontroll sosyal hayat d neminde, salg nla m cadele ...
07 Tem 2020, 11:31
50'den az çalışanı olan tüm işyerlerinde de işyeri hekimi görevlendirmek zorunlu oldu
50'den az çalışanı olan tüm işyerlerinde de işyeri hekimi görevlendirmek zorunlu oldu
-- slogan-- Sa l ve G venli i Kanununda yap lan son d zenlemeye g re art k 50den az al an olan t m i yerlerinde de i g venli i uzman ve i yeri hekimi g revlendirmek zorunlu hale geldi. Y k ml ...
07 Tem 2020, 10:52
Virüs havada asılı kalıyor!
Virüs havada asılı kalıyor!
-- slogan-- Y zlerce uzman, Corona vir s n n havada k k par ac klar halinde insanlara bula t na dair kan t oldu unu belirtti ve D nya Sa l k rg t ne WHO salg nla ilgili tavsiyelerini g zden ge ir ...
06 Tem 2020, 11:26
TSK Personeline ilişkin yeni bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
TSK Personeline ilişkin yeni bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
-- slogan-- TSK da disiplin uygulamas nda d zenleme yap lmas ile harekat etkinli inin art r lmas amac yla haz rlanan kanun teklifi, TBMM Ba kanl na sunuldu -- resim-- TSK da disiplin uygulamas nd ...
02 Tem 2020, 19:23
Bilim Kurulu üyesi: Gelenek, göreneklerimizle ilişkili vakalarımız fazla
Bilim Kurulu üyesi: Gelenek, göreneklerimizle ilişkili vakalarımız fazla
-- slogan-- Sa l k Bakanl Koronavir s Bilim Kurulu yesi Prof. Dr. Ate Kara, Bizim geleneklerimiz ok g zel ama ki i koronavir s tan s alm , evde 14 g n izole kalacaks n diyorsunuz. Bunu duyan ...
02 Tem 2020, 13:36
İzmir'de 2 aile hekimine yapılan saldırı kameraya böyle yansıdı!
İzmir'de 2 aile hekimine yapılan saldırı kameraya böyle yansıdı!
-- slogan-- zmir in Karaba lar il esinde g revli aile hekimleri Sava Avc ile Mehmet Ak a, muayene olmak i in sa l k oca na gelen maskesiz hastay uyard gerek esiyle darp edildi. Kafas na demir ...
30 Haz 2020, 16:25
Bilim Kurulu araştırdı! İşte vaka artışının en önemli 3 nedeni!
Bilim Kurulu araştırdı! İşte vaka artışının en önemli 3 nedeni!
-- slogan-- Vir s n yay lmas nda nemli sebep tespit edildi. Geni aile bulu malar , b t n ikazlara ra men k z isteme, ni an ve taziye gibi geleneksel toplant lar n devam ettirilmesi ve kural ihla ...
28 Haz 2020, 13:22
Rezalet! Armağan Çağlayan'ın programında doktor cinayeti kahkahalarla anlatıldı!
Rezalet! Armağan Çağlayan'ın programında doktor cinayeti kahkahalarla anlatıldı!
-- slogan-- Doktor cinayetini kahkahalarla kar layan Arma an a layan n payla m videosu tepki toplad -- resim-- atlak anzel ismiyle tan nan ark c anzel etin, program yap mc s ve ayn zamand ...
26 Haz 2020, 14:51
Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
-- slogan-- Yeni tip koronavir s n Covid-19 en b y k semptomlar aras nda yer alan koku kayb neden oluyor Bilim insanlar konuya dair yapt klar ara t rman n sonu lar n yay nlad . -- resim-- K ...
23 Haz 2020, 15:57
Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
-- slogan-- Aile, al ma ve Sosyal Hizmetler Bakan Sel uk, huzurevlerindeki sa l k al anlar n n say s n n art r laca n s yledi. -- resim-- Konuya ili kin a klamalarda bulunan Sel uk, Sa l k Baka ...
22 Haz 2020, 14:02
Kadıköy'de maske takmayanlara ceza yağdı
Kadıköy'de maske takmayanlara ceza yağdı
-- slogan-- A k alanda maske takma zorunlulu u getirilmesinin ard ndan Kad k y de denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan vatanda lar tek tek durdurarak ceza yazd . -- resim-- Sa l k Bakanl ...
22 Haz 2020, 14:00
Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği ve Covid 19 Pandemisi yayımlandı
Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği ve Covid 19 Pandemisi yayımlandı
-- slogan-- T rkiye Klinikleri Aile Hekimli i ve Covid 19 Pandemisi ktt -- resim-- Edit rl n Karadeniz Teknik niversitesi Sa l k Uygulama ve Ara t rma Merkezi Farabi Hastanesi Aile Hekimli i AB ...
21 Haz 2020, 23:05
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
-- slogan-- i leri Bakanl , maske takma zorunlulu una uymayanlar n 3 g n s reyle uyar l p bilgilendirilmesi, 22 Haziran Pazartesi g n itibar yla bu kural ihlal edenlere 900 lira para cezas kesil ...
20 Haz 2020, 14:30
Türk solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türk solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
-- slogan-- T rkiyeden ihra edilen solunum cihazlar , Brezilyadaki yo un bak m nitelerinde kullan lmaya ba land . -- resim-- Brezilya n n sanayi ehri Sao Paulo da Vali Joao Doria, korona vir s s ...
19 Haz 2020, 16:24
Sağlıkta şiddet değil sağlıkta terör
Sağlıkta şiddet değil sağlıkta terör
-- slogan-- sk darda Beylerbeyi Toplum Ruh Sa l Merkezine bir hasta taraf ndan yan c madde at ld . Maddenin isabet etti i binada k sa s reli alev parlamas ndan dolay bir sa l k al an kolundan ...
18 Haz 2020, 18:13
Enjeksiyon yapmadan yazılı onam alacak mıyız, almayacak mıyız?
Enjeksiyon yapmadan yazılı onam alacak mıyız, almayacak mıyız?
-- slogan-- Sa l k Bakanl n n daha nce g nderdi i genelge ile enjeksiyon ve damar yolu a ma gibi i lemlerde yaz l belge al nmamas belirtilmi ti. imdi ise sahada durumlar kar t -- resim-- AHEF ...
17 Haz 2020, 16:50
Çinli uzmanlar: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek, hastalık bulaştırabilir
Çinli uzmanlar: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek, hastalık bulaştırabilir
-- slogan-- inli uzmanlar, klozet kapa a kken sifon ekmenin bir su zerrecikleri bulutu yaratt n ve bunun koronavir s gibi enfeksiyonlar n nefes yoluyla bula mas na neden olabilece ini a klad . ...
17 Haz 2020, 16:49
Semptom göstermeyen hastaları da tespit eden test geliştirildi
Semptom göstermeyen hastaları da tespit eden test geliştirildi
-- slogan-- ngilterede Birmingham niversitesi taraf ndan geli tirilen koronavir s Covid-19 testinin semptom g stermeyen hastalar da tespit etti i belirtildi. -- resim-- Birmingham niversitesi ...
17 Haz 2020, 16:48
93. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası
93. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası
-- slogan-- Sa l k Bakanl 93.D nem Devlet Hizmeti Y k ml l Mazeret E ve Sa l k Kuras n ilan etti -- resim-- E ve Sa l k Mazereti Ba vurular n n De erlendirme Sonu lar ile M nhal Kadrolar ya ...
16 Haz 2020, 15:23
93. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için başvurular başladı
93. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için başvurular başladı
-- slogan-- Sa l k Bakanl Y netim Hizmetleri Genel M d rl 93. D nem Devlet Hizmeti Y k ml l Kuras ilan n yay mlad -- resim-- M nhal kadrolar yay mlanm t r. Tercih ba vurular 18.06.2020 tarih ...
16 Haz 2020, 14:20
FDA: Hidroksiklorokinin antiviral etki yaratma olasılığı düşük
FDA: Hidroksiklorokinin antiviral etki yaratma olasılığı düşük
-- slogan-- ABD de G da ve la daresi, yeni tip koronavir s Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokin kullan m n faydas z oldu u gerek esiyle iptal etti ini duyurdu. -- resim-- ABD de G da ve l ...
16 Haz 2020, 11:36
İstanbul'da kene uyarısı: Kırım kongo yok ancak lyme'a dikkat
İstanbul'da kene uyarısı: Kırım kongo yok ancak lyme'a dikkat
-- slogan-- HAVA s cakl klar n n y kselmesiyle birlikte, T rkiyenin pek ok noktas nda kene vakalar nda art ya and . Farkl t rleri olan kenelerin baz lar , l mc l bir hastal k olan K r m Kongo Ka ...
16 Haz 2020, 11:22
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak
-- slogan-- Sa l k Bakan Fahrettin Koca, Diyarbak r, Erzurum, Kayseri, Rize ve anl urfa da maskesiz soka a kman n yasakland n duyurdu. -- resim-- Sa l k Bakan Fahrettin Koca, yeni tip koronavi ...
16 Haz 2020, 09:49
Türkiye Klinikleri Özel Fitoterapi Sayısı Çıktı
Türkiye Klinikleri Özel Fitoterapi Sayısı Çıktı
-- slogan-- T rkiye Klinikleri Geleneksel ve Tamamlay c T p zel Konulardan, Fitoterapi ktt -- resim-- T rkiye Klinikleri Geleneksel ve Tamamlay c T p zel Konulardan, Edit rl n Ba kent nivers ...
15 Haz 2020, 20:13
7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı
7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı
-- slogan-- KORONAV R STE ba kl k oran n n tespit edilmesini ama layan antikor testi uygulamas , aralar nda Ankara n n da bulundu u pilot se ilen 7 ilde ba lad . lke genelinde ise test uygulamas , ...
12 Haz 2020, 16:26
İstanbul'un göbeğinde doktorun boğazını kesti!
İstanbul'un göbeğinde doktorun boğazını kesti!
-- slogan-- stanbul i li deki Ma ka Park , d n ak am saatlerinde korkun bir vah ete sahne oldu. Parka gelen bir doktor, g peg nd z deh eti ya ad . Elinde i ki i esi bulunan bir ki inin sald r s ...
12 Haz 2020, 16:24
Koronavirüs damarlara saldırarak ölüme yol açıyor
Koronavirüs damarlara saldırarak ölüme yol açıyor
-- slogan-- mm noloji ve Alerji Uzman Do . Dr. Antony, Kovid-19 un damar i erisindeki epitel dokulara sald rarak kan n p ht la mas na neden oldu u, p ht la an kan n, beyinde, kalpte ve b breklerde ...
11 Haz 2020, 16:07
Sağlığınız için ıslanan maskenizi hemen değiştirin
Sağlığınız için ıslanan maskenizi hemen değiştirin
-- slogan-- Akdeniz niversitesi T p Fak ltesi retim yesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yal n, maskeye ter veya su temas etti inde zelli ini kaybedece ini belirterek, Onun i in yaz n yan n zda mutlaka yed ...
11 Haz 2020, 15:32
Dün infial yaratmıştı! Doktorlara bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı!
Dün infial yaratmıştı! Doktorlara bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı!
-- slogan-- stanbul Esenyurtta babas n n kimli ini beyan etmedi i i in ila yazd ramayan Enginay E., Aile Sa l k Merkezi ndeki doktorlara b ak ve demir ubukla sald rm t . G zalt na al nan Enginay ...
11 Haz 2020, 15:07
Bahar nezlesi ve Kovid-19 belirtileri benzerliği uyarısı
Bahar nezlesi ve Kovid-19 belirtileri benzerliği uyarısı
-- slogan-- Prof. Dr. G l , burun ak nt s , burun t kan kl ve ks r n hem bahar nezlesinde hem de Kovid-19 enfeksiyonunda g r ld n belirterek, bahar nezlesi olanlar n Kovid-19 enfeksiyonuna yakala ...
10 Haz 2020, 15:35
Bilim Kurulu üyesi: Normalleşme sürecini insanlar çok yanlış anladı
Bilim Kurulu üyesi: Normalleşme sürecini insanlar çok yanlış anladı
-- slogan-- Prof. Dr. Levent Yamanel, Normalle me s recini insanlar ok yanl anlad bence. Bu s re yeni bir normal asl nda. Daha steril ve toplumdan m mk n oldu unca sosyal mesafeyi koruyarak ge i ...
10 Haz 2020, 15:34
Mobbing uygulanan Aile Hekimi mağdur
Mobbing uygulanan Aile Hekimi mağdur
Sakarya Tarakl il esinde Aile Hekimli i yapan Dr. Semih Sert, l Sa l k M d rl taraf ndan a a al nd . Birinci Basamak Sa l k al anlar Birlik ve Dayan ma Sendikas , yeleri Dr. Semih Sert i in Twi ...
10 Haz 2020, 15:23
Doktorlara demir çubuk ve bıçakla saldırdı, evden silah almaya gitti!
Doktorlara demir çubuk ve bıçakla saldırdı, evden silah almaya gitti!
-- slogan-- stanbul Esenyurt ta babas n n kimli ini beyan etmedi i i in ila yazd ramayan bir ki i, Yenikent Aile Sa l Merkezi ndeki doktorlara b ak ve demir ubukla sald rd . Sald r anlar , sa l ...
10 Haz 2020, 13:40
Prof.Dr.Ateş Kara'dan Aşı Takviminde değişiklik açıklaması
Prof.Dr.Ateş Kara'dan Aşı Takviminde değişiklik açıklaması
-- slogan-- Sa l k Bakanl taraf ndan 81 il sa l k m d rl ne g nderilen yaz yla, a lama takviminde de i iklikler yap lm t . Prof.Dr.Ate Kara konuyla ilgili a klama yapt . -- resim-- Sa l k Bakanl ...
09 Haz 2020, 19:33
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
-- slogan-- T rk Hava Yollar THY koronavir s ile m cadelede nemli rol oynayan sa l k al anlar na zel bir kampanya ba latarak bug n itibariyle biletlerde y zde 40 indirim yapacaklar n a klad . ...
08 Haz 2020, 15:59
Sağlık Bakanlığı Aşılama Takviminde değişiklik yaptı
Sağlık Bakanlığı Aşılama Takviminde değişiklik yaptı
-- slogan-- Sa l k Bakanl taraf ndan 81 il sa l k m d rl ne g nderilen yaz yla, a lama takviminde de i iklikler yap ld . -- resim-- Sa l k Bakanl taraf ndan 81 il sa l k m d rl ne g nderilen yaz ...
07 Haz 2020, 15:03
Danıştay'dan öğretim üyelerinin yeniden atamalarında 'akademik gayret' tespiti!
Danıştay'dan öğretim üyelerinin yeniden atamalarında 'akademik gayret' tespiti!
-- slogan-- Dan tay retim yelerinin yeniden atanmalar nda akademik gayret ve akademik geli iminin niversitelerce de erlendirilmesi gerekti ine dikkat ekti. -- resim-- Bir niversitede doktor r ...
07 Haz 2020, 11:26
Aile hekimlerini zora sokan uygulama iptal: İdari izin belgesi sadece e-nabızdan alınacak
Aile hekimlerini zora sokan uygulama iptal: İdari izin belgesi sadece e-nabızdan alınacak
-- slogan-- dari izinli say lacak kamu al anlar belgeyi sadece e-nab z zerinden alacak -- resim-- Sa l k Bakanl , yeni tip koronavir s Kovid-19 salg n s recinde, kamu al anlar i in idari iz ...
06 Haz 2020, 16:43
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
-- slogan-- Cumhurba kan Erdo an hafta sonu 14 b y k ehir ve Zonguldak ta uygulanaca duyurulan soka a kma k s tlamas na ili kin, Hafta sonu soka a kma s n rlamas uygulamas n iptal etme karar ...
05 Haz 2020, 12:59
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
-- slogan-- i leri Bakanl genelgesine g re, hafta sonu 15 ilde soka a kma k s tlamas uygulanacak. -- resim-- Son birka g nde 800 n alt na d en vaka say s , d n yap lan son test sonu lar nda 98 ...
05 Haz 2020, 11:07
Sokağa çıkma yasağı neden geldi? Bilim Kurul üyesi: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Sokağa çıkma yasağı neden geldi? Bilim Kurul üyesi: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
-- slogan-- Bilim Kurul yesi Prof. Alpay Azap, k s tlamalar n azalt lmas na kar n bu hafta sonu uygulanacak olan soka a kma yasa n n nedenine ili kin a klamalarda bulundu. Azap Ankara da bekledi i ...
05 Haz 2020, 11:04
Aile Hekimleri: Kronik hasta yazısında icd tanı kodları yok
Aile Hekimleri: Kronik hasta yazısında icd tanı kodları yok
-- slogan-- Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu bir a klama yaparak Sa l k Hizmetleri Genel M d rl taraf ndan yay mlanan 2 Haziran 2020 tarihli yaz n n bir ok eksik ve belirsizlikler i erdi ini ...
04 Haz 2020, 23:31
6 kurum idari izin genelgesi dışına çıkarıldı
6 kurum idari izin genelgesi dışına çıkarıldı
-- slogan-- i leri Bakanl , Cumhurba kanl ndan ald yetki do rultusunda, ba l 6 kurumu idari izin genelgesi d na kard . -- resim-- i leri Bakanl , Cumhurba kanl ndan ald yetki do rultusunda, ba ...
04 Haz 2020, 23:30
Meta analiz: Sağlık çalışanları cerrahi maske değil N95 kullanmalı
Meta analiz: Sağlık çalışanları cerrahi maske değil N95 kullanmalı
-- slogan-- Hastaneler gibi riskli ortamlarda kullan lan cerrahi maskeler, koronavir se kar ok daha az koruma sa l yor. -- resim-- D nya Sa l k rg t taraf ndan finanse edilen 172 al man n yeni ...
03 Haz 2020, 08:44
Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı
Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı
-- slogan-- Sa l k bakanl , kronik hastal klar n tam listesini a klad . Listede 778 hastal k tipi yer ald -- resim-- Sa l k Bakanl , eNab z b l m ne yeni ekleme yapt . Bakanl k, 2020 8 say l Cumh ...
31 May 2020, 23:09
Doktor çift Kovid-19'u yendi, çocuklarına kavuşan ikili çifte bayram yaşadı
Doktor çift Kovid-19'u yendi, çocuklarına kavuşan ikili çifte bayram yaşadı
-- slogan-- Yeni tip koronavir se Kovid-19 yakalanan doktor ift, tedavilerinin ard ndan taburcu edilerek 70 g n sonra ocuklar na kavu man n sevincini ya ad . -- resim-- ocuk doktorlar smail H ...
28 May 2020, 10:41
Hastanede terör estiren saldırgan serbest bırakıldı
Hastanede terör estiren saldırgan serbest bırakıldı
-- slogan-- KONYA da, bayram n ikinci g n gitti i hastanede, yak n n n damar yolunu a mak isteyen acil t p teknisyeni Abdullah Bat ya 36 yumruk at p, burnunu k ran Tuncay A. 28 , adli kontrol a ...
27 May 2020, 13:57
DSÖ hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını askıya aldı
DSÖ hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını askıya aldı
-- slogan-- D nya Sa l k rg t , Kovid-19 hastalar n n tedavilerinde kullan lan Hidroksiklorokin isimli ilac n denemelerini g venlik endi eleri nedeniyle ge ici olarak ask ya ald . -- resim-- D nya ...
26 May 2020, 14:39
İdari izin, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma sona mı erdi?
İdari izin, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma sona mı erdi?
-- slogan-- Muhasebat Genel M d rl n n son yaz s ba lam nda, t m idari izinlerin sona erdi i eklinde baz de erlendirmeler yap lmaktad r. Bu de erlendirmeleri ele alaca z. -- resim-- Soru Baz ...
26 May 2020, 00:24
Yargıtay'dan önemli karar! Retweet yaparken iyice düşünün
Yargıtay'dan önemli karar! Retweet yaparken iyice düşünün
-- slogan-- Yarg tay 18. Ceza Dairesi, kendi hesab ndan, ba ka bir hesaptan yaz lan pislik, namert, edepsiz, yalanc , silah ka ak s , irkef, imans z, izzetiz, r vet i, salyas n ak tan, erefsiz if ...
25 May 2020, 16:03